Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Bron på Kaolinvägen är avstängdll Åsen äv avstängd

Bron till Åsens avfallsanläggning är avstängd

Bron på Kaolinvägen vid infarten till Åsens avfallsanläggning stängdes helt den 1 juni 2022. En undersökning som gjordes visade att även personbilstrafik innebär en risk för konstruktionen.

Bron på Kaolinvägen vid infarten till Åsens avfallsanläggning stängdes helt den 1 juni 2022. En undersökning som gjordes visade att även personbilstrafik innebär en risk för konstruktionen. Arbetet med att ersätta bron påbörjas så snart det går, med hänsyn till nödvändiga tillstånd. Avstängningen beräknas vara under 2-3 år. Under tiden går all trafik till anläggningen via Näsum. Bara gång- och cykeltrafik kan passera över bron.

Bron som går över Axeltorpsviken, söder om Näsum, stängdes för tyngre trafik hösten 2021. Analysen av en påföljande hållfasthetsundersökning visar att bron är i så dåligt skick att den måste stängas av helt.

Att ersätta bron tar längre tid än vanligt på grund av en nödvändig tillståndsprocess hos mark- och miljödomstolen, eftersom bron ligger inom ett Natura 2000-område. Därför beräknas avstängningen vara under 2-3 år.

Så här dirigeras trafiken om

All fordonstrafik till och från avfallsanläggningen dirigeras via Näsums samhälle. Fordonen kör huvudsakligen enkelriktat via två olika vägar. Längre fordon leds dock av utrymmesskäl tillbaka samma väg som de kom in, inledningsvis med hjälp av lotsfordon.

  • Ordinarie infart till Åsen är helt avstängd.
  • Trafiken till Åsen går längs den blå markeringen på kartan.
  • Trafiken från Åsen går längs den gröna markeringen på kartan.
  • Lastbilar och andra längre ekipage leds längs den blå markeringen tillbaka från Åsen.

Skyltning

Skyltar vid avtagsvägen till Åsen och i utkanterna av samhället anger att Kaolinvägen är avstängd. Vid alla avfarter dirigeras trafiken genom skyltar som anger vägen till Åsens ÅVC.

Rapport broinspektion

Rapport huvudinspektion bro över Axeltorpsviken på Kaolinvägen, Tyréns 2021-11-09

Sidan senast uppdaterad: den 2 februari 2024