Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Händer som håller ett hjärta med pusselbitar

Funktionsnedsättning

Du som på grund av sjukdom eller skada har en nedsatt intellektuell, psykisk eller fysisk funktionsförmåga har möjlighet att ansöka om stöd för att kunna leva som andra.

Du kan få insatser/bistånd som ger dig möjlighet till:

  • det boende och stöd i vardagen som du har behov av
  • deltagande i form av arbete, studier eller sysselsättning samt
  • gemenskap och att aktivt kunna delta i samhällslivet.

Synsätt

Socialtjänsten inriktar sig på att frigöra och utveckla dina egna resurser. Din verklighet och dina möjligheter tas tillvara utifrån dina behov. Socialtjänsten tar inte över ditt eget ansvar.

Tydliggörande pedagogik

Tydliggörande pedagogik är ett pedagogiskt förhållningssätt som innefattar ett antal redskap som kan förtydliga vardagen för individen och göra omvärlden förståelig. Visuellt stöd är en viktig del av tydliggörande pedagogik och struktur. Visuell information är viktigt för att ge dig med insatser vis omsorg funktionsnedsättning en möjlighet att vara delaktig i din vardag. Det tydliggörande stödet behöver hela tiden anpassas efter dina aktuella behov.

Inom Omsorg funktionsnedsättning i Bromölla kommun arbetar vi med tydliggörande pedagogik i alla våra verksamheter. 

Tystnadsplikt

Ditt privatliv ska alltid respekteras. All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det gäller även studerande som praktiserar hos oss.

Avgifter

Insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är kostnadsfri till skillnad från insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), där kommunen har rätt att ta ut avgift.

Samverkan

För att du som har en funktionsnedsättning ska få dina behov tillgodosedda ur ett helhetsperspektiv samverkar funktionshinderomsorgen med bland andra Region Skåne, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Sidan senast uppdaterad: den 18 september 2022