Grundskolelärare 7-9 i engelska

24 maj 2018

Placering: Dalaskolan södra Inför nytt läsår 2018/2019 söker vi lärare i engelska Du ska: * kunna leda arbetet i klassrummet samt kunna entusiasmera och inspirera eleverna * ha förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och personal kopplad till skolan * kunna arbeta självständigt och samarbeta i olika grupper Mentorskap och klassföreståndarskap ingår i tjänsten. Vi ser att du tillsammans med övrig personal driver en verksamhet med eleven i centrum, där fokus ligger på att aktivt hitta strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen.

Lärare musik för åk 4-9

24 maj 2018

Placering: Dalaskolan södra Vi söker dig som är legitimerad lärare i musik Du ska: * kunna leda arbetet i klassrummet samt kunna entusiasmera och inspirera eleverna * ha förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och personal kopplad till skolan * kunna arbeta självständigt och samarbeta i olika grupper Mentorskap och klassföreståndarskap ingår i tjänsten.

Speciallärare med inritning. språk alt. lärare svenska och SO-ämnen åk 7-9

22 maj 2018

Placering: Dalaskolan Södra Vi söker dig som är speciallärare med inriktning språk alternativt legitimerad lärare i svenska och SO med intresse av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Du har en stabil värdegrund, är trygg ledare i klassrummet och är intresserad av att arbeta med värdegrundsfrågor i vardagsarbetet. Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd i olika former. Tjänsten innebär arbete i en särskild undervisningsgrupp tillsammans med i huvudsak en annan pedagog och en elevassistent. Arbetet med eleverna läggs upp utifrån en individuell plan. Du ska även: * kunna entusiasmera och inspirera eleverna * ha förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och personal kopplad till skolan * kunna arbeta självständigt och samarbeta i olika grupper Klassföreståndarskap och mentorskap ingår i tjänsten

2 st. Lärare åk 1- 3

17 maj 2018

Placering: Dalaskolan norra, Grundskola I Bromölla kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker en grundskollärare i de tidiga åren för arbete i åk 1-6 för placering i åk 1-3 under ht-18. Vi söker dig som , precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och löser konfliker på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevernas nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kolleger driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Lärare tidigare år

17 maj 2018

Placering: Dalaskolan norra, Grundskola I Bromölla kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker en grundskollärare i de tidiga åren för arbete i åk 1-6 för placering i åk 1-3 under ht-18. Vi söker dig som , precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och löser konfliker på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevernas nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kolleger driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Lärare i fritidshem

17 maj 2018

Placering: Dalaskolan norra, Grundskola I Bromölla kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker en Lärare i fritidshem för arbete i åk 1-6 samt Fritidshem under ht-18. Vi söker dig som , precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och löser konfliker på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevernas nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kolleger driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Familjehemssekreterare

14 maj 2018

Placering: Individ och familjeomsorgen Vi söker dig som är socionom eller likvärdigt utbildad och som har en bred erfarenhet och en god kompetens av att arbeta med familjehemsvård. Då en medarbetare i första hand ska vara tjänstledig söker vi nu en familjehemssekreterare till Individ och familjeomsorgen. I ditt arbete som familjehemssekreterare ingår du i ett team av utredande- och uppföljande socialsekreterare som tillsammans har mångårig erfarenhet inom yrket. Du har ett nära samarbete med socialsekreterare och barnets socialsekreterare och tillsammans arbetar vi för att de familjehemsplacerade barnen ska få likvärdiga möjligheter som andra barn. Din huvuduppgift är att arbeta med familjehemsvård, kontaktfamilj och kontakpersonsinsatser. Dina arbetsuppgifter består bl.a att rekrytera, utreda, utbilda och handleda familjehem och andra resurspersoner. Det innebär bland annat att åka på hembesök, göra intervjuer samt stötta familjehemmen i deras uppdrag. Målet är att våra familjehem ska vara i egen regi och att de ska få ett kvalificerat stöd på olika nivåer utifrån vad barnet och familjen behöver. Vi har också en kompetent öppenvård som är ett komplement till dig i ditt handledningsuppdrag till familjehem. Bromölla använder sig också vid behov av extern handledning till särskilt krävande uppdrag. I uppdraget som familjehemssekreterare ingår en viss administration. I tjänsten ingår upprättande av gällande avtal, arvodering samt dokumentation. Fördelaktigt om du har vana att arbeta i verksamhetssystemet Treserva.

Socialsekreterare

14 maj 2018

Placering: Barn och familj I vårt förändrings- och utvecklingsarbete vill vi på ett mycket målinriktat sätt snabbare komma från utredning till behandling/insats. Vi vill hitta bra lösningar i samverkan med den enskilde och dennes nätverk och i samverkan med andra samhällsinsatser. Vi söker en ny medarbetare till Individ och familjeomsorgen. I ditt arbete som socialsekreterare ingår du i ett team av utredande och uppföljande socialsekreterare som har mångårig erfarenhet inom yrket. Din huvuduppgift är myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftning. Dina arbetsuppgifter blir att utreda, bedöma, besluta om insatser enligt socialtjänstlagen och följa upp beslutade insatser samt bereda ärenden med stöd av LVU. Denna rekrytering gäller en tillsvidaretjänst som socialsekreterare inom barn och unga.

Lärare åk 7-9 i SO, Engelska, Svenska

07 maj 2018

Placering: Humleskolan, Bromölla Vi söker en behörig lärare i åk 7-9 för undervisning i ämnena engelska, svenska och SO. Som lärare på Humleskolan ingår du i ett av våra tre arbetslag. Du planerar, undervisar och utvärderar din undervisning utifrån rådande styrdokument. Du har ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Alternativa lärverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del av ditt arbete. Du reflekterar systematiskt över det praktiska arbetet och driver ditt utvecklingsarbete tillsammans med dina kollegor. Du tar då både ansvar för din egen planering och gemensamt ansvar i gruppen. Humleskolan är en tre-parallellig högstadieskola med ca: 270 elever. Skolan är organiserad i arbetslag kring eleverna för ökad integration över ämnesgränserna och för större möjlighet att styra och påverka resursernas användning. Varje arbetslag förfogar över egna lokaler och egen matsal med hemvärd som serverar maten och städar.

Grundskollärare

04 maj 2018

Näsumskola, vår skola, ligger vackert belägen mellan Vångaberget och Ryssberget, runt knuten ligger Ivösjöns mynning och stora ängar och skogar. Vår skola vilar på en demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.