Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Slam och latrin

Slam och latrin från enskilda avlopp måste hanteras på rätt sätt för att inte skapa olägenheter för människor och miljö.

Slam och latrin

Slam och latrin från enskilda avlopp måste hanteras på rätt sätt för att inte skapa olägenheter för människor och miljö.

Enskilda avlopp kan vara slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk eller någon annan liknande avloppsanläggning som ska tömmas av kommunen. Har du frågor om ditt enskilda avlopp, din faktura eller annat som rör slamtömning ringer du Kundtjänst för avfall på Bromölla kommun. Tömning av enskilda avlopp sköts av Norva24 Miljöhantering.

Tömning av enskilda avlopp sker en gång om året under perioden veckorna 39–46 enligt fastställt schema. Aviseringsmeddelande skickas i god tid före tömning.

Vid akut behov av slamtömning på kvällar och helger ring Norva24 Miljöhantering, 044-780 19 50.

För beställning av ordinarie slamtömning, kontakta kundtjänst för avfall 0456-82 25 00, avfall@bromolla.se

Inför tömning av enskilt avlopp är det viktigt att tänka på:

  • Att det är enkelt för hämtningsfordon att ta sig till brunnen. Inga murar, stubbar eller staket. Vägen ska vara fri från hinder
  • Att avståndet mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och brunnen inte är mer än 20 meter och helst under 10 meter
  • Att slamavskiljare och slutna tankar är lätta att komma åt.
  • Att lock eller manlucka inte är övertäckt.

Lock

Många av våra enskilda avlopp har tunga brunnslock av betong eller gjutjärn. Dessa lock innebär stora risker bland annat belastnings- och klämskador. Av arbetsmiljöskäl bör du byta till ett lock av ett lättare material.

Tänk på att:

  • Lock ska inte väga mer än 15 kg och ska av säkerhetsskäl vara låst
  • Kan lock skjutas åt sidan utan lyft med någon form av handtag kan den maximala vikt på locket vara 25 kg
  • Brunnslock ska vara lätta att hitta och får inte vara täckta eller försedda med prydnader

Latrin

Har du förmultningstoalett, utedass eller någon annan typ av torrtoalett kallas de fasta avfallet för latrin. Vill du att kommunen tar hand om din latrin kan du beställa hämtning av latrinbehållare hos Kundservice avfall. Vid varje ny tömning ersätts den gamla med en ny. Hämtning av latrin utförs av Carlssons Renhållning AB.

Dispenser

Om fastigheten nyttjas sparsamt kan man ansöka om förlängt tömningsintervall. Om fastigheten är obebodd kan man ansöka om uppehåll i slamtömning. Eget omhändertagande av latrin kräver även det dispens.

Avgift

Myndighetskontoret tar ut en avgift för handläggningen av din ansökan enligt gällande taxa. Avgiften uppgår till 0,5 h av beslutad timtaxa.

Mer information om kommunens taxa:
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med mera

Självservice

Här ansöker du om uppehåll i hämtning av hushållsavfall, slam och latrin. Ansökan kan göras för både permanentbostad och fritidsbostad.

Ansök om uppehåll via e-tjänst

Kontakt

Kundtjänst för avfall
0456-82 25 00
avfall@bromolla.se

Norva24 Miljöhantering
044-780 19 50 (växel och jour)

Sidan senast uppdaterad: den 21 maj 2024