Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Avgifter, regler, abonnemang

Kommunen ska på ett miljövänligt sätt ta hand om allt hushållsavfall i kommunen.

Avgift

Avgiften för hushållens avfallshantering består av en grundavgift och en hämtningsavgift. I grundavgiften ingår bland annat kommunens administrativa kostnader, kostnader för Åsens avfallsanläggning och behandling av farligt avfall. I hämtningsavgiften ingår kostnader för sopkärl, gröna påsar, samt transport, sortering och behandling av avfallet. Storleken på tömningsavgiften beror på kärlets storlek och hur ofta tömning sker.

Regler

All avfallshantering regleras i Miljöbalken och i Avfallsförordningen. Varje kommun ska enligt lag ha en avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen. Föreskrifterna gäller i hela Bromölla kommun.

Visste du att enligt lagen om avfall och producentansvar så är du skyldig att sortera ut ditt avfall. Detta innebär att du ska sortera ut farligt avfall, förpackningar, tidningar etc.

Bromölla kommuns renhållningsföreskrifter hittar du här

Abonnemang

Varje fastighetsinnehavare är skyldig att ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall och i de fall fastigheten har enskilt avlopp, för tömning av slam och latrin. När du beställer ett abonnemang för avfallshämtning kan du välja mellan ett kärl på 140 liter eller 240 liter. Det finns abonnemang för permanentbostad och för fritidsbostad, så kallad sommarhämtning.

Avfallstaxa

Sophämtning (priser inklusive moms och grundavgift)

Avgift (kr)

Sopkärl 140 liter
Hämtning var 14:e dag, hela året
2350
Sopkärl 240 liter
Hämtning var 14:e dag, hela året
3000
Sopkärl 140 liter
Månadstömning
1450
Sopkärl 140 liter
Kvartalstömning
1100
Sopkärl 140 liter
Hämtning var 14:e dag, sommartömning
15 maj-15 september
1000
Sopkärl 240 liter
Hämtning var 14:e dag, sommartömning
15 maj-15 september
1300
Trädgårdsavfall
Hämtning var 14:e dag
Vecka 11-46
800
Extra kärl 400
   

Latrinhämtning (priser inklusive moms och grundavgift)

Avgift (kr)

Permanentboende 14 dagars, engångsbehållare, helår


Fritidsboende
var 14:e dag, vecka 20 - vecka 37


Extra hämtning
utanför ordinarie tömning/behållare
3125
Extra behållare 125

1125
Extra behållare 125

200/behållare
   

Slamtömning

Avgift (kr)

Slamavskiljare, ordinarie tömning < 4 m³
Slamavskiljare, budad tömning
Volymer över 4 m³
Sluten tank, ordinarie tömning < 3 m³
Sluten tank, budad tömning
Volymer över 3 m³
Bomkörningsavgift per tillfälle
Extra tillägg tungt lock
Timavgift per timme

1100
1400
200 kr/m³
1200
1500
200 kr/m³
375
625
950

Kontakt

Kundservice avfall
0456-82 25 00
avfall@bromolla.se

Åsens avfallsanläggning
Kaolinvägen 106-34
0456-82 25 21
(SMS 0709-17 11 29)
avfallsanlaggning@bromolla.se

Katharina Olin
Avfallsplanerare
0456-82 21 15
(SMS 0709-23 30 91)
katharina.olin@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 4 november 2020