Kommentera Skriv ut
Dalaskolan Norra

Dalaskolan Norra

Längst i öster, där solen går upp i Bromölla, ligger de två Dalaskolorna. Dalaskolan Norra är en F-6 skola byggd 1976. På skolan går ca 345 elever från förskoleklass till klass 6. På skolan talas ca 15 olika språk. Grundsärskolan är också placerad här och för närvarande finns två särskolegrupper.


Att tänka på innan ni söker ledighet från skolarbetet
Elev som är ledig från skolan går miste om värdefull undervisning, ledigheten måste därför övervägas noga. Mycket av arbetet i skolan sker i form av diskussioner och samtal i gruppen. Den delen av undervisningen går eleven helt miste om vid ledighet. Eleven måste noga informera sig om vilka arbets- och hemuppgifter som ska tas igen efter ledigheten. Vårdnadshavare bör medverka till att dessa uppgifter utförs.

Vem beviljar ledigheten?
Elev kan beviljas ledighet för enskilda angelägenheter, dock inte under nationella provperioden i årskurs 3 och 6. Mentor kan bevilja ledighet högst 2 dagar i följd och högst 5 dagar/termin. Rektor kan om synnerliga skäl föreligger bevilja längre ledighet.

Ledigheten ska sökas i god tid och en ledighetsansökan lämnas till klasslärare som vidarebefordrar till rektor. När beslut om ledigheten ska beviljas eller avslås tas det hänsyn dels till antalet tidigare ledighetsdagar, dels till hur elevens studieresultat är i förhållande till de mål som skall uppnås.

Frånvaroanmälan
Frånvarorapportering ska i första hand göras via InfoMentor av vårdnadshavare senast kl 8.00 den dag det gäller.

Elevinflytande
Att arbeta med elevdemokrati är en viktig uppgift. Skolans elevråd har möte varje månad och lyfter viktiga elevfrågor. Elevrådets arbete är viktigt. Frågor bereds ute i klassråden och tas sedan upp till diskussion och beslut fattas i demokratisk ordning.

Föräldrasamverkan
För att öka samverkan mellan våra elevers vårdnadshavare och skolan har vi en samrådsgrupp som består av föräldrarepresentanter från varje årskurs, skol- och fritidsrepresentanter samt rektor och biträdande rektor. Gruppen träffas 2-3 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Alla intresserade vårdnadshavare är välkomna! Minnesanteckningar finns att läsa i InfoMentor.

Arbete mot kränkande behandling
Skolan arbetar aktivt mot mobbing, dels med likabehandlingsplanen som bas dels med enkäter och förebyggande arbete.

Likabehandlingsplan Dalaskolan Norra

InfoMentor - vår lärplattform
Vi använder InfoMentor för att dokumentera elevernas skriftliga omdömen, individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. I systemet kan du registrera frånvaro, följa löpande bedömningar, ta del av planering och dokumentation som till exempel pedagogiska bedömningar för bedömning.

Fritidshem
Det finns fyra fritidsavdelningar som tar emot elever efter skoldagens slut, Delfinen, Bläckfisken, Skattkistan och Piraten. Morgonfritids tar emot elever från kl. 6.00 på morgonen. Fritidshemmens verksamhet bedrivs i skolans lokaler på morgon och eftermiddag. På fritidshemmen vill vi skapa en kreativ och variationsrik fritid för barnen. Vi vill att de ska får goda kamratrelationer, få känna trygghet och gemenskap och få träna på tillit och respekt för den vuxne.

Varje vecka gör vi utflykter i vår närmiljö då vi har matsäck med oss, vi tränar rörelse i Branthallen, på fotbollsplanen och skolgården. I temaarbeten får barnen arbeta skapande i bild och form. Övriga inslag i verksamheten kan vara bakning, massage, sagoläsning, musik och rytmik och naturligtvis spel och pussel.

Så arbetar vi
Vår vision är att ge eleverna strategier för framtiden, att ge eleverna tilltro till den egna förmågan, och att skapa intresse och nyfikenhet. Vi har en trevlig välkomnande atmosfär med en god arbetsmiljö som får personal, elever och föräldrar att trivas. Vi förmedlar en positiv människosyn så eleverna lär sig respekt för varandra för att motverka mobbing.

Vår undervisning är anpassad så att varje elev kan utvecklas efter sina förutsättningar. Vi samverkar med förskola och fritids för helheten och elevens bästa. Vi bjuder in föräldrar i samrådsgruppen till ett samarbete kring specifika skolfrågor tre gånger/termin. Sammantaget en god grund för trygghet, värme och gemenskap.

Elevhälsoteam
Rektor har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet på skolan. På Dala Norra har vi ett elevhälsoteam som tillsammans med ansvarig pedagog arbetar både förebyggande samt med att ge förslag på anpassningar och stödinsatser för att möjliggöra en så bra skolgång för eleven som möjligt. I elevhälsoteamet, som träffas varannan vecka, deltar I elevhälsoteamet, som träffas varannan vecka, deltar rektor, specialprdagog, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och logoped.

InfoMentor

InfoMentor

Vi använder lärplattformen InfoMentor som ett verktyg för ökad kommunikation skola - elev, skola - vårdnadshavare. Logga in i InfoMentor

Matsedel grundskolan

Matsedel för grundskolan

Nyfiken på vad det är för mat idag? Du kan även ladda ner appen Aivo menu med veckans matsedel. Här hittar du skolmatsedeln

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Nationella prov

Nationella prov

Provdatum för nationella prov. Mer information på Skolverkets webbplats

Kontakt

Dalaskolan Norra
Folketshusgatan 62
Box 18, 295 21 Bromölla

Expedition
Carina Lagergren
Assistent
0456-82 22 09
carina.lagergren@bromolla.se

Bläckfisken
0456-82 23 82

Delfinen
0456-82 21 68

Skattkistan
0456-82 22 87

Piraten
0456-82 23 77

Kerstin Ek
Rektor
0456-82 21 46
(SMS 0709-17 11 46)
kerstin.ek@bromolla.se

Maria Nilsson
Skolsköterska
Dalaskolorna
0456-82 21 48
(SMS 0709-17 11 48)
maria.nilsson@bromolla.se

Gunilla Kindstrand
Skolkurator
Dalaskolorna
0456-82 22 36
(SMS 0709-17 12 50)
gunilla.kindstrand@bromolla.se

Ronny Gunnarsson
Skolpsykolog
0456-82 22 19
(SMS 0709-17 12 19)
ronny.gunnarsson@bromolla.se

Gunilla Lindén
Leg logoped
0456-82 23 33
(SMS 0709-17 10 67)
gunilla.linden@bromolla.se

Jessica Palm
Leg logoped
Dalaskolan Norra
0456-82 21 64
(SMS 0709-17 12 36)
jessica.palm@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 7 juli 2017