Kommentera Skriv ut
Översiktsplan

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Planen ska fungera som vägledning både för den egna kommunen och omvärlden, när det gäller byggande , mark- och vattenanvändning och hushållning med våra gemensamma resurser. Minst en gång per mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

Översyn av översiktsplanen

Bromölla kommuns översiktsplan antogs 2014 och planen ska aktualiseras minst en gång per mandatperiod. Under våren 2018 påbörjades arbetet med en översyn av planen och synpunkter har samlats in. Dessa kommer att samlas i en idébank för kommande åtgärder.


Översiktsplan 2014 - med sikte på 2030

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 25 augusti 2014 och är uppdelad i flera olika dokument. 

Del 1 – Utvecklingsstrategier (pdf, ca 13 MB)

Del 2 – Underlag (pdf, ca 9 MB)

Del 3 – Konsekvenser (pdf, ca 13 MB)

Plankarta, Mark- och vattenanvändning, regleringar, värden och skydd i Bromölla kommun – A3 (pdf, 3 MB)

Samma som ovan – A1 (pdf 3 MB)

Utlåtande (pdf, 1 MB)

Kortversion ÖP 2014 (pdf, 1 MB)


Till planen hör många underlag, men vissa har särskilt stor betydelse för ställningstaganden när det gäller mark- och vattenanvändning:

Natur Kultur och Rekreation i Bromölla kommun, 2012 (pdf, 10 MB)

Natur Kultur och Rekreation i Bromölla kommun, 2012 objektskatalog (pdf, 23 MB)

Underlag Vindbruk, Bromölla kommun, 2012 (pdf, 14 MB)

Bebyggelseutveckling i Bromölla kommun – ett kunskapsunderlag, 2013 (pdf, 13 MB)

VA-plan, 2013 (pdf, 20 MB)

Vattenförsörjningsplan, 2014 (pdf, 9 MB)

Kontakt

Jesper Havelid
Teknisk chef
0456-82 20 19
(SMS 0709-17 13 19)
jesper.havelid@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 6 juli 2018