Kommentera Skriv ut

Trygghetsrådet

Trygghetsrådet ska:

  • Hålla sig underrättat om det förebyggande arbetet på nationell och regional nivå och insatser av betydelse ur folkhälsosynpunkt samt inom det trygghetsskapande- och brottsförebyggande området.
  • Bevaka och följa den lokala utvecklingen av hälsoläget och brottsutvecklingen
  • Verka för att den förebyggande strategin integreras i alla verksamheter och att alla människor ges förutsättningar till inflytande och delaktighet i sin vardag och framtid
  • Verka för att de nationella folkhälsomålen och det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet länkas samman och ses i ett helhetsperspektiv
  • Vara intern kommunal remissinstans i de frågor som direkt berör folkhälsan, samt de frågor Trygghetsrådet önskar få på remiss

Valda politiker 2019-2022

Eric Berntsson (SD), ordförande
Jenny Önnevik (S), vice ordförande
Charlotte Söderlund (L), ledamot
Ellenor Liljestoft (KD), ersättare
Eva Bergman (S), ersättare
Christer Broman (Alt), ersättare

Övriga ledamöter

Tjänstemän:
Marie Wäppling, kommunchef
Susanna W Sjöbring, verksamhetschef Stöd och omsorg
Sven Håkansson, verksamhetschef Utbildning
Anders Wanstadius, verksamhetschef Tillväxt och utveckling
Anders Olofsson, räddningschef
Mikaela Nilsson, folkhälsosamordnare

Övriga
Max Staude, kommunpolis, Polisen.

Ständigt adjungerade enligt beslut vid första mötet
Sanja Vojnikovic, säkerhets- och beredskapssamordnare
Britt Gunnarsson, chef individ- och familjeomsorgen

Mötestider 2019

21 mars kl. 14
16 maj kl. 14
19 september kl. 13
12 december kl. 14

Sidan senast uppdaterad: den 27 maj 2019