Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Revisorer

Att vara revisor i en kommun innebär att man har ett uppdrag där man ska vara oberoende, saklig och granska verksamheterna i nämnder och styrelser.

Kommunal revision

En kommun har själv ansvaret för revisionen av sin verksamhet. Fullmäktige gör detta genom att ge kommunrevisionen i uppdrag att granska all den verksamhet som bedrivs i kommunen.

Att pröva och utkräva ansvar är en central del i vår demokrati. Revisorernas granskning utgör en grund för fullmäktiges ansvarsprövning.

Revisionen är oberoende och den prövar tillsammans med sina sakkunniga yrkesrevisorer om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande.

Granskningarna genomförs utifrån lagstiftning och god revisionssed av de sakkunniga yrkesrevisorerna som är certifierade och/eller auktoriserade.

Vid val av granskningsområden beaktas väsentlighet, risk och sannolikhet för det inträffande.

Revisionen består av fem förtroendevalda revisorer.

 

Förtroendevalda revisorer 2023-2026

Anders Nicander (L), ordförande

Ulf Hansson (S), vice ordförande

Adam Elofsson (SD)

Hans Forsberg (S)

Bo Ljungberg (KD)

 

Revisorernas rapporter

2024

Revisionsrapport - Granskning av kommunens fastighetsunderhåll Missiv - Granskning av kommunens fastighetsunderhåll

Uppföljning av tidigare genomförda granskningar

2023

Revisionsberättelse för år 2023 Revisionsrapport - Översiktlig granskning av Bromölla kommuns delårsrapport 2023 KPMGs yttrande om Bromölla kommuns delårsrapport 2023 Revisorernas bedömning av Bromölla kommun delårsrapport 2023 Revisionsrapport - Granskning av bokslut och årsredovisning 2023 KPMGs yttrande om Bromölla kommuns bokslut 2023  

Revisionsrapport - Granskning av offentlighetsprincipens tillämpning Missiv - Granskning av offentlighetsprincipens tillämpning

2022

Revisionsberättelse 2022 Missiv - Revisorernas bedömning av Bromölla kommuns delårsrapport KPMGs Delårsrapport Revisionsrapport - Granskning av bokslut och årsredovisning 2022 Missiv - Granskning av Bromölla kommuns bokslut och årsredovisning 2022

Förtydligande av upplevda brister i Gott bemötande

Missiv - Uppföljning av kommunstyrelsens uppföljning av skolplikt och frånvaro 2019 Uppföljningar av skolplikt och frånvaro 2019

Missiv - Uppföljning av granskning avseende kommunstyrlsens ärendeberedningsprocess 2020 Uppföljningar av ärendeberedning 2020

2021

Revisionsberättelse 2021

Revisionsberättelse 2020

Missiv - Översiktlig granskning av delårsrapport KPMGs delårsrapport

Revisionens följdfrågor om ingånget avtal med Svensk Husproduktion Utredning - prövningsbedömning av ingånget avtal med Svensk Husproduktion Kommunstyrelsens svar på följdfrågor om avtalet med Svensk Husproduktion

Missiv - Granskning informationssäkerhet KPMGs rapport informationssäkerhet Kommunstyrelsens svar på granskning informationssäkerhet

Missiv - Granskning av kommunens personal- och kompetensförsörjning KPMGs granskning av kommunens personal- och kompetensförsörjning Kommunstyrelsens svar på granskning av personal- och kompetensförsörjning

Missiv - Granskning av ekonomistyrning och kostnadskontroll inom Stöd och omsorg Kommunstyrelsens svar på granskning av ekonomistyrning och kostnadskontroll inom Stöd och omsorg

Missiv - Uppföljning av granskning avseende kommunens avtalsuppföljning 2017 Uppföljning av avtalsgranskning 2017

 

Revisorernas sammanträdesprotokoll

Kontakt

Anders Nicander
Ordförande revisionen
anders.nicander@telia.com

Sidan senast uppdaterad: den 15 april 2024