Kommentera Skriv ut

Föreningsbidrag och stipendier

De flesta föreningar i Bromölla kommun kan få bidrag genom kommunstyrelsen.

Riktlinjer för kommunstyrelsen bidrag till föreningar inom kultur- och fritidsverksamheten

Riktlinjer för kommunstyrelsens bidrag till övriga föreningar


Ansökan om föreningsbidrag och stipendier

Ansökan för de årliga verksamhetsbidragen för kultur- och fritidsföreningar, samt övriga föreningar är öppen till och med 31 oktober. Gäller bidrag med utbetalning under början av 2020.

Klicka här för att söka föreningsbidrag och stipendium digitalt.

Kulturstipendium - 31 augusti

Kulturslanten - löpande

Ungdomsstipendium - 1 mars

Ungsdomsledarstipendium - 1 mars

Flagga och fana - 1 mars


Manual för digital ansökan

Generell Manual för att söka bidrag/nominera till stipendium via webben

 

Ansökningsblanketter

Dessa bidrag kan också sökas digitalt via länken ovan.
Ansökan verksamhetsbidrag övriga föreningar


Ansökan skickas till:

Bromölla kommun
Kommunstyrelsen
Box 18
295 21 Bromölla

Information om dina personuppgifter
Vi är måna om din integritet. Vi behöver spara och behandla efterfrågade personuppgifter om dig då underlaget för bidragsansökan kan komma att utgöra räkenskapsinformation för vilket vi, enligt lag, är skyldiga att bevara.

Under hela den tid vi behandlar personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns i lagstiftningen kring personuppgifter samt allmänna handlingar. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra den rättsliga förpliktelse som åvilar oss genom bokföringslagens krav på bevarande av räkenskapsinformation. Dina personuppgifter kommer att bevaras i sju år efter utgången av det kalenderår då bokningen eller beviljat bidrag bokfördes som en affärshändelse hos oss. Efter utgången av bevarandetiden kommer dina personuppgifter att gallras.   

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra kommunala enheter såsom exempelvis vår ekonomiavdelning. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med andra myndigheter eller med en annan tredje part, under förutsättning att vi har laglig rätt till det eller är skyldiga att göra det enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Bromölla kommun. Du kan kontakta oss som personuppgiftsansvarig om du vill använda dig av din rätt till att få information om de personuppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina personuppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommunstyrelsen@bromolla.se.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att inge klagomål till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen och du hittar deras kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se.

Här kan du läsa om hur Bromölla kommun behandlar personuppgifter

Kontakt

Maria Björk
Turism- och fritidskonsulent
0456-82 22 57
(SMS 0709-17 13 32)
maria.bjork@bromolla.se

Linnea Liliekvist
Kultursamordnare
0456-82 22 58
(SMS 0709-17 12 58)
linnea.liliekvist@bromolla.se

Malin Wimhed
Verksamhetsutvecklare
0456-82 23 70
(SMS 0709-17 11 65)
malin.wimhed@bromolla.se

Emilia Emilsson
Turist- och fritidskonsulent
0456-82 22 51
(SMS 0709-17 12 51)
emilia.emilsson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 12 september 2019