Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Köldmedier

Köldmedier i kyl- och värmepumpanläggningar är två av våra största miljöhot är uttunning av ozonskiktet och ökning av klimatgaser i atmosfären. Köldmedier bidrar både till ozonskiktets uttunning och växthuseffekten. För att klara dessa miljöhot har EU och Sverige infört bestämmelser för att minska användningen av köldmedier. I bestämmelserna ingår en stegvis utfasning av de mest miljöpåverkande ämnena samt kontroll och rapportering för anläggningar där större mängder hanteras.

Den som ansvarar för en anläggning som innehåller köldmedia kallas med en fackterm operatör, men normalt pratar man istället om verksamhetsutövaren. Verksamhetsutövaren ska följa bestämmelserna i den Svenska förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Bestämmelser om köldmedia finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser och reglerar till exempel krav på kontrollintervall.

Kontroll och registerföring

Verksamhetsutövaren är ansvarig för att anlita certifierade kylföretag och kylservicepersonal för kontroll, installation och reparation av köldmedieanläggningar. Kylföretag och servicepersonal ska vara certifierade av INCERT. Det är verksamhetsutövarens ansvar att skicka in årlig kontrollrapport till Myndighetsnämnden.

Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Det har ersatt den tidigare kontrollfrekvensen som styrdes av antalet kilo installerad köldmedia i anläggningen. Koldioxidekvivalenten räknas fram genom att multiplicera mängden köldmediegas med gasens GWP-värde (Global Warming Potential faktor) ex 1 kg R404A motsvarar 3,9 ton koldioxid:

Mängden koldioxidekvivalenter Läckagekontroller
5 ton CO2e eller mer 1 gång per 12 månader
50 ton CO2e eller mer 1 gång per 6 månader
500 ton CO2e eller mer 1 gång per 3 månader

Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna till det dubbla.

Anmälan och installation

I god tid innan du installerar eller konverterar en utrustning som innehåller 10 kg köldmedia eller mer, ska myndighetsnämnden informeras om detta. Blankett för anmälan finns hos certifierade kylföretag. När du köper ny utrustning är du skyldig att ta hänsyn till vilken utrustning som har den minsta miljöpåverkan. Detta kan till exempel gälla typ av och mängd köldmedium samt elförbrukning.

Årlig kontrollrapport

Alla anläggningar med en sammanlagd fyllnadsmängd på 10 kg eller mer ska skickas in en årsrapport till kommunen. I den totala fyllnadsmängden ska alla aggregat på 3 kg eller mer och som samtidigt har krav på periodisk läckagekontroll räknas med. Blanketter för årsrapporter finns hos de ackrediterade kylföretagen. Årsrapporten ska vara fullständigt ifylld och undertecknad av verksamhetsutövaren. Den ska omfatta resultaten av alla kontroller och alla åtgärder som vidtagits på kylsystemet under det föregående året, exempelvis ska information om utrusning som skrotats ingå i årsrapporten. Kom ihåg att det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för att årsrapport skickas in till Miljökontoret, inte kylserviceföretaget.

Eftersom EG nr 517/2014 är ny finns nya regler för läckagekontrollen på köldmedieanläggningar

För rapportering för 2015, som ska lämnas in senast 31 mars 2016, gäller detta:

  • Krav på läckagekontroll har alla aggregat på 3 kg eller mer om de samtidigt motsvarar 5 ton CO2e eller mer.
  • Inga aggregat under 3 kg finns krav på att rapportera*.
  • Inga aggregat under motsvarande 5 ton CO2e finns krav på att rapportera.

* Aggregat under 3 kg och motsvarande 5 ton CO2e eller mer ska läckagekontrolleras och räknas in i årsrapporteringen fr.o.m. 1 januari 2017.

Miljösanktionsavgift

Vid överträdelse av bestämmelserna tas en miljösanktionsavgift ut. Avgifter för överträdelser finns fastställda i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

  • Avgiften för försent inkommen årsrapport är 1 000 kr.
  • Avgiften för utebliven årlig kontroll eller försent utförda kontroller är 5 000 kr. Om ingen årsrapport inkommer som visar att kontroller har genomförts bedömer Myndighetsnämnden detta som att inga kontroller har gjorts under året.
  • Om du inte i förväg anmäler att du ska installera eller konvertera en utrustning med 10 kg köldmedium eller mer, är avgiften 5 000 kr.
  • Om du inte låter göra installationskontroll av ett nytt aggregat är avgiften 5 000 kr.
  • Om du inte för register över åtgärder på aggregat är avgiften 2 000 kr.
  • Om ett icke-ackrediterat kylföretag gör installationer eller utför service m.m. på en anläggning, är avgiften 10 000 kr.

Förbud mot vissa köldmedier

Efter 31 december 2014 är det förbjudet att använda köldmedia av typen HCFC (t.ex. R22). Undantag görs för aggregat som innehåller maximalt 3 kg köldmedia om dessa var i bruk den 1 juni 2003 och sedan dess har fortsatt vara i bruk. CFC-köldmedier får inte längre användas, med undantag för små enhetsaggregat med mindre än 900 gram köldmedia.

Mer information

Kontakta gärna miljökontoret för mer information. Du kan också få information från kylföretagens certifieringsorgan eller på Naturvårdsverkets hemsida om fluorerade växthusgaser. Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen har en hemsida med information om de nya reglerna.

Kontakt

Jenny Moberg
Miljöinspektör
0456-82 22 40
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 10 april 2016