Kommentera Skriv ut

Överklaga ett beslut

Du kan överklaga vissa av byggnadsnämndens beslut till länsstyrelsen. Det kan till exempel gälla beslut om att inte bevilja lov, liksom beslut om påföljder och ingripanden. Beslut om startbesked får överklagas enbart av sökanden eller anmälaren i ärendet.

Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till mark- och miljödomstolen. Den sista instansen är Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Du har tre veckor på dig att överklaga om du, enligt plan- och bygglagen, ska delges beslutet. Övriga har fyra veckor på sig från kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar.

Om ett beslut inte överklagas vinner det laga kraft direkt efter den tiden.
Överinstansens beslut vinner laga kraft när tiden för överklagande av det beslutet har gått ut, om det inte har överklagats vidare. När ett beslut vinner laga kraft kan det inte längre överklagas.

Kontakt

Lucas Edvardsson
Byggnadsinspektör
Storgatan 48, Bromölla
0456-82 24 75
(SMS 0709-17 14 75)
myndighetskontoret@bromolla.se

Catharina Alexis
Administratör
Storgatan 48
0456-82 21 95
(SMS 0709-17 14 98)
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 22 augusti 2017