Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Bygglovsprocessen

Bygglovsprocessen

Vill du bygga nytt, bygga till, bygga om eller kanske riva något? Här hittar du information om vad du behöver göra innan du sätter igång. Det är olika regler för olika delar inom bygglovsprocessen. En del åtgärder kräver ansökan om bygglov, i andra fall behöver du göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov.

Behövs bygglov eller bygganmälan?

Boverket har bra information om vilka förändringar du kan göra helt utan kontakt med kommunen, vilka åtgärder som kräver en bygganmälan och vilka som kräver bygglov.
Boverket - bygga nytt, om eller till

När du ansöker om bygglov eller lämnar in en anmälan är det plan- och bygglagen (PBL) som styr hur vi hanterar ansökan. Börja med att ta reda på vilka regler som gäller för din fastighet. Den kan ligga inom detaljplanelagt område eller inom sammanhållen bebyggelse eller beröras av strandskyddet.

Du kan ringa oss på myndighetskontoret för att få veta vad som gäller för just din fastighet.

Bygglovsprocessen

Det är många moment som ingår i ett bygglov. Boverket har gjort en guide som visar vad som följer ett ärende från din första fråga till slutbeskedet när bygget är klart.

Boverket - guide för bygglov och byggprocessen

När dina handlingar är klara är det dags att skicka in din ansökan till myndighetskontoret. Tänk på att skicka in tydliga, skalenliga och måttsatta ritningar. Du skall lämna in alla ritningar i två exemplar. Det går snabbare för dig att få ditt bygglov om du är noggrann.

Beskrivning av bygglovsprocessen (samma som bilden ovan)

För nybyggnad eller tillbyggnad ska du skicka in

 • Blanketten ”Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov”. I många fall krävs även blanketten ”Anmälan om kontrollansvarig”, där du uppger vem som är kontrollansvarig. Det är både du och den kontrollansvarige som skall skriva under denna. Det är den kontrollansvariges uppgift att se till att kontrollplanen följs. I din ansökan ska du även redovisa material och kulörer. Var noga med att fylla i organisationsnummer och fakureringsadress. Blanketterna hittar du i blankettsamlingen.
 • Planritningar i skala 1:100. Planritningen ska vara måttsatt och visa väggtjocklek, dörrar, fönster, trappor, fast inredning och rumsanvändning. Det skall även framgå hur tillgänglighetskravet enligt Boverkets byggregler är uppfyllt.
 • Fasadritningar i skala 1:100, som visar alla berörda fasader rakt framifrån (inte ritat i perspektiv). Kompletta ritningar med markkonturer som visar befintlig marknivå och väderstreck.
 • En situationsplan i skala 1:400 eller 1:1000. Situationsplanen ska vara måttsatt och visa hur hela tomten ser ut med alla byggnader redovisade. Situationsplanen ska tydligt visa vad som är nytt och ändrat. Lämpliga underlag för en situationsplan är en nybyggnads-karta, kommunens primärkarta eller en avstyckningskarta. Hör med oss vilken karta som krävs i ditt fall.
 • Blankett för beställning av nybyggnadskarta m.m. hittar du i blankettsamlingen.
 • Sektionsritning som visar byggnadens invändiga nivåskillnader. Här ska du också ange plushöjd för färdigt golv.

Att tänka på

För att få snabbare handläggning av din bygglovsansökan är det viktigt att den är komplett när du lämnar in den.

Om du behöver lämna in fler handlingar till den tekniska granskningen informerar vi dig om det.

Ska du sätta upp fristående skyltar behöver du redovisa även dem. Skicka med måttsatta ritningar på skylten, fotomontage och situationsplan där du redovisar skyltens läge. Det finns en särskild blankett på kommunens hemsida när man ansöker om bygglov för skyltar.

När din ansökan kommit in granskar vi den. Vi kan då behöva ta kontakt med dina grannar och/eller berörda myndigheter. Om vi saknar något kontaktar vi dig.

När bygglovsgranskningen är klar skickar vi bygglovsbeslutet till dig. Efter det tar den tekniska granskningen vid.

 • Kom ihåg att du inte får börja bygga innan du fått ett startbesked och beslutet har vunnit laga kraft
 • Om du söker bygglov för en större byggnation kan du bli kallad till ett tekniskt samråd tillsammans med din kontrollansvarige. När alla begärda handlingar kommit in får du ett startbesked
 • Vid ett större bygge gör vi ett arbetsplatsbesök när byggnationen är igång
 • Vid en större byggnation håller vi även ett slutsamråd på plats
 • När byggnationen är klar och du har lämnat in alla handlingar som vi begärt utfärdar vi ett slutbesked
 • Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked förrän slutbesked har utfärdats av myndighetsnämnden
 • När du har fått slutbeskedet får du börja använda byggnaden

Självservice

Ansök om bygglov, marklov, rivningslov, Anmäl åtgärder som inte är bygglovspliktiga. Ansök om förhandsbesked. Strandskyddsdispens.

E-tjänster Bygga och bo

Mina sidor Bygga och bo

Här kommer du in på Mina sidor och kan se meddelande och följa dina ärenden.

Mina sidor Bygga och bo

Kontakt

Anders Emgård
Byggnadsinspektör
0456-82 24 75
myndighetskontoret@bromolla.se

Therese Olsson
Byggnadsinspektör
0456-82 23 58
myndighetskontoret@bromolla.se

Linda Juhlin
Myndighetshandläggare
0456-82 24 74
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 10 februari 2020