Grundskollärare åk 1-6 till åk 1

30 juni 2020

I Bromölla kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker en grundskollärare med placering på Dalaskolan Norra i åk 1-6 med start under ht-20. Tjänsten är under detta läsår i en åk 1. Vi söker dig, som precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevernas nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kolleger driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Grundskollärare åk 1-6 till åk 5

30 juni 2020

I Bromölla kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker en grundskollärare med placering på Dalaskolan Norra i åk 1-6 med start under ht-20. Tjänsten är under detta läsår i en åk 5. Vi söker dig, som precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevernas nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kolleger driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Lärare i fritidshem/Fritidspedagog

30 juni 2020

Du kommer tillsammans med fritidspedagoger, lärare och övrig personal att planera och leda arbetet på fritidshemmet, med barn i åldrarna 6-12 år. Du planerar och genomför pedagogisk verksamhet både under skoldagen och efter skolans slut. Tillsammans med dina kollegor har du ansvar för att möta alla elever utifrån deras behov för att främja varje barns utveckling och lärande. Du reflekterar över och utvecklar ditt arbete, både enskilt och tillsammans med kollegor.

Modersmålslärare och studiehandledare i arabiska

30 juni 2020

Du ska bedriva undervisning i ämnet modersmål, men också kunna genomföra studiehandledning på modersmålet med nyanlända elever i skolans olika ämnen. Arbetet kommer att genomföras på en av grundskolorna i kommunen (Dala skolan Norra), i nära samarbete med rektorer och klasslärare. Du ska följa kursplanen i ämnet modersmål, samt göra skriftliga omdömen och sätta betyg.

Modersmålslärare och studiehandledare i somaliska

30 juni 2020

Du ska bedriva undervisning i ämnet modersmål, men också kunna genomföra studiehandledning på modersmålet med nyanlända elever i skolans olika ämnen. Arbetet kommer att genomföras på grundskolorna i kommunen, i nära samarbete med rektorer och klasslärare. Du ska följa kursplanen i ämnet modersmål, samt göra skriftliga omdömen och sätta betyg.

Ekonomichef

30 juni 2020

Vår gemensamma värdegrund är den kompass som talar om hur vi ska interagera med våra medmänniskor. Den speglar de värderingar och synsätt som ligger till grund för verksamheterna inom vår kommun: Gott bemötande - I Bromölla kommun har vi en välkomnande attityd. I alla möten är vi professionella, vänliga och respektfulla. Delaktighet - Vi är alla en del av helheten och vi bidrar med kunskap, erfarenhet och engagemang för kommunens fortsatta utveckling. Mod - Utifrån medborgarnas behov vågar vi välja nya arbetssätt och alternativa lösningar för att genomföra vårt uppdrag Ekonomichefen leder och ansvarar för ekonomienheten samt kommunens ekonomiska processer. Kommunens ekonomiarbete är centraliserat till en gemensam funktion, vilket innebär att ekonomienheten, utifrån ett helhetsperspektiv, arbetar för kommunens alla delar. Enheten består av sju medarbetare, för vilka ekonomichefen har arbetslednings-, arbetsmiljö- och utvecklingsansvar. Som ekonomichef medverkar du i verksamhetsutveckling i nära samarbete med andra tjänstemän och politiker. Du håller samman kommunens ekonomiska planerings- och uppföljningsprocesser, initierar proaktivt förbättringar i det ekonomiska arbetet och har ansvar för budget, redovisning, bokslut, finansieringsfrågor samt ekonomiska rapporter och analyser m.m. Ekonomichefen har också ett koncernövergripande ansvar för att politiken får väl underbyggda beslutsunderlag i ekonomiska frågor. Egen handläggning inom kompetensområdet förekommer.

Omvårdnadspersonal – tillfälligt arbete till följd av Covid19

30 juni 2020

Det viktiga arbetet med att vårda våra äldre och ta hand om dem som behöver stöd och assistans tar inte paus oavsett hur det ser ut i världen. Tvärtom är det kanske viktigare än någonsin att vi har bra och stabil personal som förstår vikten av trygghet när marken gungar lite. Med anledning av den pågående pandemin av coronaviruset (covid-19) förbereder vi oss just nu för att behovet av personal hastigt kan komma att öka. Därför ser vi nu över hur vi på ett bra sätt kan förstärka bemanningen på våra äldreboenden, inom hemtjänsten, på våra gruppbostäder inom LSS samt inom personlig assistans.

Legitimerad arbetsterapeut

16 juni 2020

Placering: Hemsjukvården Bromölla kommun Som arbetsterapeut arbetar du med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar med patienter i åldersgruppen 20 år och uppåt. Arbetet omfattar bedömning, behandling, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, delegering samt handledning av omvårdnadspersonal i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt. Du gör också bedömning och skriver intyg för bostadsanpassning samt deltar i vårdplanering. Att medverka till god arbetsmiljö samt bidra till verksamhetens utveckling är också en given del i arbetet. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner som finns omkring patienten såsom enhetschef, fysioterapeut, sjuksköterska, rehab-assistent, omvårdnadspersonal och biståndshandläggare. Du kommer att tjänstgöra i både ordinärt och vård/omsorgsboende. Ditt medarbetskap kännetecknas av en aktiv och ansvarstagande roll där serviceanda och ett gott bemötande är i fokus. Arbetet innebär stor möjlighet att planera självständigt. Inom ramen av anställningen bidrar du till utveckling och förändringsarbete i linje med framtidens utmaningar. Vi erbjuder dig stöd av erfarna kollegor både inom yrket och i teamet.

Barnets socialsekreterare

16 juni 2020

Placering: Tillsvidaretjänst som socialsekreterare inom barn och familj. I vårt förändrings- och utvecklingsarbete vill vi på ett mycket målinriktat sätt komma snabbare från utredning till insats. Vi vill hitta bra lösningar i samverkan med den enskilde och dennes nätverk och i samverkan med andra myndigheter. Nu söker vi en ny medarbetare till Individ och familjeomsorgen. I ditt arbete som socialsekreterare ingår du i ett team av utredande och uppföljande socialsekreterare som har mångårig erfarenhet inom yrket. Din huvuduppgift är myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftning. Dina arbetsuppgifter blir att följa upp placerade barn och ungdomar, både i familjehem, på HVB och på SiS. Du ska även utreda och besluta om insatser och kunna tillämpa lagstiftningarna SoL och LVU. Du kommer att ha kontakt med personer och myndigheter som finns runt barnen och ungdomarna och du ska kunna driva ärendena framåt.