Förstelärare för undervisning i MA/NO åk 7-9

24 juni 2024

Vi söker en förstelärare i MA/NO för åk 7-9 till Humleskolan. Huvuduppdraget för dig som förstelärare är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse samt en mer tillgänglig lärmiljö för eleverna. Du inspirerar dina kollegor på ett kreativt sätt och bedriver en modern och forskningsanknuten undervisning. Att använda strategier för att nå varje elev och stärka deras såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen är en självklar del i ditt lärarskap. I ditt uppdrag som förstelärare kommer du tillsammans med andra driva skolans utvecklingsarbete. Här ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen. Du får som förstelärare möjlighet att göra skillnad genom att bidra med din kompetens, kunnande och engagemang. Du arbetar med undervisning och uppgifter som hör till denna och i tjänsten ingår även mentorskap. Humleskolan arbetar med tillgänglig lärmiljö och har fokus på att stärka vårt arbete för elever med NPF samt att öka skolnärvaron.

Musiklärare till Musikskolan

24 juni 2024

Vi söker dig som brinner för att jobba med barn och musik. Du kommer att ansvara för musikundervisning på grundskola åk 7-9 på Dalaskolan Södra där även kommunens anpassade grundskola finns integrerade. Din tjänst är placerad på musikskolan där du ingår i ett arbetslag med 9 musiklärare. Du har tillgång musikskolans lokaler samt utrustning och din undervisning sker i halvklass. Dalaskolan södras musiksal är väl rustad för att genomföra undervisning med kvalité enligt läroplan.

Specialpedagog till förskolan

20 juni 2024

Som specialpedagog har du en viktig del i det förebyggande och främjande uppdraget för att möjliggöra goda förutsättningar för undervisning och lärande. Du förväntas ta ansvar för ditt uppdrag men även som en viktig del av ett större sammanhang där vi jobbar tillsammans med att utveckla vår verksamhet grundat i forskning. Följande fem huvudområden är kopplade till specialpedagogernas uppdrag: • Pedagogiska utredningar/kartläggningar • Handledning • Tillgängliga lärmiljöer • Kartläggning, individ/grupp • Förskole- och skolutveckling, analysarbete och SKA ur specialpedagogiskt perspektiv Du förväntas vara aktiv genom att tillföra, initiera och vara delaktig i förändringsarbetet. Som medarbetare hos oss genomsyras vardagen av stort engagemang och goda kunskaper om uppdraget. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för lärande, nu och i framtiden.

Specialpedagog grundskola åk 7-9 och gymnasium (IM)

20 juni 2024

Som specialpedagog har du en viktig del i det förebyggande och främjande uppdraget för att möjliggöra goda förutsättningar för undervisning och lärande. Du förväntas ta ansvar för ditt uppdrag men även som en viktig del av ett större sammanhang där vi jobbar tillsammans med att utveckla vår verksamhet grundat i vetenskap och beprövad erfarenhet. Följande fem huvudområden är kopplade till specialpedagogernas uppdrag: • Pedagogiska utredningar • Handledning • Tillgängliga lärmiljöer • Kartläggning, individ/grupp • Förskole- och skolutveckling, analysarbete och SKA ur specialpedagogiskt perspektiv Du förväntas vara aktiv genom att tillföra, initiera och vara delaktig i förändringsarbetet. Som medarbetare hos oss genomsyras vardagen av stort engagemang och goda kunskaper om uppdraget. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för lärande, nu och i framtiden.

GIS-ingenjör

18 juni 2024

Nu söker vi en GIS-ingenjör som kommer att ingå i Tekniska enheten, en grupp om 17 engagerade medarbetare som tillhör avdelningen Samhällsutveckling och service. Arbetet hos oss innebär samarbete med kollegor, användare och uppdragsgivare i hela kommunen. GIS-ingenjör är stöd och systemansvarig för att utveckla användningen av våra GIS-verktyg, samt är GIS-stöd till kommunens alla verksamheter. GIS är väl känt inom kommunen och vi har höga ambitioner att utöka användandet för att skapa nyttoeffekter både internt inom kommunens verksamhet och externt för medborgare. Tjänsten orienterar sig kring kommunövergripande lösningar för GIS, digitalisering och automatiseringsfrågor. Du kommer att arbeta nära verksamheterna med bland annat digitaliseringsfrågor och uppdraget kommer att variera utifrån verksamheternas behov. GIS-ingenjör arbetar bland annat med Esris programvaror, GEOSECMA och SQL Server. Dessutom arbetar vi med olika tjänster och system som OpenE och Evolution.

