Kommentera Skriv ut

Förvaltningsorganisation

Förvaltningen ska verkställa det politiska uppdraget och svara för att verksamheterna bedrivs effektivt och ändamålsenligt.

Förvaltningen leder och fördelar arbetet och svarar för att nämnderna, kommunstyrelsen och dess utskott får löpande uppföljning av omfattning, kvalitet och ekonomi inom verksamheterna.

Förvaltningen svarar för beredning av ärenden och utredningar och deltar aktivt i omvärldsbevakningen. En viktig del i förvaltningens uppdrag är att ge stöd till fullmäktiges presidium och beredningar i de processer som initieras.

Kommunchefen är kommunens högsta chef och den enda förvaltningschefen i organisationen. Kommunchefen ansvarar också för Gemensam service. Övriga verksamhetsområden leds av verksamhetschefer underställda kommunchefen.

Förvaltningsorganisationen innefattar följande verksamhetsområden:


Gemensam service

Gemensam service lyder direkt under kommunchefen och levererar interna tjänster till hela organisationen. Verksamhetsområdet leds av enhetschefer för respektive område, direkt underställda kommunchefen.

I gemensam service ingår enheterna ekonomi, personal, kommunikation och service, kansli- och utveckling samt räddningstjänst. I gemensam service ingår även tjänstemannadelen av överförmyndarverksamheten.

Myndighetskontor

Myndighetskontoret är organiserat under kommunchefen. Kontoret jobbar mot en myndighetsnämnd. Kontoret ska aktivt arbeta för att integrera sina arbetsområden i kommunens övriga verksamheter.

Kontoret arbetar inom områdena miljö, bygg, räddning (tillsynsdelen), trafik och olika kontrollfunktioner så som livsmedel, alkohol, tobak, och receptfria läkemedel.

Stöd och omsorg

Stöd och omsorg är en av kommunens stora verksamhetsgrenar med många enheter och mycket personal. I Stöd och omsorg ingår individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård och folkhälsoarbete.

Tillväxt och utveckling

Tillväxt och utveckling innefattar följande verksamhetsgrenar: fysisk planering, fastighet, näringsliv, arbetsmarknad, turism, bibliotek, kultur, simhall, idrottshallar, föreningsbidrag, teknisk verksamhet, mät, renhållning.

Utbildning

Utbildning är en av kommunens stora verksamhetsgrenar med många enheter och mycket personal. I verksamhetsområdet Utbildning ingår grundskola, förskoleverksamhet, fritidsgårdar och musikskola.

Kontakt

Marie Wäppling
Kommunchef
Storgatan 48
0456-82 21 18
(SMS 0709-17 11 18)
marie.wappling@bromolla.se

Helena Nerbring Lisell
Chef myndighetskontoret
0456-82 20 73
helena.nerbringlisell@bromolla.se

Susanna W Sjöbring
Verksamhetschef Stöd och omsorg
0456-82 21 84
(SMS 0709-17 11 84)
susanna.sjobring@bromolla.se

Sven Håkansson
Verksamhetschef Utbildning
0456-82 21 91
(SMS 0709-17 11 91)
sven.hakansson@bromolla.se

Birgitta Sörensen
Tf verksamhetschef Tillväxt- och utveckling
0456-82 23 35
(SMS 0709-17 13 35)
birgitta.sorensen@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 7 februari 2019