Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Trygghetsrådet

Trygghetsrådet ska:

  • Hålla sig underrättat om det förebyggande arbetet på nationell och regional nivå och insatser av betydelse ur folkhälsosynpunkt samt inom det trygghetsskapande- och brottsförebyggande området.
  • Bevaka och följa den lokala utvecklingen av hälsoläget och brottsutvecklingen
  • Verka för att den förebyggande strategin integreras i alla verksamheter och att alla människor ges förutsättningar till inflytande och delaktighet i sin vardag och framtid
  • Verka för att de nationella folkhälsomålen och det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet länkas samman och ses i ett helhetsperspektiv
  • Vara intern kommunal remissinstans i de frågor som direkt berör folkhälsan, samt de frågor Trygghetsrådet önskar få på remiss

Valda politiker 2019-2022

Eric Berntsson (SD), ordförande
Jenny Önnevik (S), vice ordförande
Charlotte Söderlund (L), ledamot
Ellenor Liljestoft (KD), ersättare
Eva Bergman (S), ersättare
Yvonne Nilsson (Alt), ersättare

Övriga ledamöter

Tjänstemän:
Marie Wäppling, kommunchef
Susanna W Sjöbring, verksamhetschef Stöd och omsorg
Sven Håkansson, verksamhetschef Utbildning
Birgitta Sörensen, tf verksamhetschef Tillväxt- och utveckling
Anders Olofsson, räddningschef

Övriga
Max Staude, kommunpolis

Ständigt adjungerade enligt beslut vid första mötet
Sanja Vojnikovic, säkerhets- och beredskapssamordnare
Britt Gunnarsson, chef individ- och familjeomsorgen

Mötestider 2019

21 mars kl. 14
16 maj kl. 14
19 september kl. 13
12 december kl. 14

Sidan senast uppdaterad: den 27 december 2019