Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Ansök här

I Bromölla kommun är målsättningen att du som har en funktionsnedsättning ska få stöd att få leva ett så självständigt liv som möjligt.

Hur ansöker jag?

  1. Lämna in en skriftlig eller muntlig ansökan till din LSS-handläggare.
  2. Lämna in medicinskt underlag till din LSS-handläggare.
  3. LSS-handläggaren gör en utredning om du tillhör någon av personkretsarna.
  4. LSS-handläggaren gör en utredning om du har rätt till insatsen du har sökt. LSS-handläggaren har fyra månader på sig innan utredningen måste vara klar.
  5. LSS-handläggaren fattar beslut om du tillhör personkrets och om du har rätt till den insatsen du sökt.

Du kan få antingen bifall, avslag eller delvis bifall/avslag i beslutet. Om du har fått ett beslut som du inte är nöjd med har du rätt att överklaga det till förvaltningsrätten.

Alla insatser är frivilliga och du kan avsluta dem när du vill. De personer som är behöriga att ansöka om insats är:

  • Vuxna över 18 år.
  • God man/Förvaltare.
  • Vårdnadshavare.
  • Barn mellan 15-18 år som kan ansöka själva eller med hjälp av vårdnadshavare.

Hur ansöker jag?

Om du är under 15 år är det dina vårdnadshavare som kan ansöka om insatser. Om du har två vårdnadshavare ska båda begära insatsen.

Du som har fyllt 15 år och förstår vad saken gäller och kan uttrycka din vilja, kan ansöka själv eller få hjälp av vårdnadshavare.

Om du är över 18 år ansöker du själv. Om du har en god man eller förmyndare hjälper hen dig att söka.

Ansökan om insatser enligt LSS sker till en LSS-handläggare i kommunen, vid ett personligt besök, via telefon, skriftligen eller via e-post.

Efter att du gjort en ansökan om en insats utreder LSS-handläggaren dina behov. Hembesök sker ofta i början av en utredning. Det är bra att ha en utredning från barn- eller vuxenhabilitering och/eller läkarutlåtande, om det finns sådant. När LSS-handläggaren har utrett din ansökan och de behov du har, får du ett beslut om vilka insatser som beviljats.

Om du inte har möjlighet till insatser enligt LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade) kan du söka bistånd genom SoL (Socialtjänstlagen). Kontakta din handläggare för mer information.

Överklaga ett beslut

Är du inte nöjd med det beslut du fått, kan du överklaga.

Inom tre veckor, från det du har fått beslutet ska du lämna in din överklagan till socialtjänsten. Det går bra att skriva på ett vanligt papper. I ditt överklagande ska du skriva; vilket beslut det gäller och vad du vill ska ändras. Överklagandet ska undertecknas av dig själv eller legal företrädare (vårdnadshavare, god man, förvaltare eller ombud).

En handläggare kan hjälpa dig att överklaga.

Vad händer sen?

LSS-handläggaren skickar ett skriftligt beslut. Om du fått insatsen beviljad meddelas enhetschef som ansvarar för att verkställa beslutet. Enhetschefen kontaktar sedan dig och/eller din god man/förvaltare eller vårdnadshavare.

Tillsammans med personal eller enhetschef gör du en genomförandeplan som beskriver hur insatsen ska genomföras.

Rådgivning och annat personligt stöd

En insats som du kan få genom LSS är "Rådgivning och annat personligt stöd". Det kallas ibland bara för "Råd och stöd". Med det menas att du kan få rådgivning av personer som vet mycket om hur det är att leva med en funktionsnedsnedsättning. Råd och Stöd kan innebära att du får kunskap om vad funktionshindret innebär och att du får veta vad samhället kan erbjuda för att underlätta din livssituation. Det kan exempelvis vara genom en kontakt med en kurator, psykolog, arbetsterapeut eller en annan expert.

Om du vill ansöka om Råd och stöd ska du kontakta Region Skåne

Kontakt

Jenny MacLeod
Enhetschef
0456-82 21 83
(SMS 0709-17 11 83)
jenny.macleod@bromolla.se

Johanna Eliasson
LSS-handläggare
0456-82 21 99
(SMS 0709-17 10 94)
johanna.eliasson@bromolla.se

Louise Lindskog
Handläggare LSS
0456-82 21 28
(SMS 0709-17 12 00)
louise.lindskog@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 29 december 2021