Kommentera Skriv ut

Bestämmelser - interna

Nedan listas interna bestämmelser som gäller i Bromölla kommun. Dokumenten presenteras i pdf-format.

Arbetsmiljöpolicy

Arkivreglemente

Attestreglemente

Bemyndigande angående firmateckning mm

Bestämmelser för förslagsverksamhet

Dokumentstrategi

Drogpolicy för anställda

E-24 Bromölla strategi

Finanspolicy

Integrationsstrategi

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhetsarbetet

Kommunövergripande styrdokument för Eu-internationellt arbete i Skåne Nordost

Kompetensutvecklingspolicy

Kontokort i kommunal verksamhet

Kvalitetsplan för skola och förskola

Ledarpolicy

Lokal handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism

Lönepolitiskt handlingsprogram

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Måltidspolicy

Mångfald- och likabehandlingspolicy

Organisation - bygg-investeringsobjekt

Pensionspolicy för Bromölla kommun

Policy för användande av internet för anställda

Policy för säkerhet och krisberedskap

Program för uppföljning av privata utförare

Redovisningsreglemente

Reglemente för internkontroll

Rehabiliteringspolicy

Rekryteringspolicy

Riktlinjer avseende föräldraskap ur ett jämställdhetsperspektiv

Riktlinjer avseende kompetensförsörjning

Riktlinjer avseende systematiskt likabehandlingsarbete

Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för inköp av lös konst

Riktlinjer för IT-användning

Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning av kommunala byggnader

Riktlinjer för namngivning och namnskick i Bromölla kommun

Riktlinjer för reklam, sponsring och försäljning

Riktlinjer för reservering till och disposition ur resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för sociala medier i Bromölla kommun

Riktlinjer för utställningar på Kulturpunkten

Upphandlings- och inköpspolicy

Kontakt

Johan Hejman
Kommunjurist
0456-82 22 47
(SMS 0709-17 12 47)
johan.hejman@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 12 september 2019