Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Slam och latrin

Slam och latrin från enskilda avlopp måste hanteras på rätt sätt för att inte skapa olägenheter för människor och miljö.

Enskilda avlopp kan vara slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk eller någon annan liknande avloppsanläggning som ska tömmas av kommunen. Tömning av enskilda avlopp sköts av Malmbergs Miljöhantering AB 044-780 19 50.

Tömning av enskilda avlopp sker en gång om året under perioden veckorna 39 – 46 enligt fastställt schema. Aviseringsmeddelande skickas i god tid före tömning.

Vid akut behov av slamtömning på kvällar och helger ring till Malmbergs jour, 044-780 19 50.

Inför tömning av enskilt avlopp är det viktigt att tänka på:

  • Att det är enkelt för hämtnigsfordon att ta sig till brunnen. Inga murar, stubbar eller staket. Vägen ska vara hindersfri.
  • Att avståndet mellan uppställningsplats för hämtnigsfordon och brunn inte är mer än 20 meter och helst under 10 meter.
  • Att slamavskiljare och slutna tankar är lätta att komma åt. Att locket eller manlucka inte är övertäck.

Lock

Många av våra enskilda avlopp har tunga brunnslock av betong eller gjutjärn. Dessa lock innebär stora risker bl.a. belastnings- och klämskador. Av arbetsmiljöskäl bör du byta ditt lock mot lättare material.

Tänk på att:

  • Lock ska inte väga mer än 15 kg och ska av säkerhetsskäl vara låst.
  • Kan lock skjutas åt sidan utan lyft med någon form av handtag kan den maximala vikt på locket vara 25 kg.
  • Brunnslock ska vara lätta att hitta och får inte vara täckta eller försett med prydnader.

Latrin

Har du förmultningstoalett, utedass eller någon annan typ av torrtoalett kallas de fasta avfallet för latrin. Vill du att kommunen tar hand om din latrin kan du beställa hämtning av latrinbehållare hos Kundservice avfall. Vid varje ny tömning ersätts den gamla med en ny.

Dispenser

Om fastigheten nyttjas sparsamt kan man ansöka om förlängd tömningsintervall. Om fastigheten är obebodd kan man ansöka om uppehåll i slamtömning. Eget omhändertagande av latrin kräver även det dispens.

Kontakt

Malmberg Miljöhantering
044-780 19 50 (växel och jour)

Kundservice avfall
0456-82 25 00
avfall@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 7 januari 2020