Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Process översiktsplanering: Bild Boverket

Översiktsplanering

Att arbeta fram en ny översiktsplan är att forma framtiden. Det handlar om mark- och vattenanvändning och utveckling på lång sikt, för hela kommunens yta. Exempelvis ska lämpliga områden för bostäder, industrier, infrastruktur, friluftsliv och skyddad natur pekas ut.

Viktigt att planen når bred förankring

För att planen ska nå bred förankring i samhället är det viktigt att medborgarna får vara med och påverka. Det finns många samhällsintressen som ska vägas mot varandra, och grannkommuner, myndigheter, näringsliv och ideella föreningar ska också få tycka till. En av de viktigaste medspelarna i utformningen av översiktplanen, för att den ska spegla en hållbar utveckling, är Länsstyrelsen.

En beskrivning av översiktsplanens konsekvenser ur social, ekonomisk och ekologisk synvinkel ska alltid finnas med.

Översiktsplanen visar kommunens viljeinriktning

Översiktsplanen visar kommunens viljeinriktning men är inte bindande. För att genomföra planen kan man till exempel gå vidare genom detaljplan, tillägg eller fördjupningar.

Minst en gång per mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

Ny översiktsplan – steg för steg

  1. Insamling – aktuella bestämmelser, faktaunderlag, idéer och synpunkter samlas in. Samman med medborgerlig och politisk vilja tas en vision och ett förslag till samrådshandling fram.

  2. Samråd - när ett förslag till en ny översiktsplan är klart (samrådshandling) ska kommunen samråda med alla berörda. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, där man kan läsa alla yttranden som kommit in skriftligt och hur de besvaras. Där står även vilka ändringar som samrådet föreslås ge upphov till.

  3. Utställning/Granskning – när förslaget har justerats ställs det ut för granskning. På samma sätt som efter samrådet, samlas och besvaras alla yttranden under granskningen i ett utlåtande. Länsstyrelsen lämnar i detta skede ett skriftligt granskningsyttrande, vilket måste bifogas den antagna översiktsplanen.

  4. Antagande – efter granskningen, och eventuella mindre ändringar, ska den nya översiktsplanen slutligen antas av kommunfullmäktige.
Sidan senast uppdaterad: den 23 april 2024