Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Mobbning, trygghet, säkerhet

Mobbning, trygghet, säkerhet

Rutiner när barn och elever upplever sig utsatta för kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier.

Förskolan och skolan ska vara en trygg plats för alla som vistas där. En viktig uppgift för förskolan och skolan är därför att motverka mobbning och särbehandling.

Detta arbete sker både genom förebyggande åtgärder och genom att ingripa när något händer. Skolans och förskolans arbete för likabehandling handlar om att alla barn och elever ska få vara sig själva och bli behandlade med respekt.

  • Plan mot diskriminering och kränkande behandling omarbetas och revideras inför varje nytt kalenderår på varje förskola och skola. Barn och elever är med i arbetet med att göra och utvärdera planen. De är också delaktiga i arbetet med att kartlägga risk- och friskområden inom förskolan och skolan.
  • Alla åtgärder ska dokumenteras, följas upp och utvärderas.

Om du som elev eller ditt barn blir utsatt

Om du som elev blir dåligt behandlad eller mobbad ska du direkt prata med din lärare eller någon annan i personalen som du litar på. Detsamma gäller för dig som vårdnadshavare att ta kontakt med förskolan/skolans personal eller huvudman.

  1. Vid information om ett barn eller elev anser sig blivit utsatt för diskriminering eller kränkande behandling sätts omedelbart en utredning igång om vad som hänt och förslag på åtgärder för att förhindra fortsätta kränkningar.
  2. Rektor i förskola och skola anmäler händelsen till huvudman, verksamhetschef via dokumentationsverktyget Draftit som tillser att en utredning sker med oberoende utredare.
  3. Utredningen, åtgärder och uppföljning informeras till vårdnadshavare och dokumenteras.

Barn- och elevombudet - Skolinspektionen.se

Utdrag ur skollagen Kap 6

9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling.

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling

10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i Diskrimineringslagen (2008:567).

För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en skolenhet eller förskoleenhet gäller första och andra styckena för den personal som huvudmannen utser. Lag (2018:1303).

Kontakt

Utbildning
Storgatan 43
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 20 00 vx

Sidan senast uppdaterad: den 9 februari 2022