Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Gualöv 61:113

Information om samråd av detaljplan för fastigheten Gualöv 61:113, Bromölla kommun.

Detaljplan för fastigheten Gualöv 61:113 är för närvarande föremål för samråd med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade samrådshandlingar.

Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra för bostadsbyggnation.

Samrådshandlingarna finns anslagna i Kommunhuset, Storgatan 48 i Bromölla, öppet vardagar måndag till torsdag mellan 07:45-16.30 och fredag mellan 07:45-16:00. Handlingarna finns också på kommunens hemsida, digitala anslagstavla samt utställda på Kulturpunkten i Bromölla, Hermansens gata 22, under ordinarie öppethållande.

Eventuella synpunkter och anmärkningar på förslaget ska, för att kunna beaktas ha inkommit skriftligen till Bromölla kommun, Box 18, 295 21 Bromölla eller till kommunstyrelsen@bromolla.se, senast fredagen den 24 november 2023.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns anslaget enligt ovan. Om fastigheten övergått till ny ägare ombeds denne underrättas om det nu aktuella planförslaget.

Information om samråd av detaljplan för fastigheten Gualöv 61:113, Bromölla kommun.pdf

Plan- och genomförandebeskrivning.pdf

Plankarta.pdf

Naturvärdesinventering.pdf

PM Trafikbuller.pdf

Undersökning av BMP.pdf

Kontakt

Fehmi Berisha
Planarkitekt
0456-82 23 06
(SMS 0709-17 13 06)
fehmi.berisha@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 26 oktober 2023