Undersköterska

23 augusti 2019

Placering:Bromölla kommun, aktuell placering Korsvångsgårdens äldreboende, avdelning Möllan och Kvarnen demensboende med totalt 16 lägenheter. Korsvångsgårdens äldreboende består av tre enheter. Alla tre enheterna, Kvarnen, Möllan och Fyren, ligger i ett plan och har gemensamhetsutrymmen. Fyren är korttidsboende med totalt 10 platser. Som undersköterska arbetar du utifrån Bromölla kommuns värdegrund där bemötande är en viktig grund för god kvalitet i vår verksamhet. Vi ska förmedla trygghet och säkerställa att varje individ blir sedd i alla möten. Det innebär omtanke och medkänsla samt intresse och lyhördhet för individen. Vårt arbete utgår ifrån varje individs behov och önskemål. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen och i arbetet utförs även arbetsuppgifter utifrån hälso- och sjukvårdslagen, efter delegering från sjuksköterska. Du kommer till trevliga arbetsplatser med kompetenta och duktiga kollegor där du får möjlighet att utvecklas. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och vi arbetar med kvalitetsregister såsom BPSD och Senior Alert. Vi dokumenterar i journalsystemet Treserva.

Behörig Sva-lärare

21 augusti 2019

Placering: Alvikenskolan Vi söker dig som vill vara med och forma och utveckla Alvikenskolan som är en F-6 skola med ca 420 elever. Vi är en skola som har som mål att ge eleverna trygghet och goda kunskaper. Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och utveckla ett nytt arbetssätt kring sva/studiehandledning kombinerat med modersmålet via digitala läromedel och metoder. Arbetssättet är inte påbörjat, vilket innebär att du kommer få en framträdande ledande och utvecklande roll i uppbyggnadsarbetet. Uppdraget bygger på att du har goda digitala kunskaper och intresse för nya undervisningsmetoder samt förmågan att skapa förutsättningar för elevens individuella lärande i samarbete med pedagoger på skolan. Du kommer att ha ett tätt samarbete med arbetslagen, då vi tror på det kollegiala lärandet. Du har ett stort engagemang och är väl medveten om skolans uppdrag. Rekrytering sker löpande.

Grundskollärare åk 4-6, kan ev. innefatta Försteläraruppdrag.

19 augusti 2019

Placering: Dalaskolan Norra, Grundskola I Bromölla kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker en grundskollärare med placering på Dalaskolan Norra i åk 4-6 med start under ht-19. Tjänsten är under detta läsår i en åk 6. Tjänsten kan ev. innefatta försteläraruppdrag, med lång erfarenhet och kunskap inom skolutveckling. Vi söker dig, som precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevernas nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kolleger driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Skolkurator

19 augusti 2019

Placering: Centrala elevhälsan, Alvikenskolan Var med och utveckla framtidens barn- och elevhälsa! I Bromölla kommun utökar vi nu med en skolkurator som vill vara med och anta utmaningen att fortsätta utveckla vårt arbete med målet att alla ska lyckas! Uppdraget består i att tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Genom att: - vara en del av skolans elevhälsoteam - arbeta hälsofrämjande och förebyggande utifrån vårt års hjul - arbeta elevstödjande med bland annat stödjande och motiverande samtal - göra sociala bedömningar som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola - ge stöd (exempelvis handledning och konsultation) till skolans övriga personal med ett psykosocialt perspektiv - ingå i skolans krisgrupp - delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling - delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller att främja skolnärvaro - delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller hälsofrämjande och förebyggande arbete - samverka på grupp-, organisations- och individnivå med övrig personal i skolan, annan elevhälsopersonal samt externa verksamheter. Nuvarande placering är Alvikenskolan som är en f-6 skola med cirka 430 elever. Du kan läsa mer om Alvikenskolan på: https://www.bromolla.se/utbildningbarnomsorg/grundskola/grundskolor/alvikenskolan/ Samtidigt är du en del av centrala elevhälsan tillsammans med övriga kuratorer, skolsköterskor, psykolog, specialpedagog med inriktning tal och språk samt beteendevetare. Centrala elevhälsan leds av en egen chef och enheten har som uppdrag att bedriva barn- och elevhälsoarbete i kommunens olika utbildningsverksamheter. Om du är den vi letar efter så ombeds du att avsätta tid för intervjuer tisdag 27/8 kl. 13-16.30, torsdag 5/9 kl. 13-16.30 samt måndag 9/9 kl. 13-16.30.

