Kommentera Skriv ut

Tobak

Tobaksförsäljning

Anmälningsplikt

Från och med den 1 juli 2002 gäller skärpta bestämmelser för försäljning av tobaksprodukter. Detta innebär bland annat en anmälningsplikt för varje försäljningsställe som säljer eller ämnar sälja tobaksprodukter såsom cigaretter, cigarrer, snus eller piptobak.

Anmälningsplikten omfattar all försäljning till konsument såväl permanent som tillfällig. Även ideella föreningar som är befriade från skattskyldighet vid näringsverksamhet omfattas av anmälningsplikten. Den som påbörjar försäljning skall omedelbart anmäla detta till kommunen.

Avgift och tillsyn

Bromölla kommun genomför tillsynsbesök på de ställen där försäljning av tobak säljs. För tillsynen tar kommunen ut en årlig avgift på 1000 kr. Bedriver försäljningsstället även försäljning av folköl är avgiften 1750 kr. Om försäljningen omfattar tobak och folköl är avgiften 2500 kr. 

Åldersgräns

För att någon skall få köpa tobaksvaror gäller en åldergräns på 18 år. Det är den som lämnar ut tobaksvarorna som skall förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Lagen ger inte utrymme för några undantag för t.ex. en förälder eller annan vårdnadshavare som lämnat sitt godkännande. 

Ansvar

Vid tobaksförsäljning skall tobakslagens bestämmelser efterlevas. De viktigaste kraven är att ingen försäljning får ske till personer som är under 18 år eller till någon man misstänker tänker överlämna till någon som inte har fyllt 18 år.

Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken vilket innebär att han eller hon även ansvarar för att personalen känner till gällande regler samt att det skapas rutiner för ålderskontrollen så att reglerna efterlevs. Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år. 

Anmälan

Anmälan om försäljning av tobaksvaror ska göras till Stöd och omsorg.

Egentillsyn

Den som bedriver detaljhandel med tona ska utöva egentillsyn över försäljningen. För denna tillsyn skall det finnas ett skriftligt program som ska arbetas fram av den ansvarige för butiken eller serveringen. Av programmet ska framgå hur försäljningsstället agerar för att säkerställa att reglerna i tobakslagen följs. Kommun och polis har rätt att vid tillsyn kontrollera programmet.

Ett program för egentillsyn bör lämpligen innefatta följande punkter

  • Hur personalen informeras om reglerna för försäljning av tobak.
  • Vem som är försäljningsansvarig och vilka instruktioner denna har för att sköta sin uppgift.
  • Vilka skyltar som finns för att informera om bland annat åldergräns för tobaksförsäljning och hur dessa skyltar placeras i butiken.
  • Vad personalen ska tänka på för att dels undvika försäljning till underåriga eller berusade personer och dels undvika lagning.
  • Vilka åtgärder som vidtas om försäljningsbestämmelserna inte efterlevs.
  • Hur utbildningstillfällen dokumenteras och hur egentillsynen efterlevs.

Kommunens riktlinjer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen
Riktlinjer avseende detaljhandel med folköl och tobak

Blanketter och länkar

Anmälan om tobaksförsäljning
Egenkontrollprogram tobak
Att sälja tobak- snabbguide och praktiska råd från Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Tobakslagen 2010:682
Konsumentverket - information om reglerna i tobakslagen (2010:682)
Skatteverket - information om reglerna i tobakslagen (2010:682)

Kontakt

Marianne Ek
Socialsekreterare
0456-82 21 27
(SMS 0709-17 11 27)
marianne.ek@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 27 maj 2016