Rektor

22 mars 2017

Placering: Bromölla kommun/Dalaskolan Norra Dalaskolan är en F-6 skola inklusive fritidshem belägen i Bromöllas tätort. Arbetsklimatet genomsyras av öppenhet och delaktighet med kreativa och engagerade medarbetare. Som rektor förväntas du prioritera det pedagogiska ledarskapet för att stimulera den pedagogiska utvecklingen. Du har högt ställda förväntningar på alla i verksamheten. Utvecklingen mot ökad måluppfyllelse kräver av dig att du är resultat och målinriktad, har ett analytiskt och strategiskt synsätt och att du har förmågan att på ett öppet, lyhört och prestigelöst sätt kommunicera detta med dina kollegor och medarbetare. I uppdraget som rektor har du ansvar för såväl elever som personal samt skolans ekonomi. Du har tillgång till ledningsstöd i form av samordnare för fritidshemmen, administrativt stöd på skolan samt från kommunens ekonomi- och personalenhet.

Förskollärare/barnskötare

14 mars 2017

Placering: Kyrkängen Som förskollärare/barnskötare arbetar du utifrån aktuella styr-dokument, planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten. Med läroplanen som bas väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar. Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Samverkan med övrig personal är en annan betydelsefull uppgift, då arbetet runt barnen sker i team. Du är engagerad i att driva både din egen och förskolans utveckling framåt. Ditt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, föräldrar och kollegor. Som förskollärare har du det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten i enlighet med läroplanens riktlinjer. Vi tror på det kompetenta barnet och vi arbetar för att erbjuda en stimulerande verksamhet som utgår från barns inflytande, utveckling och lärande.

Legitimerad Fysioterapeut

13 mars 2017

Placering: Legitimerad fysioterapeut Som fysioterapeut arbetar du med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. vi arbetar med patienter i åldersgruppen 20 år och uppåt. Arbetet omfattar bedömning, behandling/träning, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, delegering samt handledning av omvårdnadspersonalen i rehabiliterande arbetssätt. Du deltar också i vårdplaneringar. Att medverka till en god arbetsmiljö samt bidra till verksamhetens utveckling är också en given del i arbetet. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner som finns omkring patienten såsom enhetschef, arbetsterapeut, sjuksköterska, rehab-assistent, omvårdnadspersonal och biståndshandläggare. Du kommer att tjänstgöra både i ordinärt samt vård/omsorgsboende.

Elevassistent

13 mars 2017

Placering: Alvikenskolan Vi söker en elevassistent som vill vara med och forma och utveckla Alvikenskolan som är en F-6 skola med ca 410 elever. Vi är en skola som har mål att ge eleverna trygghet och goda kunskaper. Dina arbetsuppgifter som elevassisten kommer innebära att stödja elev/er i sitt lärande kunskapsmässigt och i det sociala samspelet. Uppdraget bygger på att du kan skapa goda förutsättningar för elevens lärande i samarbete med pedagoger på skolan. Du kommer att ha ett tätt samarbete med arbetslaget och vi tror på det kollegiala lärandet. Du har ett stort engagemang och är väl medveten om skolans och fritidshemmets uppdrag. Rekrytering sker löpande.

Grundskollärare 1-7 Ma, Sv, Eng

07 mars 2017

Placering: Alvikenskolan Vi söker dig som vill vara med att forma och utveckla Alvikenskolan som är en F-6 skola med ca 410 elever. Vi söker en lärare som har något av ämnena ma, sv eller en i kombination med något annat ämne. Du kommer att ha ett tätt samarbete med ditt arbetslag och vi tror på det kollegiala lärandet. Du har ett stort engagemang och är väl medveten om skolans uppdrag. I tjänsten ingår mentorskap och du kommer att samarbetar på en skola som har som mål att ge elever trygghet och goda kunskaper genom ett tydligt ledarskap i klassrummet. Rekrytering sker löpande.

Förskollärare/grundskollärare F-3

07 mars 2017

Placering: Alvikenskolan. Förskoleklass. Vi söker dig som vill vara med och forma och utveckla Alvikenskolan som är en F-6 skola med ca 410 elever. Du kommer att ha ett tätt samarbete med ditt arbetslag och vi tror på det kollegiala lärandet. Du är en engagerad och legitimerad förskollärare/grundskollärare F-3. Ditt uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Du bedriver en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. I ditt uppdrag ingår bl.a. att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget som du tillhör. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. Rekrytering sker löpande och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Grundskollärare 1-7 i bild och musik

07 mars 2017

Placering: Alvikenskolan Vi söker dig som vill vara med att forma och utveckla Alvikenskolan som är en F-6 skola med ca 410 elever. Vi söker dig som är lärare i ämnena bild och musik. Rekrytering sker löpande.

Undersköterska

05 mars 2017

Placering: Bromölla kommun, Öllerbacka Utbildad undersköterska med inriktning inom äldreomsorg. Vi söker nu en flexibel, engagerad, samarbetsvillig, positiv undersköterska som ser utveckling som en utmaning, du är ansvarstagande och nyfiken på ny kunskap och evidens inom området. Du ska ha datorvana, vi dokumenterar i vårt verksamhetsprogram Treserva. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar med kvalitetsregister såsom BPSD och Senior Alert. Du kommer att ingå i ett team bestående av enhetschef, undersköterska, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut, där vi alltid utgår från medborgarens behov och önskemål. Meriterande är om du har kunskap inom gerontologi och geriatrik inom äldreomsorgen.

Pedagog på Humleskolan till hösten

05 mars 2017

Placering: Humleskolan är en treparallellig högstadieskola med 270 elever. Skolan är organiserad i arbetslag kring eleverna för ökad integration över ämnesgränserna och för större möjlighet att styra och påverka resursernas användning. Varje arbetslag förfogar över egna lokaler och egen matsal med hemvärd som serverar maten och städar. Som lärare på Humleskolan ingår du i ett arbetslag som ansvarar för elever i årskurs 7-9. Du planerar, undervisar och utvärderar din undervisning utifrån rådande styrdokument. Du har ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Alternativa lär verktyg och dokumentation ingår som en naturlig del av ditt arbete. Du reflekterar systematiskt över det praktiska arbetet och driver ditt utvecklingsarbete tillsammans med dina kollegor. Du tar då både ansvar för din egen planering och gemensamt ansvar i gruppen.

Jobba som timanställd sjuksköterska i Hemsjukvården

19 februari 2017

Placering: Kommunal hemsjukvård, ordinärt och särskilt boende. Vi söker dig med intresse och engagemang för att arbeta som sjuksköterska i kommunal hemsjukvård. Du kommer att jobba med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom hemsjukvård såsom bedömning, planering, utförande och utvärdering av hälso- och sjukvårdsinsatser. Det finns ett väl fungerande samarbete och närhet till kollegor inom ditt område och andra yrkesprofessioner för rådgivning och utbyte av kompetens. Låter det som ett arbete för dig? Välkommen med din ansökan redan idag.