Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Bolag och stiftelse

Bromölla kommun är helägare till flera bolag och en stiftelse i Bromölla. Kommunen är också delägare i andra bolag.

Helägda bolag


AB BromöllaHem

BromöllaHem är ett kommunalt bostadsbolag för boende i kommunen och de förvaltar fastigheter och lokaler i Bromölla kommun.

Bolagets ändamål: Att i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Bromölla kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Bromölla Energi och Vatten AB

Bromölla Energi och Vatten AB är ett kommunalt elbolag som levererar nätöverföringen av el till både lägenheter och industrier. Bolaget är även ett kommunalt vattenbolag som levererar vatten till abonnenter från såväl lägenhet som industri.
Bolaget har också ett dotterbolag som heter Bromölla Fjärrvärme AB.

Bolagets ändamål: Att inom Bromölla kommun enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för energistrukturförsörjningen, varvid abonnenternas behov av driftsäkerhet och god energihushållning ska beaktas.

och

att med tillämpning av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper samt med beaktande av miljö- och resurshänsyn, på ett för VA-kollektivet ändamålsenligt och effektivt sätt producera och distribuera dricksvatten samt omhänderta och rena avloppsvatten och dagvatten.

Bromölla Fritidscenter AB

Bromölla Fritidscenter är ett kommunalt bolag som ansvarar för byggande och uthyrning av Sparbankshallen och alla övriga anläggningar i idrottsparken på Ivöstrandområdet i Bromölla.

Bolagets ändamål: Att inom Bromölla kommun skapa förutsättningar för att utveckla idrotts-, förenings-, och kulturlivet. Bolaget skall inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensenoch lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärdmedger undantag.

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast egendom.

Bromölla Industristiftelse

En kommunal stiftelse som ska stödja och utveckla näringslivet inom Bromölla kommun.

Stiftelsen skall verka för erforderlig tillgång på mark och lokaler för näringslivets behov liksom för enskild och offentlig administration. I förekommande fall skall stiftelsen uppföra, förvärva, förvalta, försälja och uthyra fastigheter för nämnda behov. Stiftelsen får enbart befatta sig med frågor som är kompetensenliga för kommun enligt kommunallagen.

Delägda bolag

Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT AB)

SBVT är ett gemensamt VA-driftbolag för Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge kommuner.

Syftet med driftbolaget är att skapa en effektiv, kompetent och uthållig organisation för drift av de fyra delägarnas/VA-huvudmännens respektive VA-anläggningar – till gagn för våra VA-abonnenter.

Delägare/huvudmän är Bromölla Energi och Vatten AB (25%), Olofströms Kraft AB (25%), Östra Göinge kommun (25%), och Osby kommun (25%). Bolagets huvudkontor ligger i Bromölla, de lokala driftorganisationerna finns i respektive kommun. 

IT Kommuner i Skåne AB (Unikom) 

Unikom sköter drift och utveckling av IT och tillhörande tjänster. Bolaget ägs av Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby, Sjöbo och Bromölla kommuner.

Bolagets ändamål: Bedriva en effektiv IT-verksamhet för ingående kommuner.

Kristianstad Österlen airport

Kristianstad Airport AB är ett kommunägt bolag. Det ägs av Kristianstads kommun (91 %), Hässleholms kommun (5 %), Bromölla kommun (2 %) och Östra Göinge kommun (2 %). Flygplatsens affärsidé är att såsom infrastrukturell resurs främja sådan flygtrafik, som gagnar regionalekonomiska målsättningar.

Flygplatsen skall drivas med en kommersiell målsättning men utan vinstsyfte.

Bolagets ändamål: Att svara för flygplatsverksamheten och effektivisering av bolagets verksamhet.

Sidan senast uppdaterad: den 29 december 2022