Kommentera Skriv ut

Trygghetsrådet

Trygghetsrådet ska:

  • Hålla sig underrättat om det förebyggande arbetet på nationell och regional nivå och insatser av betydelse ur folkhälsosynpunkt samt inom det trygghetsskapande- och brottsförebyggande området.
  • Bevaka och följa den lokala utvecklingen av hälsoläget och brottsutvecklingen
  • Verka för att den förebyggande strategin integreras i alla verksamheter och att alla människor ges förutsättningar till inflytande och delaktighet i sin vardag och framtid
  • Verka för att de nationella folkhälsomålen och det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet länkas samman och ses i ett helhetsperspektiv
  • Vara intern kommunal remissinstans i de frågor som direkt berör folkhälsan, samt de frågor Trygghetsrådet önskar få på remiss

Valda politiker

Jenny Önnevik (S), ordförande
Rolf Mårtensson (M), vice ordförande
Gudrun Bengtsson (SD), ledamot
Peter Svensson (S), ersättare
Christina Persson (Alt), ersättare
Linda Väbro (SD), ersättare

Övriga ledamöter

Tjänstemän:
Marie Wäppling, kommunchef
Susanna W Sjöbring, verksamhetschef Stöd och omsorg
Sven Håkansson, verksamhetschef Utbildning
Anders Wanstadius, verksamhetschef Tillväxt och utveckling
Anders Olofsson, räddningschef
Mikaela Nilsson, folkhälsosamordnare


Övriga
Mats Hadartz, kommunpolis, Polisen.

Ständigt adjungerade enligt beslut vid första mötet
Sanja Vojnikovic, säkerhets- och beredskapssamordnare
Britt Gunnarsson, chef individ- och familjeomsorgen

Sidan senast uppdaterad: den 3 oktober 2018