Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Avgifter och regler

Den allmänna förskolan är avgiftsfri och är ingen särskild form av förskola utan bedrivs inom nuvarande organisation.

Allmän förskola erbjuds alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Verksamheten omfattar 525 timmar per år, den är avgiftsfri och är ingen särskild form av förskola utan bedrivs inom nuvarande organisation. Förläggningen av dessa timmar är 3 tim/dag, förmiddagar, ingen frukost eller lunch inkluderad. 

Allmän förskola följer skolans läsårstider, vilket innebär att barnet är ledigt när skolan har lov/elevfria dagar. 

För barn med kombinerad allmän förskola och omsorgsbehov reduceras avgiften med 31,25% under 12 månader/år.

Maxtaxa

Maxtaxan är inkomstrelaterad och gäller för dig som har barn i förskola eller fritidshem. Månatlig avgift beräknas utifrån årlig bruttoinkomst/12 multiplicerat med den procentsats som anges för respektive barn. Inkomsttaket i maxtaxan från 1 januari 2024 är 56 250 kr/mån. Denna inkomst ger högsta avgift.

Exempel 1: Om man har ett barn i förskola multipliceras bruttoinkomsten med 3%.
Exempel 2: Om man har ett barn i förskola och ett barn på fritidshem multipliceras bruttoinkomsten med 3% för barn 1 i förskola och med 1% för barn 2 på fritidshem.

Förskola
Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
3 % 2 % 1 % Ingen avgift
  • För barn 1 högst 1688 kr/månad
  • För barn 2 högst 1125 kr/månad
  • För barn 3 högst 563 kr/månad

För barn med kombinerad allmän förskola och omsorgsbehov reduceras avgiften med 31,25% 12 månader/år.

Fritidshem
Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
2 % 1 % 1 % Ingen avgift
  • För barn 1 högst 1125 kr/månad
  • För barn 2 högst 563 kr/månad
  • För barn 3 högst 563 kr/månad

Beslut om ny maxtaxa som gäller från 2024-01-01 uppdateras så snart den är fastslagen. 

Maxtaxa för förskola och fritidshemsverksamhet

 

Schema och inkomstuppgift

Schema ska registreras på InfoMentor så snart som möjligt. Detta gäller inte Törnsångarens förskola ännu, där lämnas schematider in med blankett tills annat meddelas. Schematiden måste följas. Om den registrerade tiden inte stämmer överens med vistelsetiden ska en schemaändring göras snarast. Rektor har rätt att begära in arbetsschema.

Inkomstuppgift ska lämnas in vid nyplacering, när hushållets inkomst ändras eller vid begäran från verksamheten. När du meddelat hushållets inkomstuppgift gäller de uppgifterna tillsvidare, tills du lämnar en ny inkomst. Om inkomstuppgift saknas kommer högsta avgift att faktureras. Om du sedan tidigare valt att acceptera högsta avgift behöver du inte meddela om inkomsten. 

Fakturan skickas för innevarande månad. Eventuella anmälda förändringar av inkomst eller placering vilka inkommer efter faktureringstillfället justeras på nästkommande faktura. Det betyder att rättelser hanteras för förändringar en månad bakåt i tiden räknat från faktureringsmånad, övriga avvikelser hanteras i Avgiftskontrollen. 

Kom ihåg att kontrollera att din faktura stämmer, att du betalar rätt avgift och slipper få en extra faktura när Avgiftskontrollen görs längre fram. 

Förskola/fritidshem på obekväma arbetstider

I Bromölla kommun har du som arbetar på obekväma arbetstider möjlighet att få förskola/fritidshem på kvällar, nätter och helger. Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds på Törnsångarens förskola i centrala Bromölla. Här får du veta lite mer om vad som gäller för att ditt/dina barn ska få en placering.

Riktlinjer för förskola/fritidshem på obekväm arbetstid

Tillämpningsföreskrifter för förskola och fritidshem

Avgifter och regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utgår från lagstiftning och beslut fattade i barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige.

Tillämpningsföreskrifter för förskola och fritidshem 

Skollagen

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. I skollagen finns också skolan och huvudmannens ansvar för verksamheten beskrivet. Skollagen beslutas av riksdagen.

Skollagen "kapitel för kapitel" finns på Skolverkets webbplats


Plan mot kränkande behandling

Alla barn ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling såsom mobbning.

Enligt lagen är det förbjudet för de vuxna i verksamheten att på något sätt kränka ett barn eller en elev. Det är betydelsefullt att förskolechef och personal är uppmärksam på om barn upplever sig kränkta av någon vuxen i verksamheten. En likabehandlingsplan ska hållas levande och finnas med i vardagsarbetet på förskolan.

Läroplaner

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Läroplanerna kan du ta del av på Skolverkets webbplats


Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Läs mer om barnkonventionen hos UNICEF


Blankettsamling

Kontakt

Beatrice Ams
Systemförvaltare
0456-82 22 75
beatrice.ams@bromolla.se

Lisa Sandberg
Rektor
0456-82 22 24
(SMS 0709-17 12 24)
lisa.sandberg@bromolla.se

Ann-Sophie Bengtsson
Rektor
0456-82 21 61
(SMS 0709-17 11 61)
ann-sophie.bengtsson@bromolla.se

Pia Gustavsson
Rektor
0456-82 26 37
(SMS 0709-17 10 76)
pia.gustavsson@bromolla.se

Ann-Louise Einarsson-Persson
Rektor
0456-82 23 74
(SMS 0709-17 13 47)
ann-louise.einarsson-persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 6 mars 2024