Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Friggebod

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 3,0 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Tänk på att byggnaden ska anpassas till omgivningen. Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Uppförandet av en Friggebod får strida mot bestämmelser i detaljplan. Detta innebär bland annat att den får uppföras på prickmark (där man normalt inte får uppföra en byggnad) eller på tomter som redan använt hela sin byggrätt. I vissa fall kan kommunen, i en detaljplan, kräva bygglov för att du ska få uppföra en komplementbyggnad i en värdefull miljö.

Sidan senast uppdaterad: den 15 oktober 2020