Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Cisterner

Cisterner för förvaring av brandfarliga vätskor blir med tiden utsatta för olika angrepp som rost, materialutmattning, sättningar i marken osv. Det är svårt att se från utsidan i vilket skick cisternen är. Utsläpp från en läckande cistern kan ställa till med stor skada i miljön i många år framöver. Skadorna kan vara svåra att åtgärda och medföra stora saneringskostnader.

För att undvika skador finns bestämmelser i föreskrifter från Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NSF 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarlig vätska ska alla cisterner anmälas och kontrolleras regelbundet. Det innebär bland annat att du ska informera tillsynsmyndigheten innan du installerar en cistern och se till att cisternen besiktigas och att den inte läcker.

Installation

Myndighetsnämnden ska informeras skriftligen i god tid innan du installerar en cistern.
Informationsplikten gäller vid installation av:

  • Cistern i mark som rymmer mer än 1 m³.
  • Cistern ovan mark som rymmer mellan 1 m³ och 10 m³.
  • Cisterner och hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområden.

Kontroll av cistern

Du har ansvaret för att din cistern kontrolleras regelbundet – vart tolfte, vart sjätte eller vart tredje år. Kontrollintervallet skiljer sig år beroende på vilket korrosionsskydd cisternen har och var den är placerad. Det finns dessutom olika typer av kontroll: tillverknings- och konstruktionskontroll, installationskontroll, återkommande kontroll och revisionskontroll som görs efter reparation, flytt eller skada på cistern.

Cisterntyp

Kontrollintervall 
K-cistern
korrosionsskyddad

Kontrollintervall 
S-cistern e
j korrosionsskyddad

Utomhuscistern 
1-10 m3

12 år 6 år
Inomhuscistern
1-10 m3
12 år 6 år
Cistern i mark
> 1 m3
12 år 6 år

Cistern
> 250 liter inom vattenskydds-
område med sekundärt skydd 

12 år  6 år
Cistern
> 250 liter inom vattenskydds-
område utan sekundärt skydd
6 år 3 år

Cistern inomhus med rörledningar nergjutna i golvet klassas som en cistern i mark.

Kontroll av cisternen ska göras av ett ackrediterat kontrollorgan. Ackrediterade företag hittar du på SWEDAC:s webbplats. Spara kontrollrapporten! Kontrollrapporten ska inte skickas till Myndighetsnämnden utan ska kunna visas upp vid begäran.

Cistern som tas ur bruk

Cisterner som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Avfall från rengöring ska hanteras som farligt avfall. Cisterner i mark ska därefter grävas upp och skrotas, om det inte är möjligt att gräva upp cisternen ska den fyllas med sand. Det är viktigt att påfyllningsrör, avluftningsledning och övriga friliggande rördelar tas bort så att cisternen inte fylls på av misstag. Du måste även göra en anmälan till Myndighetsnämnden om att cisternen tas ur bruk.

Miljösanktionsavgift

Från och med 1 januari 2007 är Myndighetskontoret skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift om överträdelse sker. Miljösanktionsavgifterna ligger för närvarande mellan 1 000 och 3 000 kronor.

Sidan senast uppdaterad: den 10 februari 2020