Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Tillgång till vatten

Praktisk information

Det är viktigt att kolla upp vad som gäller, du som arrangör har ansvaret för att allt går rätt till!

Här har vi listat några viktiga delar. Det finns även ett informationsblad med praktiska tips att skriva ut Praktisk information till arrangör.

Ansök om tillstånd hos Polisen

Tänk på att du måste söka tillstånd hos polisen när det gäller användande av offentlig plats eller en offentlig tillställning. All information kring när du behöver söka, kostnad och hur du går tillväga finns på Polisens webbplats

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Du får en betalningsavi från Polisen när de tagit emot och registrerat din ansökan. Tänk på att din ansökan behandlas först när avgiften är betald.

Servering av alkohol

För att få servera starköl, vin eller sprit behövs enligt alkohollagen ett serveringstillstånd. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel marknad eller konsert, eller för ett stadigvarande tillstånd på till exempel en restaurang. Om alkohol ska serveras söker du tillstånd för det hos kommunen.

Mer information om serveringstillstånd

Frågor gällande serveringstillstånd:
Anders Grundkvist
Alkoholhandläggare
0456-82 24 24
servering@bromolla.se

Toaletter

Det behöver finnas tillräckligt många toaletter för det beräknade antalet besökare. Det ska också finnas toaletter avsedda endast för livsmedelspersonal. De bör förses med lås som förhindrar att de används av andra. På toaletterna ska det gå att tvätta händerna. Komplettera med handdesinfektion om det endast finns kallvatten.

Kommunen hyr inte ut portabla toaletter, utan du måste vända dig till ett privat företag. Däremot är det endast kommunens entreprenör som får tömma toaletterna.

Beställning av tömning tillfälliga toaletter och spillvatten:
Malmbergs Miljöhantering AB 044-780 19 50

Kundservice avfall 0456-82 25 00, avfall@bromolla.se

Buller

Du som arrangör ansvarar för att evenemanget inte orsakar bullerstörningar för besökare och omgivningen. Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktvärden för vilka maximala ljudnivåer som får förekomma där hög musik spelas.

Frågor om buller:
Myndighetskontoret 0456-82 20 00

Vatten och avlopp

Som arrangör behöver du se till att det finns vatten av dricksvattenkvalitet till livsmedelsverksamheterna.Om möjligt bör spillvatten ledas direkt till det kommunala spillvattennätet. Alternativet är att spillvatten samlas upp för att sedan hämtas av kommunens renhållningsentreprenör. Spillvatten får inte hällas i dagvattenbrunnar.

Frågor om vatten och avlopp:
Bromölla Energi och Vatten AB 010-211 97 00 (kontorstid)
010-211 97 90 (övrig tid)

Sophantering

Vid evenemang uppstår hushållsavfall. Hushållsavfall ska transporteras och omhändertas av kommunens renhållningsentreprenör. Därför måste du som arrangör ha ett avtal om sophanteringen med Bromölla kommun. Kärl kan lånas utan kostnad av kommunen, arrangören faktureras endast för tömning av kärl.

Kontakta Bromölla kommun för att boka kärl och tömning.
Kundservice avfall 0456-822500, avfall@bromolla.se

Livsmedelshantering

Ofta krävs att den som säljer, delar ut eller hanterar livsmedel ska vara registrerad som livsmedelsföretagare, antingen hos myndighetskontoret i Bromölla kommun eller i sin hemkommun. Anmälan om registrering ska lämnas in senast två veckor innan evenemanget. Registreringsbeviset ska finnas på plats i livsmedelslokalen, och kunna visas upp vid miljökontorets inspektioner. Det kan vara bra att du som arrangör informerar livsmedelsverksamheterna om detta. Mer information kring livsmedel.

Frågor gällande livsmedel:
Myndighetskontoret 0456-82 20 00

Trafik, gator och parkering

Kommunen är väghållare och ansvarar därmed för vägnätets och de allmänna platsernas tillgänglighet och funktion. Om du helt eller delvis behöver stänga av en gata, en väg eller en eller flera parkeringsplatser måste du även göra en trafikanordningsplan. Trafik och framkomlighet är viktig inte bara utifrån säkerhet utan för att att genomtänkt flöde skapar även en bra upplevelese för besökarna och boende runt om kring. Eventuella ändringar som påverkar trafiken ska följas med i tillståndsansökan till Polisen.

Tänk även på vid förväntat större antal besökare är parkeringsvakter att föredra som kan hjälpa till att guida trafiken för bra flöde.

Allmänna frågor om evenemang

Maria Block
Näringslivsutvecklare
0456-82 20 06
(SMS 0709-17 12 88)
maria.block@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 8 juli 2024