Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Biotopsskydd - odlingsröse

Biotopskydd

Det finns ett generellt biotopskydd, som gäller vissa speciella och lättidentifierade miljöer, och ett särskilt biotopskydd som beslutas i det enskilda fallet, för mindre mark- och vattenområden som utgör livsmiljöer för hotade djur- och växtarter och anses särskilt skyddsvärda. Exempel på naturmiljöer som kan få skydd genom ett enskilt beslut är små skogsmarksområden, rikkärr, naturbetesmarker eller naturliga bäckfåror. Biotopskyddet innebär ett förbud mot att bedriva verksamheter eller utföra åtgärder som kan komma att skada naturmiljön.

Naturmiljöer (landskapselement) som omfattas av generellt biotopskydd är:

  • Alléer
  • Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
  • Odlingsrösen i jordbruksmark
  • Pilevallar
  • Småvatten och våtmarker i jordbruksmark
  • Stenmurar i jordbruksmark
  • Åkerholmar

För mer information besök Skogsstyrelsens, Länsstyrelsen i Skånes eller Naturvårdsverkets webbplatser om biotopskydd.

Kontakt

Maja Skog
Parkingenjör
0456-82 20 28
(SMS 0709-23 31 47)
maja.skog@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 augusti 2018