Kommentera Skriv ut

Så kan du påverka

Medborgarinsyn
Förfarandet vid detaljplaneläggning och områdesbestämmelser är att ge möjlighet till insyn och påverkan från alla berörda intressenter, statliga och kommunala myndigheter, fastighetsägare, boende, allmänhet m fl. Alla som har väsentligt intresse av det enskilda planförslaget skall få information och ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Genom samråd med berörda intressenter kan önskemål och synpunkter övervägas i ett tidigt skede i planarbetet. Genom samråd där bland annat olika intressenter får framföra sina synpunkter tillförsäkras de politiska organen ett så fullständigt beslutsunderlag som möjligt.

Kontakt

Emmy Wallmark
Planarkitekt
0456-82 23 06
(SMS 0709-17 13 06)
emmy.wallmark@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 19 maj 2017