Grundskollärare Slöjd - sltm åk 3-6

17 juni 2024

Vill du vara med och utveckla Alvikenskolan tillsammans med oss? Vi söker nu en lärare med behörighet att undervisa i slöjdämnet sltm i åk 3-6. Du kommer att ha tillhörighet och samarbete med arbetslaget åk 4-6. Du har ett stort engagemang och är väl medveten om skolans uppdrag. Vi söker dig som: • är legitimerad grundskollärare med behörighet i ämnet slöjd sltm för åk 3-6. • leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas • gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära • reflekterar över det praktiska arbetet på ett systematiskt sätt, både enskilt och tillsammans med kollegor • tillägnar dig resultatet av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete • ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt för att skapa ny kunskap

Socialsekreterare, ny tjänst som VINR-samordnare

14 juni 2024

Vill du vara med och påverka utformningen av en ny tjänst med fokus på relationsvåld? Individ och familjeomsorgen utvecklar nu arbetet genom att samordna ansvaret och utveckla arbetet med relationsvåld. Tjänsten omfattar dels arbetet med att stärka och samla kompetensen kring VINR inom verksamheten och dels omfattar tjänsten utredning/myndighetsutövning inom missbruk och socialpsykiatri. Som VINR-samordnare och socialsekreterare ska du kunna möta och erbjuda stöd till våldsutsatta och våldsutövare, samt erbjuda stöd till kollegor som möter dessa i sitt arbete, samt ha en koordinerande och samverkande roll inom Individ och familjeomsorgen men även med externa aktörer. Du ska även handlägga missbruk och socialpsykiatri, detta enligt SoL och LVM. Ni är två socialsekreterare inom Vuxenenheten samt en beroendeterapeut. Din närmaste kollega har arbetat i över 10 år inom yrket och kommer att vara en stor tillgång för dig. Det finns ett utvecklat samarbete med öppenvården och missbruksbehandlingen Bron, som ges i samverkan med Sölvesborgs kommun. Vi söker söker nu dig som vill arbeta som samordnare inom VINR och socialsekreterare. Vi kan erbjuda dig: - En arbetsgrupp med mångårig erfarenhet inom Vuxen. - En arbetsgrupp med humor och gott klimat. - Hälsopaus på 15 min per arbetsdag som arbetsgivaren står för. - En hållbar arbetsmiljö utifrån ärendemängd. - Närvarande ledning. - Möjlighet till distansarbete. - Semesterväxling. - Flexibel arbetstid. - Extern handledning. - Friskvårdsbidrag. - Möjlighet till utveckling och utbildning.

Studera till lärare i åk 7-9 med lön

12 juni 2024

Ämneslärarutbildningen ger dig behörighet att undervisa i grundskolans åk 7-9 i ämnena matematik, fysik och kemi. Utöver dessa ämnen studerar du utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och genomför handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I din anställning blir din uppgift att tillsammans med kollegor skapa en stimulerande pedagogisk verksamhet där ni planerar, genomför och utvärderar utifrån gällande styrdokument. Du leder, motiverar och inspirerar varje elev i såväl kunskapsutveckling som personlig utveckling. Att använda digitala verktyg ser du som en naturlig del i barns lärande. Du kommer att ha en mentor på arbetsplatsen under hela din anställning i Bromölla kommun. Under hela din studietid är du knuten till Bromölla kommun och ett nytt anställningsavtal skrivs varje år, under förutsättning att du klarar dina studier vid Högskolan Kristianstad. Från och med år 2 när du börjar arbeta, kommer din månadslön att vara 18 000 kronor per månad före skatt och du kan även ansöka om studiestöd från CSN. Utbildningen omfattar totalt 270 hp och efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation. Du studerar i fem år och det ingår även studier under ett par sommarterminer.

Lärare anpassad grundskola åk 7-9

07 juni 2024

Dalaskolan södra är en liten högstadieskola med cirka 140 elever, varav 11 elever i anpassad grundskola och 20 personal. Du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med ytterligare en lärare och två elevresurser och utöver detta samarbeta med lärare som undervisar i de praktiskt estetiska ämnena. Vi har ytterligare en grupp i anpassad grundskola i kommunen som är placerad på grannskolan, Dalaskolan Norra, som vi kommer att samverka med. Som pedagog är du delaktig i såväl pedagogiska som sociala sammanhang kring eleverna. Du är ett stöd i lärandet och kan skapa förutsättningar för goda sociala samspel. I din yrkesroll förväntas du kunna samarbeta med andra yrkesprofessioner och med vårdnadshavare för elevens bästa. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du har ett nära samarbete kring elever och undervisning. Att samverka är en förutsättning och självklarhet, såväl inom arbetslaget på den egna enheten såväl med arbetslag på andra enheter.

Semestervikarier till Äldreomsorgen

28 december 2023

Inom äldreomsorgen kan du antingen arbeta på ett vård- och omsorgsboende eller i hemtjänst. Inom båda verksamheterna hjälper du äldre personer med bland annat vardagliga sysslor, aktiviteter, personlig hygien, ge medicin samt dokumentation. Inom hemtjänsten arbetar du oftast ensam och besöker flera olika personer under en dag. Därför är det ett krav att du ska kunna färdas med cykel och bil. Inom äldreomsorgen i Bromölla har vi stort medborgarfokus med hög kvalitet och gott arbetsklimat i centrum. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du får möta personer som är i behov av ditt stöd.