Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Tomtkö

Regler och avgifter för tomtkön i Bromölla kommun.

Detta dokument styr hur kommunala småhustomter förmedlas via tomtkö. Kommunstyrelsen beslutar om när tomtkö ska upprättas och för vilka områden i kommunen. Kommunstyrelsen beslutar även om avveckling av tomtkö. Dokumentet gäller alla som har för avsikt att ansöka om en plats i kommunens tomtkö. Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för att hålla dokumentet uppdaterat. Kommunstyrelsen ska minst en gång per mandatperiod pröva om styrdokumentet är aktuellt. Om styrdokumentet inte är aktuellt ska det upphävas, revideras eller sammanföras med annat styrdokument om så är möjligt.

Ansökan

Ansökan om placering i tomtkön görs via särskilt blankett på kommunens hemsida. Ändringar i lämnade uppgifter skall genast skriftligen anmälas till kommunen.

Avgift för tomtkön

Avgiften för tomtkön är 500 kronor (400 kronor plus moms). Avgiften tas ut i samband med nyanmälan samt årligen som förnyelseavgift (halva nyanmälansavgiften, dvs 250 kr).

Regler för tomtkön

  1. Genom tomtkön förmedlas tomter med äganderätt. Anvisning sker i turordning efter anmälningstid.

  2. Personer som har fyllt 18 år har rätt att anmäla sig till tomtkön. Makar och sammanboende har endast rätt att lämna en gemensam anmälan.

  3. Anmälan sker genom att en fullständigt ifylld anmälningsblankett lämnas till Tekniska enheten. Efter att anmälan kommit in skickas en faktura för tomtköavgiften. När betalningen kommit in tilldelas den sökande en plats i tomtkön.

  4. Förnyelse av anmälan ska ske senast under februari månad varje år. Förnyelse sker genom att årsavgiften betalas via utskickat inbetalningskort. Om inte betalningen kommer in innan sista februari avregistreras sökanden ur kön. Om förnyelseanmälan sker efter februari månads utgång betraktas denna som ny ansökan.

    Den sökande ansvarar själv för att anmäla adressändringar till Bromölla kommun, Tekniska enheten. Kommer förnyelseanmälan i retur till Tekniska enheten anses den ha blivit utskickad och ansökan blir då avregistrerad.

  5. Registrering i tomtkön förutsätter att sökanden själv avser att bebo anvisad tomt eller småhus. Ansökan är personlig och kan inte överlåtas.

  6. Avgift utgår vid såväl nyanmälan som förnyelse. Avgiften är 500 kronor för nyanmälan samt 250 kr för förnyelse per kalenderår inklusive moms. Inbetald avgift återbetalas inte. Kvitto på inbetald avgift bör behållas. Avgiften har fastställts av kommunfullmäktige 2020-11-30.

  7. Vid skilsmässa eller när sammanboende upphör, ska detta omgående anmälas till Tekniska kontoret. Endast den ena parten får stå kvar i kön.

  8. Avregistrering sker dels på begäran, dels om förnyelseavgiften inte betalas inom föreskriven tid och dels då sökanden via tomtkön tilldelats tomt.
Sidan senast uppdaterad: den 10 december 2020