Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Planeringsstrategi

Planeringsstrategi – en del av den kontinuerliga översiktsplaneringen.

Första planeringsstrategin i Bromölla kommun

Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla den rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser. Den första april 2020 ändrades 3 kap i plan- och bygglagen i syfte att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell. Planeringsstrategin infördes i lagändringen som ett led för att åstadkomma detta. Detta blir således första gången som Bromölla kommun
antar en planeringsstrategi.

Fokuserar på strategiska frågor, mål, vision och utveckling av fysisk miljö

Planeringsstrategin i sig innebär dock ingen ändring av översiktsplanen utan ska enbart tala om vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen och om det finns delar av planen som behöver ändras. Det kan till exempel handla om att kommunen i planeringsstrategin anger att det finns ett behov av att se över den kommunomfattande översiktsplanen, eller att översiktsplanens detaljeringsgrad behöver ändras för en viss del av kommunen. Det kan också handla om att den befintliga planen behöver ändras för att tillgodose ett visst allmänt intresse, exempelvis vindkraft, strandskydd, grönområden, utbyggnad av kommunikationsleder och kulturmiljön.

I planeringsstrategin ska kommunen fokusera på de strategiska frågor som leder mot målen i kommunens vision med utvecklingen av den fysiska miljön.

Genom att jobba kontinuerligt med strategin kan kommunen fånga de ändrade planeringsförutsättningar som sker och beskriva prioriteringar och satsningar i kommunens fortsatta översiktsplanering. Planeringsstrategin kan därför ändras från det att den antagits och fram till nästa ordinarie val. Det är upp till kommunen att bestämma vilka delar som ska ändras.

Bromölla kommuns planeringsstrategi

Kontakt

Erik Andersson
Planarkitekt
0456-82 24 73
erik.andersson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 18 mars 2024