Byggnadsinspektör

12 november 2018

Placering; Myndighetskontoret, Bromölla kommun Vår nuvarande byggnadsinspektör går i pension och vi söker en ersättare för honom. Som byggnadsinspektör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara handläggning av bygglov och anmälan. Du kommer att bedöma lovansökningar utifrån plan- och bygglagen med tillhörande regelverk. Du har kontinuerlig dialog med sökanden och andra berörda, granskar ritningar, fattar beslut och föredrar ärenden inför nämnden. Du kommer ha visst stöd i administrationen av bygglovshandläggare. En stor del av arbetet är att ge råd och information till allmänheten via telefon eller besök. Uppdraget är varierande och du får följa projekt från början till slut med stöd av dina kollegor. Eventuellt kan även andra arbetsuppgifter komma att bli aktuella. Och i uppdraget ingår också att vara delaktig i kontorets utvecklings och förbättringsarbete. Kommunen strävar efter att i alla delar och utifrån verksamhetens förutsättningar arbeta med systemtänk enligt Vanguard metoden. Vi kommer även att rekrytera en bygglovshandläggare. Så du kommer inte vara helt ensam i din roll. På Myndighetskontoret arbetar vi också för nuvarande med miljö- och hälsoskydd och livsmedelstillsyn.

Lärare i tidigare år

12 november 2018

Placering: Dalaskolan norra, Grundskola I Bromölla kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker en grundskollärare i de tidiga åren för arbete i åk 1-6 med placering på Dalaskolan Norra i åk 1-3 med start under ht-18. Vi söker dig, som precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevernas nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kolleger driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Lärare i tidigare år

12 november 2018

Placering: Dalaskolan norra, Grundskola I Bromölla kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker en grundskollärare i de tidiga åren med legitimation för arbete i åk 1-6, med placering i liten grupp i åk 1-4, som är i behov av särskilt stöd, under ht-18 och vt-19. Vi söker dig som , precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevernas nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kolleger driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Lärare i idrott och hälsa

06 november 2018

Dalaskolan södra är en liten skola för åk 7-9 med ca 150 elever. Under vårterminen kommer ordinarie lärare i idrott och hälsa vara tjänstledig och vi söker vikarie för denna tid. I uppdraget ingår undervisning i idrott och hälsa för åk 7-9 och mentorskap tillsammans med en annan lärare i en klass åk 9. I tjänsten ingår arbete med fotbollstillvalet som är ett samarbete med Humleskolan, Ifö Bromölla och Mjällby aif/Furulundskolan två timmar per vecka.

Vik. Integrationshandledare till HVB-hem och Stödboende

06 november 2018

Individ och familjeomsorgen omfattar verksamheter riktade till barn och familj, vuxenvård, försörjningsstöd, integration och ensamkommande barn och ungdomar. Vi söker nu ett flertal tim- och semestervikarier som Integrationshandledare både till HVB-verksamheten och till Stödboendet. Arbetet innebär att ge ungdomarna det vuxenstöd som de behöver, skapa en välfungerande vardag, ge stöd i skolarbetet samt motivera till en aktiv och meningsfull fritid. Ungdomarna skall under trygga förhållanden få erfarenheter och kunskaper som hjälper dem till ökad självständighet och förbereder dem till vuxenlivet. Stödet skall vara utformat efter ungdomarnas förutsättningar och behov, enligt upprättad genomförandeplan. Verksamheten skall genom pedagogiskt arbete skapa en tydlig, strukturerad och meningsfull vardag för ungdomarna. Du skall vara ett professionellt vuxenstöd i ungdomarnas vardag på boendet och ansvara för deras dagliga omsorg. Utöver detta handlar uppdraget mycket om att motivera och aktivera ungdomarna. Arbetet innebär ett stort eget ansvar och förutsätter förmåga till samarbete och kreativt arbetssätt. Därutöver ingår att sköta praktiska sysslor i boendet som t ex matlagning, städning, tvätt och administrativa sysslor samt löpande dokumentation . Då ungdomarna under loven är lediga från skolan och för att hålla struktur i tillvaron har du och dina kolleger även en roll i att skapa balans mellan ledighet och aktiviteter i vardagen. En viktig uppgift blir att medverka i planering, vara kontaktperson och samverka med gode man, särskilt förordnad vårdnadshavare, socialsekreterare och andra myndigheter. Dessutom är du aktiv och verkar för integrationsprocesser och verksamhetsutveckling med målsättningen att barnen och ungdomarna skall bli självständiga och delaktiga medborgare. Genom ditt arbete medverkar du till att barnen och ungdomarna får ett tryggt och professionellt bemötande.

Timvikarier inom förskola

01 november 2018

Vill du ha ett roligt, varierande och meingsfullt arbete? Vi är i behov av flera timvikarier inom våra förskolor. Att arbeta inom förskola är ett lärorikt och omväxlande arbete, där du tillsammans med ordinarie personal delar barnens dagar genom lek, måltider, samlingar och utomhusaktiviteter. Du kommer att arbeta tillsammans med erfarna pedagoger, där ni tillsammans stödjer barnens utveckling och lärande samtidigt som arbetet sker utifrån läroplanen för förskolan. I Bromölla kommun sker rekryteringen av timvikarier genom bemanningsenheten och det är genom bemanningsenheten via SMS som du får erbjudande om arbete. Att arbeta som timvikarie innebär att du med kort varsel kan komma och arbeta på någon av våra förskolor, på kortare eller längre uppdrag.

2 Förskollärare sökes på 1,0-0,80 fr o m januari 19

22 oktober 2018

Placering: Kyrkängens förskola i Bromölla kommun Vi söker dig, liksom som vi, har ett stort engagemang och vilja att utveckla tillsammans med kollegor och barn. Du är engagerad i att driva både din egen och förskolans utveckling framåt. Du samarbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Med läroplanen som bas väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar. Som förskollärare har du det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten i enlighet med läroplanens riktlinjer. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för din egen som gruppens planering och vidareutveckling. Ditt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, föräldrar och kollegor. Vi tror på det kompetenta barnet och vi arbetar för att erbjuda en stimulerande verksamhet som utgår från barns inflytande, utveckling och lärande. Vi erbjuder dig en god arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter, planeringstid, kompetensutveckling och friskvårdserbjudande.