Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Bestämmelser - interna

Nedan listas interna bestämmelser som gäller i Bromölla kommun. Dokumenten presenteras i pdf-format.

Arbetsmiljöpolicy

Arkivreglemente

Attestreglemente

Bemyndigande angående firmateckning mm

Bestämmelser för förslagsverksamhet

Besöksnäringsstrategi 2020-2024

Bromölla kommuns arbete med krisberedskap 2023-2026

Digitaliseringsstrategi

Dokumentstrategi

Drogpolicy för anställda

E-24 Bromölla strategi

Finanspolicy

Inköpspolicy

Integrationsstrategi

Kommunikationspolicy

Kommunikationsstrategi

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhetsarbetet

Kommunövergripande styrdokument för Eu-internationellt arbete i Skåne Nordost

Kompetensförsörjningsstrategi

Kontokort i kommunal verksamhet

Kvalitetsplan för skola och förskola

Ledarpolicy

Lokal handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism

Lönepolitiska riktlinjer

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Måltidspolicy

Måltidspolicy för vård och omsorg

Mångfald- och likabehandlingspolicy

Organisation - bygg-investeringsobjekt

Pensionspolicy för Bromölla kommun

Policy för användande av internet för anställda

Policy för gatubelysning

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för motverkan av oegentligheter och välfärdsbrott

Policy för säkerhet och krisberedskap

Program för uppföljning av privata utförare

Redovisningsreglemente

Reglemente för internkontroll

Rehabiliteringspolicy

Rekryteringspolicy

Resepolicy

Riktlinjer avseende föräldraskap ur ett jämställdhetsperspektiv

Riktlinjer avseende kompetensförsörjning

Riktlinjer avseende systematiskt likabehandlingsarbete

Riktlinjer för avyttring av kommunal lös egendom

Riktlinjer för behandling av personuppgifter vid publicering av kommunens diarium, kallelser och protokoll på Bromölla kommuns hemsida

Riktlinjer för bidrag till fritidsstudier i Bromölla kommun

Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet

Riktlinjer för godkännande av enskild drift av fristående förskola/fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för hantering av personuppgifter

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för inköp av lös konst

Riktlinjer för IT-användning

Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning av kommunala byggnader

Riktlinjer för mark- och exploateringsverksamhet

Riktlinjer för motverkan av oegentligheter och välfärdsbrott

Riktlinjer för namngivning och namnskick i Bromölla kommun

Riktlinjer för reklam, sponsring och försäljning

Riktlinjer för sociala medier i Bromölla kommun

Riktlinjer för utställningar på Kulturpunkten

Riktlinjer vid försäljning av verksamhetsmark

Riktlinjer vid upplåtelse av kommunal mark

Riktlinjer och mål för minoritetspolitiskt arbete

Strategi för arbete med evenemang

Strategi för det förebyggande arbetet mot alkolhol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS)

Styrmodell - Bromölla kommuns vision

Styrmodell - Kommunfullmäktiges övergripande mål

Styrmodell - Strategiska prioriteringar

 

Kontakt

Johan Hejman
Kanslichef, kommunjurist
0456-82 22 47
(SMS 0709-17 12 47)
johan.hejman@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 22 mars 2024