Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Föreningsregister

Sök förening i registret

För föreningar: manual för att uppdatera uppgifter i föreningsregistret

En del användare har upplevt problem med att starta föreningsregistret i Internet Explorer, då rekomenderar vi dig att iställe försöka med Firefox eller Chrome.

Information om dina personuppgifter

Vi är måna om din integritet. Kommunen tillhandhåller och administrerar ett föreningsregister varvid en vis begränsad del av informationen i föreningsregistret är tillgänglig för webbesökare på vår hemsida. Föreningsregistret kan innehålla personuppgifter såsom namn, adress, telefon, mobilnummer och e-postadress. Den del av föreningsregistret som är åtkomlig på vår hemsida innehåller, förutom föreningsinformation, personuppgifter om respektive förenings kontaktperson. I föreningsregistret förekommande personuppgifter behandlas dels i syfte att underlätta föreningarnas kontakter med kommunen vid bokning av lokaler och andra anläggningar m.m. och dels med syftet att webbesökare som är intresserad av viss förening på ett enkelt sätt ska kunna kontakta den aktuella föreningen.  

Under hela den tid vi behandlar personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns i lagstiftningen kring personuppgifter samt allmänna handlingar. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse bestående av det kommunala intresset av att understödja föreningarnas verksamheter.

När dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlats av kommunen är den personuppgiftsansvarige (kommunstyrelsen) skyldig att utan onödigt dröjsmål radera uppgifterna.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra kommunala enheter. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med andra myndigheter eller med en annan tredje part, under förutsättning att vi har laglig rätt till det eller är skyldiga att göra det enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Bromölla kommun. Du kan kontakta oss som personuppgiftsansvarig om du vill använda dig av din rätt till att få information om de personuppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina personuppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommunstyrelsen@bromolla.se.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att inge klagomål till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen och du hittar deras kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se.  

Kontakt

Maria Björk
Fritidssamordnare
0456-82 22 57
(SMS 0709-17 13 32 )
maria.bjork@bromolla.se

Kulturpunkten
Hermansens gata 22
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 22 22
kulturpunkten@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 6 juli 2021