Enhetschef till Arbetsmarknadsenheten

08 juli 2024

Bromölla kommun ser just nu över Arbetsmarknadsenhetens uppdrag och som blivande chef hos oss kommer du att vara delaktig och drivande i hur Bromölla kommun ska arbeta med arbetsmarknadsfrågor framgent. Enheten består idag av arbetsmarknadshandläggare och arbetsledare för deltagare i olika program. Samtliga har sin organisatoriska hemvist på enheten. Sannolikt kommer denna bild att ändras i framtiden. Vidare kommer den organisatoriska placeringen av hela enheten utredas och kan komma att ändras. Vi är dock övertygade om att en arbetsmarknadsenhet gör stor skillnad för invånarna i Bromölla kommun. Därför söker vi dig som vill vara med och bygga upp en ny och modern verksamhet.

Grundskollärare åk F-3

04 juli 2024

Vi söker dig som brinner för att jobba med barn. Du ansvarar för undervisningen i en F-klass på Dalaskolan Norra. Du kommer att arbeta i ett arbetslag med förskolelärare och fritidshemspersonal som ansvarar för att skapa en trygg och positiv lärmiljö för eleverna.

Barnsekreterare och visstidsanställd socialsekreterare

02 juli 2024

Socialsekreterare - Som utredande socialsekreterare arbetar du med att utreda barns och deras föräldrars behov av insatser, både enligt SoL och LVU. Ditt huvudsakliga uppdrag innebär att bedriva utredningar samt att genomföra uppföljningar och omprövningar av insatser. I utredningsarbetet ingår även samverkan med barnets nätverk och att bedriva motivationsarbete med familjen. Arbetet innebär ett kvalificerat utrednings- och uppföljningsarbete, som präglas av ett gott bemötande, välgrundade beslut och hög rättssäkerhet och innebär stor variation och omväxling. Vi värdesätter barn och föräldrars synpunkter och åsikter och vi arbetar för att barnen ska vara delaktiga i sina utredningar och uppföljningar. Barnsekreterare - Som barnsekreterare arbetar du med att handlägga och följa upp vården av barn och ungdomar som är placerade i familjehem och på institution. Du kommer att jobba nära det placerade barnet, dennes privata och professionella nätverk. Främst sker arbetet genom regelbundna besök i familjehemmet, enskilda samtal med barnet samt genom samtal med vårdnadshavarna och/eller andra viktiga personer i barnets nätverk. I arbetet ingår även att utreda frågor som rör oro för barnet, att göra skyddsbedömningar, begäran om hemflytt samt att var sjätte månad överväga/ompröva vården. Du kommer att ha ett nära samarbete med våra familjehemssekreterare. Vi arbetar med myndighetsutövning utifrån SoL och LVU. Kortare och längre resor förekommer i tjänsten.

Studie- och yrkesvägledare till åk 7-9 och anpassad grundskola

28 juni 2024

Som studie- och yrkesvägledare på Dalaskolan Södra är du våra ca 140 elevers stöd in i framtida studie- och yrkesval. I dina arbetsuppgifter som studie- och yrkesvägledare ska du hålla i motiverande samtal, hantera gymnasievalet för åk 9, ansvara för prao för åk 8 och vara ett stöd i hela skolans arbete med studie- och yrkesvägledning. Du är en viktig del i skolans elevhälsoteam tillsammans med kurator, skolsköterska, socialpedagog, skolpsykolog, specialpedagog och rektor. Du håller i information till klasserna och har motiverande och stimulerande övningar i alla årskurser. Du ansvarar för syv-planen på skolan och är ett stöd för personalen i arbetet med att hjälpa eleverna få god självkännedom och framtidsinsikter. Du håller dig uppdaterad om gymnasiet, gymnasievalet och SYV-uppdraget. Du ingår också i arbetsgrupper på kommunal nivå kring syv-arbetet och i tjänsten ingår en del arbete i annan verksamhet i kommunen för att stärka hela organisationens utveckling inom studie- och yrkesvägledning.

Lärare för undervisning i MA/NO/TK åk 7-9

26 juni 2024

Vi söker en lärare med behörighet att undervisa i MA/NO/TK åk 7-9 till Humleskolan. Under läsåret 24/25 gäller undervisning i MA och TK. Du kommer att ingå i ett ämneslag tillsammans med andra lärare. Skolan bedriver också ett utvecklingsarbete tillsammans med kommunens lektor för ökad måluppfyllelse inom matematik. Du är mentor för en klass tillsammans med en mentorskollega. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen. Humleskolan arbetar med att öka den tillgängliga lärmiljön och har fokus på att stärka vårt arbete för elever med NPF-diagnoser samt att öka skolnärvaron.

