Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Strandskydd skiss

Strandskydd

Strandskyddet är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar, vattendrag och öar i hela landet.

I allmänhet gäller strandskyddet 100 meter inåt land och lika långt ut i vattnet från strandlinjen, men skyddet kan vara utökat genom särskilt beslut upp till 300 meter både inåt land och ut i vattnet. I Bromölla finns områden i varierande storlek med en utvidgning av strandskyddet från 100 meter upp till 300 meter.

Syfte

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv, såväl på land som i vatten. Att tala om strandskydd kan ibland bli missvisande eftersom skyddet omfattar mer än stränder vid hav och sjöar. Även till exempel mark vid mindre bäckar och dammar omfattas eftersom dessa miljöer kan ha viktiga värden för biologisk mångfald.

Strandskyddslagstiftningen är en förbudslagstiftning

Det innebär att man inom strandskyddat område inte får:

  • Uppföra nya byggnader.
  • Ändra användning av byggnader eller utföra anläggningar eller anordningar som förhindrar allmänheten att beträda ett område där man annars fått färdats fritt
  • Göra grävnings- eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar
  • Göra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Till exempel pirar, muddring, bryggor, båthamnar, gödsling eller trädfällning.

Det finns ingen lagstadgad preskriptionstid för rättelse av åtgärder som genomförs utan strandskyddsdispens.

När kan man få strandskyddsdispens?

För att få strandskyddsdispens krävs särskilda skäl och att åtgärden inte strider mot strandskyddets syfte. Strandskyddsdispens ges i Bromölla av myndighetsnämnden. Beslutet prövas sedan av länsstyrelsen. Vid ingrepp i vattnet krävs även en anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen.

Dessutom krävs att minst ett särskilt skäl är uppfyllt och att fri passage för allmänheten lämnas mellan åtgärden och strandkanten som är minst några tiotals meter bred. De giltiga särskilda skälen finns angivna i Miljöbalken 7 kap 13-18 §. Skälen som kan beaktas är enbart att området som ansökan avser:

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Självservice

Ansök om bygglov, marklov, rivningslov, Anmäl åtgärder som inte är bygglovspliktiga. Ansök om förhandsbesked. Strandskyddsdispens.

E-tjänster Bygga och bo

Mina sidor Bygga och bo

Här kommer du in på Mina sidor och kan se meddelande och följa dina ärenden.

Mina sidor Bygga och bo

Kontakt

Anders Emgård
Byggnadsinspektör
0456-82 24 75
myndighetskontoret@bromolla.se

Therese Olsson
Byggnadsinspektör
0456-82 23 58
myndighetskontoret@bromolla.se

Linda Juhlin
Myndighetshandläggare
0456-82 24 74
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 oktober 2023