Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Personuppgiftsbehandling vid visselblåsarärenden

Information om den personuppgiftsbehandling som sker i samband med vår hantering av visselblåsarärenden samt dina rättigheter som registrerad.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen och laglig grund

Ändamålet med behandlingen är att kunna uppfylla de lagkrav som ställs på organisationen.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i samband med visselblåsarärenden är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som, enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (”visselblåsarlagen”), åvilar Bromölla kommun som verksamhetsutövare.

Utlämnande av uppgifter och personuppgiftsbiträden

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter (exempelvis till Polismyndigheten i de fall visselblåsarsärenden leder till polisanmälan). Uppgifter kan också komma att lämnas ut till andra delar av kommunen i samband med utredning, uppföljning och åtgärder.

Meddelanden som kommer in till oss blir som huvudregel allmänna handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta innebär att dessa diarieförs, registreras och vid en begäran kommer att prövas för utlämning. Utlämnande sker om det inte föreligger sekretess.

Behandling i samband med visselblåsarärenden sker också hos personuppgiftsbiträden. Dessa får enbart agera på våra instruktioner vilket regleras särskilt i biträdesavtal.

Lagring och gallring

Dina personuppgifter som förekommer i ett visselblåsarärende kommer som längst behandlas i två år från det att ärendet avslutats.

Dina rättigheter som registrerad

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att:

  • få veta hur dina uppgifter har behandlats,
  • få dina personuppgifter raderade eller rättade,
  • få dina personuppgifter flyttade,
  • när som helst begära att behandlingen av dina personuppgifter upphör,
  • lämna klagomål till Integritetsmyndigheten.

Observera att dina rättigheter enligt ovan kan påverkas av den tystnadsplikt som gäller för visselblåsarrelaterade uppgifter samt för de fall ett röjande gör att utredningen försvåras. Möjligheten att utöva dina rättigheter kommer att bedömas utifrån bland annat den rättsliga grunden och ändamålet för aktuell personuppgiftsbehandling.

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, kontakta kommunstyrelsen@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 15 juli 2022