Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Farligt avfall - verksamheter

Information till verksamheter om avfallshantering

Minimera mängden avfall

EU har som gemensamt mål att minska mängden avfall. Det som ändå uppkommer ska hanteras på ett bra sätt, genom återanvändning och därefter återvinning av material och energiutvinning. Deponering ska vara en sista utväg för avfall som inte kan hanteras på annat sätt.

Avfall från företag delas upp i hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt verksamhetsavfall

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Avfall som uppkommer som direkt följd av att människor, oavsett ändamål eller verksamhet, uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning. Hushållsavfallet är det som blir kvar när du sorterat ut dina förpackningar och kommer från till exempel personalutrymmen som toaletter och personalmatsal. Även papperkorgsavfall räknas som hushållsavfall. Allt restavfall och matavfall från restauranger och caféer klassas som hushållsavfall. Det är bara kommunen som har rätt att transportera hushållsavfallet. Kontakta kundtjänst för avfall för tecknande av abonnemang.

Länk avfallstaxan

Farligt avfall

Du måste följa särskilda regler för farligt avfall, inklusive el-avfall. För yrkesmässig transport av farligt avfall krävs tillstånd från länsstyrelsen. I vissa fall räcker det med en anmälan, till exempel vid transport av vissa avfallstyper som innehåller asbest.

Du måste upprätta så kallade transportdokument för allt farligt avfall som fraktas yrkesmässigt av en transportör. Transportören du anlitar brukar kunna ge råd om hur transportdokumenten ska se ut.

Får jag köra avfallet själv?

Du får själv köra eget icke-farligt avfall (utom hushållsavfall) upp till 10 ton eller max 50 kubikmeter per kalenderår. Ska du köra mer avfall måste du ha tillstånd från länsstyrelsen. 

För egen transport av farligt avfall, inklusive el-avfall, måste du alltid göra en anmälan eller söka tillstånd från länsstyrelsen. Upp till 100 kg eller 100 liter farligt avfall per kalenderår får du transportera utan tillstånd sedan en anmälan gjorts till länsstyrelsen. Tillståndsplikt gäller dock alltid för avfall som innehåller cyanid, kadmium eller PCB samt kvicksilver i annat än hela ljuskällor.

Länsstyrelsen Skåne – Regler för transport av avfall

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - Regler för transport av farligt gods

Naturvårdsverket - Rapportera till avfallsregistret

Naturvårdsverket – Frågor och svar om nya avfallsregistret för farligt avfall

Naturvårdsverket – Så rapporterar du farligt avfall, broschyr

Naturvårdsverket - Samlat informationsmaterial

Om du väljer att anlita någon annan för att transportera bort ditt avfall (utom hushållsavfall) måste du välja någon med tillstånd från länsstyrelsen.
Listor på företag som får transportera farligt avfall respektive övrigt avfall - Länsstyrelsen

Sedan den 1 augusti 2020 ska ett transportdokument upprättas även när du transporterar ditt egna farliga avfall.

Sedan tidigare finns en anteckningsskyldighet för verksamheter som producerar, samlar in, transporterar, handlar eller mäklar med farligt avfall och verksamheter som behandlar avfall och farligt avfall. Från 1 augusti 2020 utökades och ändrades anteckningsskyldigheten. Det innebär framför allt att skyldigheten preciseras vad gäller hur och vad som ska antecknas.

För att få lämna din verksamhets farliga avfall på Åsens avfallsanläggning måste du innan avlämning visa upp ett transportdokument för personalen på plats.

Företagskort Åsen

Företag som har mindre mängd avfall kan köpa ett företagskort (fungerar på samma sätt som Åsenkortet gör för privatpersoner) och lämna avfallet på Åsens avfallsanläggning. Behöver du företagskort, kontakta Kundtjänst. Glöm inte visa ditt kort när du är på Åsen.

Viktklass Pris exkl moms
Upp till 2 ton/år 1500 kr
2-4 ton/år 2500 kr
4-6 ton/år 4500 kr
6-8 ton/år 6500 kr

Ansökan företagskort Åsens avfallsanläggning

Öppettider Åsen

Måndag: 7-18
Tisdag-fredag: 7-16
Lördag: 9-14

Det är stängt på Åsen söndagar, helgdagar, påskafton, midsommarafton, julafton samt nyårsafton. Öppet enligt ordinarie tid skärtorsdag, pingstafton, trettondagsafton samt valborgsmässoafton som inte infaller på en söndag.

Kontakt

Kundservice avfall
0456-82 25 00
avfall@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 november 2020