Sjuksköterska

15 augusti 2019

Placering: Särskilt boende, Bromölla kommun Vi söker dig med intresse och engagemang för att arbeta som sjuksköterska i kommunal hemsjukvård. Tjänsten innefattar ett rullande schema om 10 veckor, mestadels dagtidsarbete samt arbete var femte helg. Du kommer att jobba som omvårdnadsansvarig på ett särskilt boende. I arbetsuppgifterna ingår att planera och strukturera arbetet med den enskilde patienten, dess närstående och ditt team. I teamet ingår enhetschef, arbetsterapeut, fysioterapeut och omvårdnadspersonal. Du bedömer, planerar och utför självständigt medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Du leder och fördelar omvårdnadsarbetet samt handleder omvårdnadspersonalen. Det finns ett väl fungerande samarbete och närhet till kollegor inom ditt område och andra yrkesprofessioner för rådgivning och utbyte av kompetens. Vi erbjuder individuell bredvidgång, tillgång till mentor och friskvårdsbidrag.

Ungdomssekreterare/fältsekreterare

01 augusti 2019

Placering: Individ- och familjeomsorgen, öppenvården Vi söker en ny medarbetare till Individ- och familjeomsorgen. Tjänsten har sin huvudplacering inom Barn och familj, öppenvården. Du kommer att arbeta med det förebyggande och uppsökande ungdomsarbetet i åldern 13-18 år, även arbete mot de yngre kan förekomma. Du ansvarar för verkställande av ungdomstjänst, du ska kunna göra förhandsbedömningar, skriva yttrande, ha egna insatser, vara bekväm med att hålla i grupper och ge information i skolor om bland annat alkohol, droger och kriminalitet. Fältarbete på kväll och helg ingår och du kommer att vistas ute i ungdomsmiljöer vid riskhelger, vara en god spanare på nya trender och ungdomskulturer. Du har ett nära samarbete med framförallt polis, fritid och skola.

Barn- och ungdomsbibliotekarie

30 juli 2019

Placering: Kulturpunkten, Bromölla Vi är ett glatt och utvecklingsinriktat gäng som arbetar på Kulturpunkten i Bromölla. Förutom bibliotek i Bromölla och Näsum ingår även turistinformation och service till allmänheten/föreningar gällande bokningar av lokaler och viss samhällsvägledning. Vi är även en del av www.snokabibliotek.se som är nordöstra Skånes gemensamma digitala bibliotek. Vi söker en engagerad barn- och ungdomsbibliotekarie med hög social kompetens, som är flexibel, utvecklingsinriktad och kan arbeta självständigt. Fokus kommer att vara på lässtimulerande och skapande/pedagogiska aktiviteter för barn och unga, ex After School och lovaktiviteter. Informationstjänstgöring och sedvanliga bibliotekarieuppgifter ingår. Tillsammans med kollegor och i samverkan med andra kommunala eller externa verksamheter planerar, genomför och utvecklar du verksamheten. Du ingår i flera nätverk, både lokala, delregionala (Skåne Nordost) och regionala. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt med ditt uppdrag samtidigt som du måste fungera bra i en arbetsgrupp och uppskatta värdet av samarbete. I tjänsten ingår även att leda projekt inom biblioteksområdet. Kvälls- och helgtjänstgöring förekommer.

Socialsekreterare

15 juli 2019

Placering: Barn och familj I vårt förändrings- och utvecklingsarbete vill vi på ett mycket målinriktat sätt snabbare komma från utredning till behandling/insats. Vi vill hitta bra lösningar i samverkan med den enskilde och dennes nätverk och i samverkan med andra samhällsinsatser. Vi söker en ny medarbetare till Individ och familjeomsorgen. I ditt arbete som socialsekreterare ingår du i ett team av utredande och uppföljande socialsekreterare som har mångårig erfarenhet inom yrket. Din huvuduppgift är myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftning. Dina arbetsuppgifter blir att utreda, bedöma, besluta om insatser enligt socialtjänstlagen och följa upp beslutade insatser samt bereda ärenden med stöd av LVU. Denna rekrytering gäller en tillsvidaretjänst som socialsekreterare inom barn och unga.