Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Gonarp 3:77

Detaljplan för GONARP 3:77 i Näsum, Bromölla kommun är för närvarande föremål för samråd med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade samrådshandlingar. Syftet med detaljplanen för Gonarp 3:77 är att uppföra ett nytt område för ny-byggnation av flerbostadshus.

Samrådshandlingarna finns anslagna i Kommunhuset, Storgatan 48 i Bromölla, öppet vardagar 7.30 -16.30 samt på kommunens webbplats. Handlingarna finns också utställda på biblioteket i Bromölla, Hermansens gata 22 under ordinarie öppethållande.

Eventuella synpunkter och anmärkningar på förslaget ska, för att kunna beaktas ha inkommit skriftligen till: Bromölla kommun, Box 18, 295 21 Bromölla, eller till: kommunstyrelsen@bromolla.se senast måndagen den 4 mars 2019. Om förlängd svarstid önskas ska detta framföras skriftligen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Jesper Havelid, teknisk chef, 0456-82 21 94 och Agnes Németh, planhandläggare 0456-82 2 26 06.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns anslaget enligt ovan. Om fastigheten övergått till ny ägare om-beds denne underrättas om det nu aktuella planförslaget.


Missiv samråd Gonarp


Planbeskrivning Gonarp

Plankarta Gonarp

Sidan senast uppdaterad: den 23 november 2019