Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Revisorer

Att vara revisor i en kommun innebär att man har ett uppdrag där man ska vara oberoende, saklig och granska verksamheterna i nämnder och styrelser.

Kommunal revision

En kommun har själv ansvaret för revisionen av sin verksamhet. Fullmäktige gör detta genom att ge kommunrevisionen i uppdrag att granska all den verksamhet som bedrivs i kommunen.

Att pröva och utkräva ansvar är en central del i vår demokrati. Revisorernas granskning utgör en grund för fullmäktiges ansvarsprövning.

Revisionen är oberoende och den prövar tillsammans med sina sakkunniga yrkesrevisorer om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande.

Granskningarna genomförs utifrån lagstiftning och god revisionssed av de sakkunniga yrkesrevisorerna som är certifierade och/eller auktoriserade.

Vid val av granskningsområden beaktas väsentlighet, risk och sannolikhet för det inträffande.

Revisionen består av fem förtroendevalda revisorer.

Förtroendevalda revisorer 2019-2022

Joachim Bengtsson (M),
ordförande

Ulf Hansson (S),
vice ordförande

Vakant (SD)

Hans Forsberg (S)

Christina Persson (Alt)

 

Revisorernas rapporter

2022

 

2021

Revisionsberättelse 2020

Missiv - Översiktlig granskning av delårsrapport

KPMGs delårsrapport

 

Revisionens följdfrågor om ingånget avtal med Svensk Husproduktion

Utredning - prövningsbedömning av ingånget avtal med Svensk Husproduktion

Kommunstyrelsens svar på följdfrågor om avtalet med Svensk Husproduktion

 

Missiv - Granskning informationssäkerhet

KPMGs rapport informationssäkerhet

Kommunstyrelsens svar på granskning informationssäkerhet

 

Missiv - Granskning av kommunens personal- och kompetensförsörjning

KPMGs granskning av kommunens personal- och kompetensförsörjning

Kommunstyrelsens svar på granskning av personal- och kompetensförsörjning

 

Missiv - Granskning av ekonomistyrning och kostnadskontroll inom Stöd och omsorg

Kommunstyrelsens svar på granskning av ekonomistyrning och kostnadskontroll inom Stöd och omsorg

 

Revisorernas sammanträdesprotokoll

Kontakt

Joachim Bengtsson
Ordförande revisionen
joachim_bengtsson1@hotmail.com

Sidan senast uppdaterad: den 28 september 2022