Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Gonarp 3:77

Detaljplan för GONARP 3:77 i Näsum, Bromölla kommun är för närvarande föremål för samråd med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade samrådshandlingar. Syftet med detaljplanen för Gonarp 3:77 är att uppföra ett nytt område för ny-byggnation av flerbostadshus.

Samrådshandlingarna finns anslagna i Kommunhuset, Storgatan 48 i Bromölla, öppet vardagar 7.30 -16.30 samt på kommunens webbplats. Handlingarna finns också utställda på biblioteket i Bromölla, Hermansens gata 22 under ordinarie öppethållande.

Eventuella synpunkter och anmärkningar på förslaget ska, för att kunna beaktas ha inkommit skriftligen till: Bromölla kommun, Box 18, 295 21 Bromölla, eller till: kommunstyrelsen@bromolla.se senast måndagen den 4 mars 2019. Om förlängd svarstid önskas ska detta framföras skriftligen.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns anslaget enligt ovan. Om fastigheten övergått till ny ägare om-beds denne underrättas om det nu aktuella planförslaget.


Missiv samråd Gonarp


Planbeskrivning Gonarp

Plankarta Gonarp

Sidan senast uppdaterad: den 6 februari 2020