Kommentera Skriv ut

Bestämmelser - Externa

Allmänna bestämmelser för användande av Bromölla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ABVA.pdf

Arbetsordning för kommunal tolkservice.pdf

Arbetsordning för Samarbetskommittén Skåne Nordost.pdf

Biblioteksplan.pdf

Bredbandsstrategi.pdf

Dagvattenstrategi.pdf

Energiplan 2003.pdf

Grönstrukturprogram.pdf

Handlingsplan för Agenda-21.pdf

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor samt styrdokument för kommunens krisberedskap

Konkurrensprogram.pdf

Kulturpolitiskt program 2016-2019.pdf

Lokala miljömål för Bromölla kommun.pdf

Miljöpris.pdf

Mål och handlingsplan för det förebyggande arbetet mot Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak (ANDT).pdf

Natur- och kulturvårdsprogram och grön skogsbruksplan.pdf

Normer för bidrag till enskilda vägar inom Bromölla kommun.pdf

Parkeringsövervakning.pdf

Policy för kvalitetsarbete - synpunktshantering.pdf

Politiskt program för arbete med frågor kring funktionshinder.pdf

Regler för anläggande av privata vattenledningar i gatumark.pdf

Regler för föreningsbidrag.pdf

Regler för kemisk lövslybekämpning.pdf

Regler för kommunala bidrag till studieförbundens lokala organisationer.pdf

Regler för reservation och köp av kommunal villatomt och anvisningar för utlämnande av handlingar till sökande av bostadstomt.pdf

Riktlinjer avseende detaljhandel med folköl och tobak.pdf

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen.pdf

Rätt till servicebostad.pdf

Stadgar för kommunalt kulturstipendium.pdf

Stadgar för kommunalt ungdomsledarstipendium.pdf

Stadgar för kulturpris.pdf

Stadgar för stiftelsen Bromölla Natur- och Kulturmiljövårdsfond.pdf

Trafikstrategi.pdf

Ungdomsstipendium.pdf

VA-Plan för Bromölla kommun.pdf

VA-policy.pdf

Vattenförsörjningsplan för Bromölla kommun.pdf

Vindkraftpolicy.pdf

Vision - Strategi - Mål för fritid och friluftslivet

Vård- och omsorgsplan.pdf

Översiktsplan 2014 - med sikte på 2030.pdf

Kontakt

Bo Johansson
Kommunjurist
0456-82 22 47
(SMS 0709-17 12 47)
bo.johansson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 9 december 2016