Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Dalaskolan Norra

Dalaskolan Norra

Längst i öster, där solen går upp i Bromölla, ligger de två Dalaskolorna. Dalaskolan Norra är en F-6 skola byggd 1976. På skolan går ca 345 elever från förskoleklass till klass 6. På skolan talas ca 15 olika språk. Grundsärskolan är också placerad här och för närvarande finns två särskolegrupper.

Förväntansdokument Dalaskolan Norra - Vi vill ge ditt barn de bästa förutsättningarna. Vårt samarbete är viktigt!

Frånvaroanmälan
Frånvarorapportering ska i första hand göras via InfoMentor av vårdnadshavare senast kl 8.00 den dag det gäller.

InfoMentor - vår lärplattform
Vi använder InfoMentor för att dokumentera elevernas skriftliga omdömen, individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. I systemet kan du registrera frånvaro, följa löpande bedömningar, ta del av planering och dokumentation som till exempel pedagogiska bedömningar.

Kontakta skolans adminstratör gällande inloggningsuppgifter och lösenordsbyte i InfoMentor.

Elevinflytande
Att arbeta med elevdemokrati är en viktig uppgift. Skolans elevråd har möte varje månad och lyfter viktiga elevfrågor. Elevrådets arbete är viktigt. Frågor bereds ute i klassråden och tas sedan upp till diskussion och beslut fattas i demokratisk ordning.

Föräldrasamverkan
För att öka samverkan mellan våra elevers vårdnadshavare och skolan har vi en samrådsgrupp som består av föräldrarepresentanter från varje årskurs, skol- och fritidsrepresentanter samt rektor och biträdande rektor. Gruppen träffas 2-3 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Alla intresserade vårdnadshavare är välkomna! Minnesanteckningar finns att läsa i InfoMentor.

Arbete mot kränkande behandling
Skolan arbetar aktivt mot mobbing dels med planen mot kränkande behandling som som bas dels med enkäter och förebyggande arbete.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dalaskolan Norra 2024

Trivsel och ansvarsrutiner Dalaskolan Norra

Fritidshem
Det finns fyra fritidshemsavdelningar som tar emot elever efter skoldagens slut, Delfinen, Bläckfisken, Skattkistan och Piraten. Fritidshemmen håller öppet från klockan 6:00 till kl 18:30. Fritidshemmens verksamhet bedrivs i skolans lokaler på morgon och eftermiddag. På fritidshemmen vill vi skapa en kreativ och variationsrik fritid för eleverna. Vi vill att de ska få goda kamratrelationer, få känna trygghet och gemenskap och få träna på tillit och respekt för den vuxne.

Varje vecka gör vi utflykter i vår närmiljö och ibland tar vi matsäck med oss. Vi tränar rörelse i Branthallen, på fotbollsplanen och skolgården. I temaarbeten får eleverna arbeta skapande i bild och form. Övriga inslag i verksamheten kan vara bakning, massage, sagoläsning, musik och rytmik och naturligtvis spel och pyssel.

Så arbetar vi
Vår vision är att ge eleverna strategier för framtiden, att ge eleverna tilltro till den egna förmågan, och att skapa intresse och nyfikenhet. Vi har en trevlig välkomnande atmosfär med en god arbetsmiljö som får personal, elever och föräldrar att trivas. Vi förmedlar en positiv människosyn så eleverna lär sig respekt för varandra för att motverka mobbing.

Vår undervisning är anpassad så att varje elev kan utvecklas efter sina förutsättningar. Vi samverkar med förskola och fritids för helheten och elevens bästa. Vi bjuder in föräldrar i samrådsgruppen till ett samarbete kring specifika skolfrågor tre gånger/termin. Sammantaget en god grund för trygghet, värme och gemenskap.

Elevhälsoteam
Rektor har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet på skolan. På Dala Norra har vi ett elevhälsoteam som tillsammans med ansvarig pedagog arbetar både förebyggande samt med att ge förslag på anpassningar och stödinsatser för att möjliggöra en så bra skolgång för eleven som möjligt. I elevhälsoteamet, som träffas varje vecka, deltar rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog och kurator.

InfoMentor

InfoMentor

Vi använder lärplattformen InfoMentor som ett verktyg för ökad kommunikation skola - elev, skola - vårdnadshavare. Logga in i InfoMentor

Matsedel grundskolan

Matsedel för grundskolan

Nyfiken på vad det är för mat idag? Du kan även ladda ner appen Aivo menu med veckans matsedel. Här hittar du skolmatsedeln

Nationella prov

Nationella prov

Provdatum för nationella prov. Mer information på Skolverkets webbplats

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Ledighet för elev

Ledighet för elev

Viktigt att tänka på innan ni söker ledighet från skolarbetet. Läs mer

Kontakt

Dalaskolan Norra
Folketshusgatan 62
Box 18, 295 21 Bromölla

Carina Lagergren
Skoladministratör
Dalaskolan Norra/ Dalaskolan Södra
0456-82 22 09
carina.lagergren@bromolla.se

Esra Öztürk
Rektor
0456-82 21 62
(SMS 0709-23 30 02)
esra.ozturk@bromolla.se

Carolina Lang
Bitr rektor
0456-82 22 39
(SMS 0709-17 10 59 )
carolina.lang@skola.bromolla.se

Petra Jeppsson
Skolkurator
Alvikenskolan, Dalaskolan Norra
0709-23 31 09
petra.jeppsson@bromolla.se

Maria Nilsson
Skolsköterska
Dalaskolorna
0456-82 21 48
(SMS 0709-17 11 48)
maria.nilsson@bromolla.se

Teresa Tönisberg
Skolpsykolog
0456-82 23 49
(SMS 0709-23 30 95)
teresa.tonisberg@bromolla.se

Martin Thorsén
Skolläkare, kontaktas via skolsköterskan

Emma Strid
Specialpedagog
0456-82 23 92
(SMS 0709-23 30 97)
emma.strid@skola.bromolla.se

Bläckfisken
0456-82 23 82
(SMS 0709-23 31 23)

Delfinen
0456-82 21 68
(SMS 0709-23 31 24)

Skattkistan
0456-82 22 87
(SMS 0709-23 31 26)

Piraten
0456-82 23 77
(SMS 0709-23 31 29)

Sidan senast uppdaterad: den 15 januari 2024