Elevresurs, Dalaskolan Södra åk 7-9, visstidsanställning

25 juni 2024

Du arbetar med att hjälpa, stödja och stimulera i huvudsak en elev i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet. Arbetet sker på uppdrag av rektor tillsammans med ansvarig lärare och syftar till att skapa förutsättningar som möjliggör att eleven får ett lärande, tar till sig nya kunskaper och utvecklas till självständig individ. Elevresursen stöttar eleven i alla sammanhang under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster och i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter beroende på elevens behov. Vi vill att du arbetar för att ge eleven möjlighet att bli så självständig som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Förstelärare för undervisning i MA/NO åk 7-9

24 juni 2024

Vi söker en förstelärare i MA/NO för åk 7-9 till Humleskolan. Huvuduppdraget för dig som förstelärare är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse samt en mer tillgänglig lärmiljö för eleverna. Du inspirerar dina kollegor på ett kreativt sätt och bedriver en modern och forskningsanknuten undervisning. Att använda strategier för att nå varje elev och stärka deras såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen är en självklar del i ditt lärarskap. I ditt uppdrag som förstelärare kommer du tillsammans med andra driva skolans utvecklingsarbete. Här ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen. Du får som förstelärare möjlighet att göra skillnad genom att bidra med din kompetens, kunnande och engagemang. Du arbetar med undervisning och uppgifter som hör till denna och i tjänsten ingår även mentorskap. Humleskolan arbetar med tillgänglig lärmiljö och har fokus på att stärka vårt arbete för elever med NPF samt att öka skolnärvaron.

Musiklärare till Musikskolan

24 juni 2024

Vi söker dig som brinner för att jobba med barn och musik. Du kommer att ansvara för musikundervisning på grundskola åk 7-9 på Dalaskolan Södra där även kommunens anpassade grundskola finns integrerade. Din tjänst är placerad på musikskolan där du ingår i ett arbetslag med 9 musiklärare. Du har tillgång musikskolans lokaler samt utrustning och din undervisning sker i halvklass. Dalaskolan södras musiksal är väl rustad för att genomföra undervisning med kvalité enligt läroplan.

Specialpedagog till förskolan

20 juni 2024

Som specialpedagog har du en viktig del i det förebyggande och främjande uppdraget för att möjliggöra goda förutsättningar för undervisning och lärande. Du förväntas ta ansvar för ditt uppdrag men även som en viktig del av ett större sammanhang där vi jobbar tillsammans med att utveckla vår verksamhet grundat i forskning. Följande fem huvudområden är kopplade till specialpedagogernas uppdrag: • Pedagogiska utredningar/kartläggningar • Handledning • Tillgängliga lärmiljöer • Kartläggning, individ/grupp • Förskole- och skolutveckling, analysarbete och SKA ur specialpedagogiskt perspektiv Du förväntas vara aktiv genom att tillföra, initiera och vara delaktig i förändringsarbetet. Som medarbetare hos oss genomsyras vardagen av stort engagemang och goda kunskaper om uppdraget. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för lärande, nu och i framtiden.

Specialpedagog grundskola åk 7-9 och gymnasium (IM)

20 juni 2024

Som specialpedagog har du en viktig del i det förebyggande och främjande uppdraget för att möjliggöra goda förutsättningar för undervisning och lärande. Du förväntas ta ansvar för ditt uppdrag men även som en viktig del av ett större sammanhang där vi jobbar tillsammans med att utveckla vår verksamhet grundat i vetenskap och beprövad erfarenhet. Följande fem huvudområden är kopplade till specialpedagogernas uppdrag: • Pedagogiska utredningar • Handledning • Tillgängliga lärmiljöer • Kartläggning, individ/grupp • Förskole- och skolutveckling, analysarbete och SKA ur specialpedagogiskt perspektiv Du förväntas vara aktiv genom att tillföra, initiera och vara delaktig i förändringsarbetet. Som medarbetare hos oss genomsyras vardagen av stort engagemang och goda kunskaper om uppdraget. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för lärande, nu och i framtiden.