Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Personuppgifter

Här kan du läsa om hur Bromölla kommun behandlar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) som gäller från och med den 25 maj 2018 i samtliga EU:s medlemsstater.

Dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar hur vi ska behandla personuppgifter. När du ringer, skickar e-post eller lämnar en synpunkt lagras dina personuppgifter för att kommunen ska kunna nå dig.

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är personuppgifter, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL) Nedan beskrivs hur Bromölla kommun samlar in och använder dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har gentemot oss. Du kan alltid kontakta kommunens dataskyddsombud vid frågor kring integritets- och dataskydd.

Behandling av personuppgifter

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

I Bromölla kommun är det i de flesta fall kommunstyrelsen som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. I vissa fall är det valnämnden, överförmyndarnämnden eller myndighetsnämnden som är personuppgiftsansvarig. Har du frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta Bromölla kommuns dataskyddsombud

Hur skyddas dina personuppgifter?

All behandling av personuppgifter sker med respekt för din personliga integritet och med beaktande av dataskyddsförordningen. För att uppnå ett fullgott integritetsskydd har Bromölla kommun i uppdrag att se till så att personuppgifter skyddas av behörighetsskydd i olika system samt att utarbetade rutiner finns för behandling av personuppgifter.

Dina personuppgifter utgör en del av Bromölla kommuns allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut uppgifterna till enskilda eller till företag. Före ett utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Information som du ger till oss
Du kan på olika sätt, direkt eller indirekt, ge oss information om dig själv, till exempel när du skickar ett e-postmeddelande, ringer till oss, använder någon av våra e-tjänster eller när du fyller i och lämnar en blankett till oss som innehåller personuppgifter.

Information vi samlar in om dig
Bromölla kommun utför ett antal åtaganden som är lagstadgade. Det innebär att vi har tillgång till register över kommunens invånare med personuppgifter, baserat på folkbokföringsregistret hos Skatteverket och fastighetsregistret hos Lantmäterimyndigheten. Dessa register används för att våra personuppgiftsregister ska vara så korrekta som möjligt.

Vad gör vi med din information?

Bromölla kommun använder dina inlämnade personuppgifter för att kommunicera med dig i enskilda ärenden. Personuppgifterna behandlas inom varje nämnds verksamhetsområden baserat på de rättsliga grunderna allmänt intresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning men även baserat på avtal eller samtycken.

Dina personuppgifter kan också användas vid olika typer av undersökningar.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Beroende på ditt ärende så kan de personuppgifter vi behandlar om dig komma att delas med andra myndigheter som till exempel Skatteverket, Statistiska centralbyrån (SCB) eller Försäkringskassan.

Bromölla kommun delar också dina personuppgifter till utförare av ett antal tjänster för att de i sin tur ska utföra delar av våra åtaganden gentemot dig. Bromölla kommun är gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med dessa utförare och ansvaret är reglerat i avtal.

Uppgifterna kan också komma att delas med leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. Även här finns ansvarsfördelningen reglerad i avtal, så kallade personuppgiftsbiträdesavtal.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Främst behandlas dina personuppgifter inom EU/EES. Om vi skulle anlita leverantörer som behandlar personuppgifter utanför EU/EES är de godkända enligt EU-kommissionens rekommendationer. Personuppgiftsbiträdesavtal finns med våra leverantörer som reglerar hur de i sin tur får behandla personuppgifterna på uppdrag av oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt Arkivlagen och fastställda gallringsbeslut upprättade av Bromölla kommun.

Vad har du för rättigheter?

  • Begära tillgång till dina personuppgifter.
  • Begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter.
  • Invända mot behandling av personuppgifter.
  • Du kan när som helst återkalla eventuellt samtycke.
  • Klaga på vår behandling av personuppgifter till Datainspektionen

Registerutdraget översänds via post inom en månad. Rättning eller invändning hanteras skyndsamt och vi kontaktar dig för dialog.

Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om dina rättigheter när det handlar om dina personuppgifter.

Allmänna handlingar

Vill du ha ut handlingar så ska du göra en begäran om utlämnande av allmän handling. Kontakta kommunens kansli.

Rätt att bli raderad

Under vissa omständigheter har du rätt att bli raderad. Vi kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

Du har rätt att blir raderad:

  • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandlingen som sker inom ramen för myndighetsutövning eller en rättslig förpliktelse och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två typer av cookies. En som ligger kvar på din dator under en viss bestämd tid och en som lagras tillfälligt och raderas när du stänger din webbläsare. Ingen personlig information sparas om besökaren i en cookie.

Klagomål

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna. Är du inte nöjd med åtgärden kan du kontakta Bromölla kommuns dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är nöjd med hur Bromölla kommun sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen.

Kontakt

Johan Hejman
Kanslichef, kommunjurist
0456-82 22 47
(SMS 0709-17 12 47)
johan.hejman@bromolla.se

Kommunalförbundet Sydarkivera
Dataskyddsombud
Box 182, 342 22 Alvesta
0472-39 10 00
dataskydd@sydarkivera.se

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 9 december 2020