Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Modersmål

Studier i modersmålet syftar till att eleven ska utveckla förmågan att förstå och göra sig förstådd i olika sammanhang, skapa så bra förutsättningar som möjligt för inlärning av svenska, ge vidgade språkkunskaper till framtidens Sverige och bidra till en god identitetsutveckling för eleven. Förutom att stödja elevens utveckling mot aktiv tvåspråkighet, ska eleven också få mer kunskaper om sin kulturella bakgrund.

Rätt till undervisning

Rätt till undervisning i modersmål gäller elever i grundskolan och grundsärskolan när:

 1. En eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål.
 2. Språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
 3. Eleven har grundläggande kunskaper i språket.
 4. Eleven har fått modersmålsundervisning mindre än sju skolår.
 5. Eleven är adoptivbarn med annat modersmål än svenska

För elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska (punkt 5) gäller rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet (punkt 2). Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

För elever som har modersmål som är ett nordiskt språk, ett nationellt minoritetsspråk eller om eleven har ett särskilt behov av modersmålsundervisning gäller inte punkt 4.

För barn/elever i förskola och förskoleklass erbjuds ingen modersmålsundervisning då ingen skyldighet för kommunen att anordna sådan undervisning finns.

Det är rektor som beslutar om eleven har rätt till modersmålsundervisning.

För att Bromölla kommun ska anordna modersmålsundervisning för elever som har rätt till sådan ska:

 1. Det finnas minst fem elever inom det aktuella språket som har rätt till undervisningen.
 2. Dessa elever önska att få undervisning i språket.
 3. Det finnas en lämplig lärare

En elev som tillhör en av Sveriges fem nationella minoriteter (Samer, Sverigefinnar, Tornedalingar, Romer och Judar) behöver inga grundläggande kunskaper i språket och språket behöver inte utgöra elevens dagliga umgängesspråk i hemmet för att erbjudas modersmålsundervisning i sitt minoritetsspråk. Det behövs heller inte en grupp om fem elever för att kunna ta del av modersmålsundervisning i minoritetsspråket, utan det räcker att en elev önskar detta.

Modersmålsundervisning är frivillig. Ansökan för läsåret 2023/2024 görs via vår e-tjänst under perioden 17 april till 17 maj. Länk till e-tjänsten hittar du längre ner på sidan. 

Vad innehåller modersmålsundervisningen?

I kursplanen för modersmål finns mål uppsatta för vad varje elev ska uppnå.

Eleven får betyg från årskurs 6. Det finns särskilda betygskriterier som talar om vad eleven ska kunna för att få ett visst betyg.

När sker undervisningen?

 • Undervisningen sker efter skoltid och följer de termins- och lovtider som gäller i Bromölla kommun.
 • Undervisningen kan förläggas på annan skola än den som eleven är inskriven på.
 • Undervisningen är kostnadsfri.

Självservice

Ansök om modersmålsundervisning för elever i grundskola och anpassad grundskola.

Ansök om modersmålsundervisning via e-tjänst
Sidan senast uppdaterad: den 17 april 2023