Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Vision, prioriteringar och mål

Vår vision omfattar hela samhället Bromölla kommun. Den beslutades av kommunfullmäktige i november 2021, tillsammans med tre strategiskt prioriterade områden. Inom varje prioriterat område beslutades övergripande mål. Visionen ska ses över en gång per mandatperiod.

Vår vision: Bromölla ‐ nära och överraskande bra 

Bromölla kommun erbjuder närhet till det människor behöver för en smidig vardag och ett rikt fritidsliv. Det är nära att ta sig hit och nära ut i världen. I Bromölla är det tryggt och nära människor emellan. Med utmanande mål för vad kommunen ska åstadkomma, uppnår och överträffar vi allas förväntningar. Bromölla är nära och överraskande bra.

Strategiska prioriteringar och övergripande mål

Kommunfullmäktige har valt ut tre områden som ska prioriteras för att nå visionen. Inom varje prioriterat område finns övergripande mål.

1) Kompetens och arbete

Förutsättningarna för att få ett starkt Bromölla nu och i framtiden är nära kopplat till de ungas förmåga och färdigheter. Resultaten i skolan samt sysselsättning, men också vilka som snabbast blir av med jobben vid en kris, pekar på att Bromölla kommun ytterligare måste förbättra möjligheterna för unga att stå på egna ben. Utbildning och färdigheter är grundläggande för att lyckas. En hög andel sysselsatta bland kommunens invånare är avgörande för möjligheten att vara en långsiktigt hållbar kommun och en höjd utbildningsnivå är ett av medlen för att nå dit.

Övergripande mål

  • Höja utbildningsnivån 
  • Verka för individens möjlighet till anställning 
  • Hög sysselsättning inom varierande branscher 

2) Attraktivt och växande 

Demografiskt har Bromölla kommun en stor utmaning i en åldrande befolkning och unga som flyttar ut. Historiskt har en befolkningsökning inte varit självklart. Utifrån statistiken saknas framförallt kvinnor och män i åldern ca 25‐50 år. Bromölla måste jobba för att vara attraktiv för denna målgrupp och totalt öka sin befolkning för högre skattekraft. Inom gruppen finns såväl barnfamiljer som ensamhushåll, vilket gör en variation inom kommunens boende, upplevelser och aktiviteter viktiga. Samtidigt är god service och tillgänglig infrastruktur områden som gör vardagen smidig.

Övergripande mål

  • Attraktiv och varierande boendemiljö 
  • God service och tillgänglig infrastruktur 
  • Varierat utbud av aktiviteter och upplevelser 

3) Hållbart och innovativt 

Bromölla kommun har både en styrka och svaghet i att vara liten. Det kan vara svårt att konkurrera med större kommuners storleksfördelar, men som liten och snabbfotad kan man åstadkomma mycket. För att ligga i framkant måste man våga testa nya saker och vara en lärande organisation. Omvärldskunskap och tillvaratagande av nya idéer kommer att vara viktigt. För att klara av att vara en livskraftig kommun krävs förmåga att vara hållbar över tid. Långsiktighet, helhetssyn och säkerställande av hållbarhetsperspektiv i alla beslut blir avgörande.

Övergripande mål

  • God ekonomisk hushållning 
  • En lärande organisation i framkant 
  • Hållbarhets‐ och helhetsperspektiv i alla beslut 
Sidan senast uppdaterad: den 14 december 2021