Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Folköl

Folkölsförsäljning. Folköl (öl klass 2) är en maltdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent.

Anmälningsplikt

Från och med 1 juli 2001 är den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl skyldig att anmäla detta till den kommun där försäljningen bedrivs. Anmälan ska göras senast när verksamheten påbörjas och är en av förutsättningarna för att folkölsförsäljning ska vara tillåten.

Villkor för försäljning av folköl

För att få sälja folköl krävs att butiken är godkänd som livsmedelslokal för hantering av matvaror. Godkännande av livsmedelslokal utfärdas av Myndighetskontoret. Kunden ska i butiken kunna köpa en komplett måltid med mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, bröd, grönsaker, frukt samt frysta eller konserverade produkter. Det ska dessutom finnas ett sortiment av lättdrycker till försäljning i butiken till exempel lättöl, läsk, vatten. Sedvanligt kiosksortiment bestående av till exempel glass, godis, chips, kaffe, kakor och liknande är inte tillräckligt för att uppfylla kravet på att tillhandahålla matvaror enligt alkohollagens bestämmelser om folkölsförsäljning.

Villkor för folkölsförsäljning

För servering av folköl gäller som krav att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd av Myndighetskontoret som livsmedelslokal. Dessutom krävs att mat serveras under den tid folköl serveras. Minimikravet gäller tillhandahållandet av mat vid servering av folköl kan anses uppfyllt om det till exempel serveras pizza, varma smörgåsar, varm korv, kebab eller falafel.

Det skall vidare tillhandahållas ett sortiment att lättdrycker som till exempel lättöl, läsk eller vatten på serveringsstället. Servering av folköl ska ske med återhållsamhet och får inte föranleda några olägenheter i fråga om ordning och nykterhet.

Gemensamma bestämmelser för detaljhandel och servering av folköl

  • 18-årsgräns. Den som säljer folköl har ett ansvar för att förvissa sig om att den som köper eller serveras ölen har fyllt 18 år.
  • Berusade personer. Folköl får inte säljas eller serveras till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
  • Langning. Folköl får inte lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon.

Egentillsyn

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl skall utöva egentillsyn över försäljningen. För denna tillsyn skall det finnas ett skriftligt program som ska arbetas fram av den ansvarige för butiken eller serveringen. Av programmet ska framgå hur försäljningsstället agerar för att säkerställa att reglerna i alkohollagen följs. Kommun och polis har rätt att vid tillsyn kontrollera programmet.

Ett program för egentillsyn bör lämpligen innefatta följande punkter 

  • Hur personalen informeras om reglerna för försäljning av folköl.
  • Vem som är försäljningsansvarig och vilka instruktioner denna har för att sköta sin uppgift.
  • Vilka skyltar som finns för att informera om bland annat åldergräns för folköl och hur dessa skyltar placeras i butiken.
  • Vad personalen ska tänka på för att dels undvika försäljning till underåriga eller berusade personer och dels undvika lagning.
  • Vilka åtgärder som vidtas om försäljningsbestämmelserna inte efterlevs.
  • Hur utbildningstillfällen dokumenteras och hur egentillsynen efterlevs.

Sanktioner

Enligt 11 kap 9 § Alkohollagen ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer öl till den som inte fyllt 18 år eller till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel dömas för olovlig dryckeshantering till böter eller fängelse upp till sex månader.

Kommunen kan förbjuda detaljhandel med eller servering av folköl eller meddela varning om bestämmelserna i alkohollagen inte följs. Förbud kan meddelas för antingen sex eller tolv månader beroende på om förseelsen upprepa eller annars anses vara av allvarlig art. Den som innehar folköl i uppenbart syfte att olovligen sälja den ska dömas för olovligt innehav av alkoholdrycker. Folköl som uppenbarligen finns för försäljning i lokal som inte uppfyller alkohollagens bestämmelser får beslagtas av polismyndigheten. Detsamma gäller också om kommunen meddelar förbud att sälja folköl.

Avgift och tillsyn

Bromölla kommun genomför tillsynsbesök i butiker och på serveringsställen där folköl säljs för att kontrollera att alkohollagens bestämmelser efterlevs. Avgift för tillsynen är 1500 kr.  

Anmälan

Anmälan om försäljning av folköl ska göras till Stöd och omsorg. Anmälningsavgiften är 1000 kr.

Sidan senast uppdaterad: den 24 maj 2022