Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Bestämmelser - externa

Nedan listas externa bestämmelser som gäller i Bromölla kommun. Dokumenten presenteras i pdf-format.

Allmänna bestämmelser för användande av Bromölla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ABVA

Arbetsordning för kommunal tolkservice

Biblioteksplan

Bredbandsstrategi

Dagvattenplan för Bromölla kommun

Dagvattenstrategi

Energiplan 2003

Folkhälsostrategi för Bromölla kommun 2024-2027

Fritidsstrategi

Grönstrukturprogram

Handlingsplan för Agenda-21

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor samt styrdokument för kommunens operativa förmåga

Konkurrensprogram

Kulturpolitiskt program 2021-2024

Lokala miljömål för Bromölla kommun

Miljöpris

Mål och handlingsplan för det förebyggande arbetet mot Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak (ANDT)

Natur- och kulturvårdsprogram och grön skogsbruksplan

Normer för bidrag till enskilda vägar inom Bromölla kommun

Parkeringsprogram

Parkeringsövervakning

Planeringsstrategi

Policy för erbjudande av modersmålsundervisning

Policy för kvalitetsarbete - synpunktshantering

Politiskt program för arbete med frågor kring funktionshinder

Regler för anläggande av privata vattenledningar i gatumark

Regler för Bromölla kommuns föreningsbidrag

Regler för kemisk lövslybekämpning

Regler för kommunala bidrag till studieförbundens lokala organisationer

Regler och avgifter för tomtkön i Bromölla kommun

Riktlinjer avseende detaljhandel och servering med folköl

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2017-2021

Riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier utomlands

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för tobaksförsäljningstillstånd

Samarbetsavtal för samarbetskommittén Skåne Nordost

Stadgar för Bromölla kommuns kulturpris

Stadgar för Bromölla kommuns kulturstipendium

Stadgar för Bromölla kommuns ungdomsledarstipendium

Stadgar för Bromölla kommuns ungdomsstipendium

Stadgar för stiftelsen Bromölla Natur- och Kulturmiljövårdsfond

Tillämpningsföreskrifter e-förslag

Trafikstrategi

VA-Plan för Bromölla kommun

VA-policy

Vattenförsörjningsplan för Bromölla kommun

Vattentjänstplan för Bromölla kommun

Vindkraftpolicy

Vård- och omsorgsplan

Översiktsplan 2014 - med sikte på 2030

Kontakt

Johan Hejman
Kanslichef, kommunjurist
0456-82 22 47
(SMS 0709-17 12 47)
johan.hejman@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 maj 2024