Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Eldstäder och rökkanaler

Ska du installera en ny eldstad/rökkanal eller väsentligt ändra en befintlig eldstad/rökkanal? 

Då ska du göra en anmälan till Myndighetsnämnden (MN). Du får inte påbörja installationen innan MN har gett ett beslut om startbesked.

Om du påbörjar installationen av eldstaden utan startbesked eller tar den i bruk utan slutbesked ska MN ta ut en byggsanktionsavgift.

Om den nya eller ändrade skorstenen väsentligt ändrar din byggnads utseende kan bygglov krävas.

Vägledning om vad som betraktas som väsentlig ändring finns i boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga, VÄS 3.

Det här ska din anmälan innehålla:

  • Blanketten – ”Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd”
  • Prestandadeklaration/produktfaktablad – på vilken typ av kamin och/eller rökkanal som ska installeras. Verkningsgrad (%) samt utsläpp av CO ska vara angivet, även om produkten är CE-märkt.
  • Planritning (i skala 1:100) – vid installation eller ändring av en eldstad ska du bifoga en planritning där eldstadens placering är tydligt markerad.
  • Fasadritning (i skala 1:100) – vid installation eller ändring av rökkanal (skorsten) ska du bifoga en fasadritning där skorstenens placering är inritad. Skorstenen bör mynna över nock och minst en meter över taktäckningen.
  • Situationsplan (i skala 1:400) som visar byggnadernas placering på tomten och där byggnaden som eldstaden ska installeras i är markerad.
  • Kontrollplan - för mer information se
    Boverket - Kontrollplanens innehåll
    Riskbedömning och kontrollplan

När din anmälan/ansökan har kommit in granskar vi den. Om vi saknar något i dina ansökningshandlingar kontaktar vi dig.

När granskningen är klar utfärdar vi ett beslut om startbesked vilket innebär att du kan påbörja installationen.

När installationen är klar och skorstensfejarmästaren har godkänt denna får du ett protokoll av honom. Protokollet skickar du tillsammans med den signerade kontrollplanen till MN.

När du fått beslutet om slutbesked får du börja använda din eldstad.

Självservice

Ansök om bygglov, marklov, rivningslov, Anmäl åtgärder som inte är bygglovspliktiga. Ansök om förhandsbesked. Strandskyddsdispens.

E-tjänster Bygga och bo

Mina sidor Bygga och bo

Här kommer du in på Mina sidor och kan se meddelande och följa dina ärenden.

Mina sidor Bygga och bo

Kontakt

Anders Emgård
Byggnadsinspektör
0456-82 24 75
myndighetskontoret@bromolla.se

Therese Olsson
Byggnadsinspektör
0456-82 23 58
myndighetskontoret@bromolla.se

Linda Juhlin
Myndighetshandläggare
0456-82 24 74
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 oktober 2023