Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Sanering av PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som började framställas och användas på 1930-talet. PCB har använts i en rad olika produkter, exempelvis transformatorer, kondensatorer, båtbottenfärg, hydrauloljesystem, förseglingsmassor i isolerglas och som mjukgörare i plaster och fogmassor.

PCB är farligt för miljön och för människors hälsa. PCB tas lätt upp av levande organismer och har skadliga effekter på fortplantningsförmåga, immunförsvar och nervsystem hos både djur och människor. Intaget via livsmedel är avgörande för den halt vi har i kroppen. Via läckage från fogar och felaktig hantering av PCB-haltigt rivningsmaterial har PCB fått en så storskalig spridning att vi kan finna spår av det överallt omkring oss. Trots att all nyanvändning är förbjuden sedan 1978 fortsätter PCB att spridas till miljön genom byggnader och utrustning. När PCB:er redan spridits till miljön går det oftast inte att påverka halterna eller ta bort ämnet. Därför måste spridningen stoppas vid källan som ofta är byggnader och utrustning.

Lagstiftning och tillsyn

Reglerna för att stoppa spridning av PCB finns i förordningen om PCB (2007:19) . För PCB-varor som är avfall finns bestämmelser även i avfallsförordningen och förordningen om avfallsförbränning. Även miljöbalkens hänsynsregler är tillämpliga i flera fall.
Kommunen (miljökontoret) har i de flesta fall ansvar för tillsynen över PCB i byggnader och hantering av PCB i utrustning.

Syftet med regler om inventering och sanering av PCB är att:

 • Ytterligare begränsa pågående spridning av PCB i miljön. Denna spridning är ett hot mot människors hälsa via kosten och mot djur som står högt upp i näringskedjan, till exempel säl, utter och havsörn.
 • Förebygga spridning av PCB i samband med hantering av bygg- och rivningsavfall.
 • Reducera en mindre, men onödig, källa till direkt exponering via inandningsluft i bostäder och på arbetsplatser.

Alla byggnader, förutom en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader, som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973, ska därför inventeras och saneras med avseende på PCB-produkter.

Vad ska fastighetsägare göra?

Inventering

Du som äger industribyggnader eller flerbostadshus som är byggda eller renoverade under åren 1956-1973 där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts är skyldig att inventera dessa. 

 1. Undersök om PCB finns i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer.
 2. Lämna in inventeringsresultatet till miljökontoret. Resultatet skulle ha redovisats till miljökontoret senast den 30 juni 2008 men om misstanke om förekomst av PCB uppkommer vid senare tillfälle bör det ändå undersökas och redovisas.

Sanering

Sanering av byggnader med mer än 500 vikt-ppm PCB ska ha skett senast den:

 • 30 juni 2014 om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956–1969. Detta gäller till exempel flerfamiljshus, kontor och hotell.
 • 30 juni 2016 om massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956–1973, om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1970–1973, eller om massan har använts inomhus.
 • Sanering i samband med renovering, ombyggnad eller rivning om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.

Tidplan för sanering vid lägre halter PCB

Ägaren till en byggnad eller anläggning där halten är 50–500 vikt-ppm ska se till att massan avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Miljökontoret kan fatta ett dispensbeslut om att fogmassa eller golvmassa saneras vid en senare tidpunkt om en ombyggnad, renovering eller rivning planeras de närmaste åren, om massan sitter mycket svåråtkomligt, om sanering skulle innebära att en samhällsviktig verksamhet försvåras betydligt eller om det finns andra särskilda skäl. Om fastighetsägaren får ett sådant beslut förs en anteckning om detta i fastighetsregistret.

Tänk på att

Saneringen ska anmälas till miljökontoret senast 3 veckor innan åtgärder ska vidtas. Här finns anmälningsblankett

 • Låt en seriös och erfaren entreprenör genomföra saneringen och som arbetar enligt branschföreningens (Svenska Fog-branschens Riksförbund, SFR) rekommenderade metod vid sanering. Som fastighetsägare är du ytterst ansvarig för saneringen. Var därför noga med att kontrollera att den utförs på avtalat sätt och så att spridning av PCB till omgivningen minimeras.
 • Dokumentera var sanering gjorts och vilka PCB-mängder som har tagits bort. Spara dokumentation av egenkontroll och mottagningskvitton.
 • Rapportera utförd sanering till miljökontoret. Rapporten ska innehålla uppgift om sanerade mängder PCB och mottagningskvitton från godkänd avfallsanläggning. Allt avfall som uppstår i samband med saneringen ska hanteras som farligt avfall.
 • Om det finns produkter i fastigheten som innehåller PCB, till exempel isolerrutor och lysrörsarmaturer, ska dessa vara tydligt märkta med uppgift om att de innehåller PCB för att kunna omhändertas på ett miljöriktigt sätt vid byte, underhåll och rivning. De ska då tas omhand som farligt avfall.

Kontakt

Annelie Berg
Miljöinspektör
0456-82 23 13
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 10 februari 2020