Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Värmepump

En värmepump kan vara bra för både miljön och plånboken, men installation och drift kan även innebära risker.

Om du planerar att installera en värmepump för mark, grund- eller ytvatten måste du lämna in en anmälan om detta till myndighetsnämnden. Bor du inom ett vattenskyddsområde krävs det vanligtvis ett tillstånd, och vissa värmepumpsanläggningar kan behöva tillstånd för vattenverksamhet. Anmälan/ansökan ska lämnas in minst sex veckor innan du planerar att påbörja installationen.

Ingen anmälan för luftvärme

Planerar du att installera en luftvärmepump behöver du inte anmäla det till myndighetsnämnden; men tänk på att den inte får bullra mer än 40 dB vid tomtgräns.

Ansökan/anmälan

Ansökan installation värmepump

Blanketten ska undertecknas av sökanden, och nödvändiga handlingar ska bifogas, till exempel:

  • En karta/situationsplan som redovisar byggnader, borrhål eller kollektor, värmepumpens placering, tomtgränser, vägar, vattendrag samt vattentäkter och avloppsanläggningar eller liknande inom 100 m från borrplatsen. Observera att det kan finnas enskilda vattentäkter inom ett verksamhetsområde för kommunalt VA, även om det inte är särskilt vanligt. Du kan få information om eventuell VA- och teleledning via Ledningskollen
  • Säkerhetsdatablad för tillsatsämnen i köldbärarvätskan.

När ansökan/anmälan är komplett, tar det tre till fyra veckor innan du får ett beslut.

OBS! Det är viktigt att installatör/entreprenör får en kopia på beslutet.

Tänk på avståndet!

Om du tänker gräva ned slingor för jordvärme eller borra efter bergvärme, är det viktigt att inte ligga för nära fastighetsgränsen. marken kyls nämligen ner gradvis runt slingor och borrhål, vilket gör att två anläggningar kan "stjäla" värme från varandra.

Tänk på ljudet!

För att installera en luftvärmepump behövs varken anmälan eller tillstånd men det finns ändå några saker att ha i åtanke.

Ett vanligt problem med luftvärmepumpar är buller. Både du och dina grannar kan störas av en bullrande och olämpligt placerad luftvärmepump. Det är fastighetsägarens ansvar att en värmepumpanläggning inte stör omgivningen. Informera och diskutera med grannar innan pumpen installeras för att hitta bästa tänkbara placering.

Om en granne trots allt blir störd av ljudet och klagar till miljökontoret, måste ägaren till värmepumpen visa att bullret understiger gällande riktvärden. Det kan i vissa fall krävas en kvalificerad ljudnivåmätning, vilket tillsammans med eventuella åtgärder kan bli ganska kostsamt.

Olika förutsättningar

Förutsättningarna för att installera en värmepump är olika, beroende på var du bor.
 
I ett tätbebyggt område kan det till exempel finnas ledningar och kabelgravar som gör att det blir ont om plats, samtidigt som tomter i tätbebyggda områden oftast är mindre, så det kan vara svårt att hålla tillräckliga avstånd. Utanför tätbebyggt område kan å andra sidan närheten till enskilda vattentäkter vara begränsande.
 
Om fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde finns det skyddsbestämmelser som måste följas. Inom vissa områden kan det till och med vara förbjudet att installera jord- eller bergvärmepumpar.

Avgift

För behandlingen av ansökan/anmälan tar vi ut en avgift enligt kommunfullmäktiges taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Kontakta gärna miljökontoret om du har frågor!

Sidan senast uppdaterad: den 12 december 2018