Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Kemikalier

Du som hanterar kemikalier ansvarar för att det görs på ett säkert sätt. Information om kemikaliens miljö- och hälsofarliga egenskaper finns på förpackningen och i det säkerhetsdatablad som du får från leverantören.

Förvaring och övrig hantering ska ske så att miljö- och hälsorisker förebyggs. Exempel på vad detta kan innebära:      

  • Hantera kemikalier så att ett läckage inte gör att produkten når avloppsbrunnar, vattendrag eller omgivningen i övrigt. Lagra produkterna sekundärskyddat t ex i invallning eller dubbelmantlade behållare.
  • Skydda förvaringen mot nederbörd och påkörning
  • Förvara kemikalierna inlåsta så att obehöriga inte kan komma i kontakt med dem.
  • Ordna separata förvaringsplatser för kemikalier som kan reagera med varandra, t ex syror och baser.
  • Lämna överblivna kemikalier som avfall, ofta klassas produkterna som farligt avfall.

Om ett läckage eller spill ändå inträffar är det viktigt att begränsa spridningen av utsläppet så fort som möjligt. I största möjliga omfattning bör utsläppet vallas in, avloppsbrunnar tätas och utsläppet samlas upp. Ta i förväg fram instruktioner för hur inblandad personal ska agera vid en olycka. Se till att det finns saneringsutrustning tillgänglig, så som absorptionsmedel och utrustning att stänga avloppsbrunnar med.

  • Ring SOS 112 vid akuta situationer med risk för människors hälsa eller miljön.
  • Verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken är skyldig att underrätta myndighetskontoret vid driftsstörning som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön

Kontakta Bromölla Energi och Vatten AB om det finns risk för läckage till kommunens dag- eller spillvattennät. 

Kontakt

Miljökontoret
0456-82 20 00 (vx)
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 17 augusti 2020