Kommentera Skriv ut
Dalaskolan Södra

Dalaskolan Södra

Dalaskolan Södra är en 7-9-skola. Här arbetar cirka 140 elever tillsammans med ett 30-tal vuxna. Idag består Dalaskolorna av Dalaskolan Södra som en högstadieskola och Dalaskolan Norra som är en låg- och mellanstadieskola. Vi har även kommunens grundsärskoleelever integrerade hos oss.

Att tänka på innan ni söker ledighet från skolarbetet
Elev som är ledig från skolan går miste om värdefull undervisning, ledigheten måste därför övervägas noga. Mycket av arbetet i skolan sker i form av diskussioner och samtal i gruppen. Den delen av undervisningen går eleven helt miste om vid ledighet. Eleven måste noga informera sig om vilka arbets- och hemuppgifter som ska tas igen efter ledigheten. Vårdnadshavare bör medverka till att dessa uppgifter utförs.

Vem beviljar ledigheten?
Elev kan beviljas ledighet för enskilda angelägenheter, dock inte under nationella provperioden i årskurs 3 och 6. Mentor kan bevilja ledighet högst 2 dagar i följd och högst 5 dagar/termin. Rektor kan om synnerliga skäl föreligger bevilja längre ledighet.

Ledigheten ska sökas i god tid och en ledighetsansökan lämnas till klasslärare som vidarebefordrar till rektor. När beslut om ledigheten ska beviljas eller avslås tas det hänsyn dels till antalet tidigare ledighetsdagar, dels till hur elevens studieresultat är i förhållande till de mål som skall uppnås.

Frånvaroanmälan
Frånvarorapportering ska i första hand göras via InfoMentor av vårdnadshavare senast kl 8.00 den dag det gäller.

Elevinflytande
På Dalaskolan södra arbetar vi aktivt med elevdemokrati. En gång i månaden träffas elevråd och kamratstödjarråd för att lyfta viktiga elevfrågor. En gång i veckan har även samtliga elever klassråd med respektive mentor.

Föräldrasamverkan
För att öka samverkan mellan våra elevers föräldrar och skolan har vi tillsammans med Dalaskolan Norra en samrådsgrupp som består av föräldrarepresentanter, lärarrepresentanter och rektorer. Gruppen träffas 2-3 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Minnesanteckningar förs och finns tillgängliga på InfoMentor.

Arbete mot kränkande behandling
Skolan arbetar aktivt mot mobbing dels med likabehandlingsplanen som bas samt med enkäter och förebyggande arbete.

Likabehandlingsplan Dalaskolan Södra

InfoMentor - vår lärplattform
Vi använder InfoMentor för att dokumentera elevernas skriftliga omdömen, individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. I systemet kan du registerera frånvaro, följa löpande bedömningar, ta del av planering och dokumentation som till exempel schema. 

Så här arbetar vi
Arbetet på Dalaskolan Södra styrs av olika styrdokument och lagar. Vi följer Skollagen, Skolförordningen, SFS 2011:185, och Läroplanen för grundskolan, Lgr11. Vidare planerar arbetslagen/pedagogerna undervisningen utifrån ovannämnda styrdokument.

Vårt arbete genomsyras av ett systematiskt kvalitetsarbete där våra mål och resultat följs upp och utvärderas kontinuerligt.

Prioriterade mål för läsåret 2016-2017 är följande:

  • Måluppfyllelse
  • Delaktighet
  • Elever i behov av särskilt stöd
  • IKT (Informations- och kommunikationsteknik)

Elevhälsoteam
Rektor har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet på skolan. På Dalaskolan Södra har vi ett elevhälsoteam som tillsammans med ansvarig pedagog arbetar både förebyggande samt med att ge förslag på anpassningar och stödinsatser för att möjliggöra en så bra skolgång för eleven som möjligt. I elevhälsoteamet, som träffas jämna veckor (måndagar), deltar rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska, specialpedagog, logoped, studie-och yrkesvägledare och skolpsykolog.

InfoMentor

InfoMentor

Vi använder lärplattformen InfoMentor som ett verktyg för ökad kommunikation skola - elev, skola - vårdnadshavare. Logga in i InfoMentor

Matsedel grundskolan

Matsedel för grundskolan

Nyfiken på vad det är för mat idag? Du kan även ladda ner appen Aivo menu med veckans matsedel. Här hittar du skolmatsedeln

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Nationella prov

Nationella prov

Provdatum för nationella prov. Mer information på Skolverkets webbplats

Kontakt

Dalaskolan Södra
Kastanjevägen 1
Box 18, 295 21 Bromölla

Expedition
Carina Lagergren
Assistent
0456-82 22 09
carina.lagergren@bromolla.se

Elisabeth Berglund
Rektor
0456-82 21 92
(SMS 0709-17 11 92)
elisabeth.berglund@bromolla.se

Maria Nilsson
Skolsköterska
Dalaskolorna
0456-82 21 48
(SMS 0709-17 11 48)
maria.nilsson@bromolla.se

Gunilla Kindstrand
Skolkurator
Dalaskolorna
0456-82 22 36
(SMS 0709-17 12 50)
gunilla.kindstrand@bromolla.se

Ronny Gunnarsson
Skolpsykolog
0456-82 22 19
(SMS 0709-17 12 19)
ronny.gunnarsson@bromolla.se

Gunilla Lindén
Leg logoped
0456-82 23 33
(SMS 0709-17 10 67)
gunilla.linden@bromolla.se

Robert Sestrajcic
Studie- och yrkesvägledare, Dala Södra
0456-82 21 33
(SMS 0709-17 11 33)
robert.sestrajcic@bromolla.se

Barbro Sandberg
Studie- och yrkesvägledare, Dala Södra
0456-82 20 28
(SMS 0709-17 14 28)
barbro.sandberg@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 16 februari 2018