Omvårdnadspersonal - Timvikarier

15 juli 2021

Det viktiga arbetet med att vårda våra äldre och ta hand om dem som behöver stöd och assistans tar inte paus oavsett hur det ser ut i världen. Tvärtom är det kanske viktigare än någonsin att vi har bra och stabil personal som förstår vikten av trygghet när marken gungar lite. Vi behöver just nu förstärka vår bemanning på våra äldreboenden och inom hemtjänsten med timvikarier.

Familjehemssekreterare/familjerättssekreterare

29 juni 2021

Placering: Individ och familjeomsorgen Vi söker dig som har socionomexamen och som har en bred erfarenhet och en god kompetens av att arbeta med familjehemsvård samt familjerätt. Tjänsten kommer att vara kombinerad som familjehemssekreterare samt familjerättssekreterare på 50 % vardera. Individ och familjeomsorgen förstärker familjehemsvården ytterligare med en tjänst på halvtid. Familjerättssekreteraren kommer framöver att gå i pension och därför behövs en ny familjerättssekreterare. Individ och familjeomsorgen söker en familjehemssekreterare till Individ och familjeomsorgen. I ditt arbete som familjehemssekreterare ingår du i ett team av utredande- och uppföljande socialsekreterare som tillsammans har mångårig erfarenhet inom yrket. Du har ett nära samarbete med socialsekreterare och barnets socialsekreterare, din kollega och tillsammans arbetar vi för att de familjehemsplacerade barnen ska få likvärdiga möjligheter som andra barn. Din huvuduppgift är att arbeta med familjehemsvård, kontaktfamilj och kontakpersonsinsatser. Dina arbetsuppgifter består bl.a av att rekrytera, utreda, utbilda och handleda familjehem och andra resurspersoner. Det innebär bland annat att åka på hembesök, göra intervjuer samt stötta familjehemmen i deras uppdrag. Målet är att våra familjehem ska vara i egen regi och att de ska få ett kvalificerat stöd på olika nivåer utifrån vad barnet och familjen behöver. Vi har också en kompetent öppenvård som är ett komplement till dig i ditt handledningsuppdrag till familjehem. Bromölla använder sig också vid behov av extern handledning till särskilt krävande uppdrag. I tjänsten ingår också upprättande av gällande avtal, arvodering samt dokumentation. Fördelaktigt om du har vana att arbeta i verksamhetssystemet Treserva. Som familjerättssekreterare kommer du att arbeta med vårdnad, boende samt umgängesutredningar. Du kommer att hantera faderskapsärenden, adoption, Samarbetssamtal och snabbupplysningar till tingsrätten. Familjerätten skall erbjuda råd och stöd till de i kommunen som behöver hjälp med familjerättsliga frågor. Extern handledning erbjuds inom familjerättsnätverk.

Byggnadsinspektör

22 juni 2021

Placering: Myndighetskontoret, Bromölla kommun Myndighetskontoret arbetar men myndighetsfrågor rörande bland annat PBL, miljöbalken , livsmedelslagen med flera. På Myndighetskontoret jobbar sammanlagt tio personer varav tre på byggkontoret, sex på miljökontoret, en administratör tillika nämndssekreterare och en verksamhetschef. Vi söker nu en ny kollega, en byggnadsinspektör som vill vara del i vår strävan med att förena god service med rättssäker myndighetsutövning. På byggkontoret arbetar två byggnadsinspektörer och en bygglovsadministratör. Det är en liten grupp som tillsammans arbetar med ständiga förbättringar, utvecklar nya rutiner och mallar, uppdaterar information till webbsidan med mera. Dina arbetsuppgifter omfattar traditionella byggnadsinspektörsuppgifter så som handläggning av bygglov och anmälan, skriva fram ärenden till Myndighetsnämnden, tillsyn, hålla tekniska samråd och genomföra arbetsplatsbesök. En stor del av arbetet är att ge råd och information till allmänheten via telefon eller besök. I uppdraget ingår också att vara delaktig i Myndighetskontorets utvecklings- och förbättringsarbete. Vi är ett gemensamt kontor med övergripande gemensamma mål, en god bebyggd och grön miljö, nu och för framtida generationer.

Grundskollärare 4-6 eller 1-7

22 juni 2021

Placering: Alvikenskolan Vi söker dig som vill vara med att forma och utveckla Alvikenskolan som är en F-6 skola med ca 440 elever. Vi söker en lärare som har behörighet att undervisa i årskurserna 4-6. Du kommer att ha ett tätt samarbete med ditt arbetslag och vi tror på det kollegiala lärandet. Du har ett stort engagemang och är väl medveten om skolans uppdrag. I tjänsten ingår mentorskap och du kommer att samarbetar på en skola som har som mål att ge elever trygghet och goda kunskaper genom ett tydligt ledarskap i klassrummet.

Lärare åk 7-9 i idrott

15 juni 2021

Placering: Humleskolan, Bromölla Vi söker lärare i idrott under höstterminen -21. Bromölla kommun erbjuder också högstadieelever ett fotbollstillval och som idrottslärare kan man även vara engagerad i det.

Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast

20 maj 2021

Placering: Hemsjukvården Bromölla kommun Nu finns chansen att bli en del av vår rehabgrupp och den fortsatta utvecklingen av kommunens rehabiliteringsinsatser. Till hösten startar vi upp projektet hemgångsteam i Bromölla Kommun och vi behöver därför bli fler. Hos oss blir du en del i ett härligt team av arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt rehabassistenter. Verksamheten utvecklas dynamiskt i ett fint samarbete mellan chef och medarbetare. Den kollegiala dialogen är viktig och har hög prioritet och vi har möten tillsammans varje vecka. Vi har ett nära samarbete med varandra där vi drar lärdom av varandras erfarenheter och kompetenser. Utöver den egna gruppen ingår vi även i större team med övriga professioner. Arbetet hos oss erbjuder flexibilitet och variation. Vi ingår i en gemensam hälso- och sjukvårdsgrupp och är samlade under en chef. Hela gruppen utgår från gemensamma lokaler belägna i centrala Bromölla. Vi fördelar arbetet över kommunen och ansvarar själva för upplägg och planering av arbetet. Som fysioterapeut kommer du att utföra individuella bedömningar, utforma och genomföra fysioterapeutiska rehabiliteringsinsatser samt förskriva medicintekniska hjälpmedel. Du samverkar i team tillsammans med arbetsterapeuter, rehabassistent, sjuksköterska, dietist, omvårdnadspersonal, biståndshandläggare och enhetschef. Du strukturerar och planerar självständigt dina arbetsuppgifter. Patienterna finns inom kommunal hälso- och sjukvård och du besöker dem i deras hem, på vår korttidsenhet eller i särskilt boende.