Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Mobbning, trygghet, säkerhet

Mobbning, trygghet, säkerhet

Rutiner när barn och elever upplever sig utsatta för kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

Utredning och dokumentation av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling inom förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem Bromölla kommun.

Systematiskt arbete

 • Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling omarbetas och revideras inför nytt läsår. Barnen/eleverna ska vara med i arbetet med att göra planen. Information om planen ska gå ut till barn/elever/vårdnadshavare varje läsårsstart.
 • Varje förskola och skola ska bedriva ett förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. '
 • Alla åtgärder ska dokumenteras och utvärderas.

Akuta situationer (enl. Skollagen 6 kap 10 §)
Annan än huvudmannen/personal kan ha utsatt ett barn/elev för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling

 1. Anmälan/information om att ett barn eller elev anser sig blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling kan i huvudsak komma in på två sätt:
  - En lärare, förskollärare eller annan personal får kännedom. Vårdnadshavaren informeras då enligt de lokala handlingsplanerna.
  - Vårdnadshavare kontaktar huvudmannen för att ge information/göra anmälan.
 2. Aktuell person, enligt punkt 1, anmäler omgående till rektor.
 3. Förskolechef/rektor, eller annan enligt punkt 1, anmäler och informerar huvudmannen, verksamhetschef, på avsedd blankett.
 4. Verksamhetschef utser rektor/förskolechef till utredare om personen inte riskerar att hamna i en lojalitetskonflikt gentemot den som misstänks för att ha utsatt barn/elev. Om detta är fallet utser huvudman annan utredare
 5. Dokumentation över vidtagna åtgärder lämnas till verksamhetschef. Varje ärende ska utredas och handläggas skyndsamt.
 6. Verksamhetschef bedömer om åtgärderna är tillräckliga eller om andra åtgärder ska sättas in.
 7. Om åtgärderna inte är tillräckliga kan barn/elev/vårdnadshavare vända sig till Barn- och elevombudsmannen (BEO) eller Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Huvudmannen eller personal kan ha utsatt ett barn/elev för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling

 1. Händelsen anmäls till
  - Verksamhetschef, på avsedd blankett
  - Personalavdelningen
 2. Verksamhetschef utser utredare som inte riskerar att hamna i en lojalitetskonflikt gentemot den som misstänks
 3. När utredningen är avslutad:
  - överlämnas den till verksamhetschef som bedömer om åtgärderna är tillräckliga eller om andra åtgärder ska sättas in.
  - personalavdelningen utreder eventuella arbetsrättsliga åtgärder. Personalchef tar beslut om det ska leda till disciplinära åtgärder.
 4. Om åtgärderna inte är tillräckliga kan barn/elev/vårdnadshavare vända sig till Barn- och elevombudsmannen (BEO) eller Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Observera
- att alla inkommande och utgående handlingar ska lämnas till huvudregistrator för diarieföring.
- i kommunens arbetsmiljöhandbok (tillgänglig på intranätet) finns mer information om kränkande särbehandling.

 Utdrag ur Skollagen 6 kap.
10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567).

För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en skolenhet eller förskoleenhet gäller första och andra styckena för den personal som huvudmannen utser.

Kontakt

Utbildning
Storgatan 43
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 20 00 vx

Sven Håkansson
Verksamhetschef Utbildning
0456-82 21 91
(SMS 0709-17 11 91)
sven.hakansson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 10 juli 2019