Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Barn som spelar innebandy

Föreningskunskap

Hur fungerar en ideell förening? Vilka regler finns? Vem gör vad i föreningen och hur tas beslut. Hur kan jag bli medlem i en förening och vilka är mina rättigheter och skyldigheter som medlem?

Producerad av: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

En ideell förening – vad är det?

En ideell förening är en sammanslutning av personer med ett gemensamt intresse. I Sverige råder organisationsfrihet vilket innebär att vilka som helst har rätt att bilda en förening. Alla människor har givetvis också rätt att vara med i en förening. En ideell förening får inte ha ett vinstsyfte, utan överskott ska återinvesteras för föreningens och verksamhetens utveckling. När föreningen har antagit stadgar och när en styrelse är vald blir föreningen en juridisk person. Detta kan vara ett av de starkaste skälen för att bilda en förening. I och med att föreningen blir en juridisk person kan den äga tillgångar och skulder, vara en part i avtal och kan uppträda som part inför domstol och myndigheter. Den kan också försättas i konkurs.

I och med att föreningen är en juridisk person går i princip alltid enskilda medlemmar fria från personligt betalningsansvar så länge man har följt de regler som gäller för föreningen.

För att stat och kommun ska erkänna en förening som bidragsberättigad krävs stadgar och en demokratiskt vald styrelse.

Hur fungerar en förening?

Nedan följer kort information om hur en förening fungerar. Mer information hittar du på forening.se

Stadgar

En förening måste ha riktlinjer/lagar för sitt arbete vilket kallas för  föreningens stadgar. Stadgarna talar om hur föreningen ska arbeta. De ska alltid innehålla föreningens namn, föreningens ändamål, föreningens säte samt hur årsmötet ska fatta beslut.

För ytterligare information kring hur stadgar kan se ut:

Forening.se - vad stadgarna bör innehålla
Riskidrottsförbundet - bilda idrottsförening

Årsmöte

Föreningen ska varje år ha ett årsmöte. Stadgarna klargör vilken månad det ska hållas. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och alla medlemmar är välkomna att vara med och påverka. Viktiga beslut för föreningens verksamhet tas under årsmötet.

Den nya styrelsen som har valts på årsmötet ska ha ett konstituerande möte efter årsmötet där styrelsen inom sig oftast väljer kassör och sekreterare. Även andra befattningshavare väljs vid detta möte exempelvis vice ordförande och så vidare.

Forening.se - dags för årsmöte

Styrelsen

Mellan årsmöten är det styrelsen som på styrelsemöten bestämmer om föreningens löpande verksamhet. De personer som valts till styrelseledamöter på föreningens årsmöte har fått till uppgift att företräda föreningen. Med det ingår ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens uppgifter är bland annat att se till att beslut som fattas på årsmöten genomförs. Det är styrelsens uppgift att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.

Styrelsen ansvarar för administration, ekonomi och olika aktiviteter för medlemmar. Styrelsen har även det juridiska ansvaret för föreningen.

Ekonomisk redovisning
Det är styrelsens uppgift att redovisa föreningens ekonomi inför medlemmar, förbund, kommun och skattemyndigheterna. Detta ska presenteras på ett korrekt och lättförståeligt sätt i ett årsbokslut. Årsbokslutet består av en resultaträkning och en balansräkning. Resultaträkning är en sammanställning över föreningens intäkter och kostnader under året (intäkter-kostnader = årets resultat).

Balansräkning är en sammanställning över föreningens tillgångar och skulder vid verksamhetsårets slut.

Verksamhetsberättelse
Varje år gör styrelsen en sammanställning av föreningens verksamhetsår inför årsmötet. Här berättar man vad föreningen gjort under det gångna året. 

Olika roller i styrelsen

I styrelsen ska det finnas en ordförande, en sekreterare och en kassör.

Ordförande

Ordföranden är föreningens officiella representant. Hen samordnar styrelsens arbete och leder styrelsens förhandlingar. Ordföranden ser till att föreningens stadgar samt andra regler och beslut efterlevs. Hen ansvarar för kallelse till årsmötet och styrelsemöten. En vice ordförande sköter ordförandens uppgifter när denne har förhinder.

Sekreterare

Exempel på en sekreterares uppgifter kan vara posthantering, arkivhantering och protokollföring. Hen förbereder styrelsens sammanträden och föreningens möten och ser till att föreningens medlemmar kallas.

Kassör

Kassören ansvarar för att öppna plusgiro/bankgiro och bankkonto i föreningens namn. Hen ansvarar för föreningens bokföring, sköter in- och utbetalningar, söker föreningsbidrag, för  medlemsförteckning och ser till att avgifter betalas.

Kassören utarbetar underlag för budget och budgetuppföljning, upprättar bokslut (balans – och resultaträkning) och ser till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid. Kassören rapporterar regelbundet till styrelsen om föreningens ekonomiska situation.

Andra uppgifter kan vara att föra inventarieförteckning och se till att föreningen, föreningens byggnader, föreningens inventarier och medlemmar är försäkrade på rätt sätt.

Ledamot

Är med och lägger förslag, beslutar och ansvarar för uppgifter som åläggs dem

Valberedning

Lägger förslag till årsmötet på namn till kommande styrelse

Revisor

Kontrollerar att räkenskaperna och bokföringen fungerar. Kontrollerar kvitton på alla in- och utbetalningar och att kassörens bokslut är riktiga

Lämnar en skriftlig rapport om sin granskning av föreningens räkenskaper till årsmötet. Detta kallas för revisionsberättelse

Under årsmötet föreslår de också om medlemmarna ska godkänna styrelsens arbete under det gångna året eller ej (bevilja ansvarsfrihet)

En revisor får inte sitta med i styrelsen.

Att vara medlem i en förening

Att gå med i en förening är ett sätt att engagera sig i något som man tycker är kul och intressant och ett bra sätt att få många vänner med liknande intresse. Man bör tänka på att föreningslivet bygger på ideellt engagemang. Det betyder att medlemmar, barn och vuxna, hjälper till i föreningen på sin fritid utan lön. Därmed är föreningens verksamhet beroende av att man som medlem eller förälder till en medlem ställer upp och hjälper till. Man kan säga att föreningen lever genom sina medlemmar.

Många föreningar har ledare eller tränare som ansvarar för fritidsaktiviteterna och träffarna i föreningen. Dessa ledare och tränare lägger ner mycket tid på sin fritid för att göra bra och trevliga aktiviteter för alla medlemmar.

Man brukar säga att en ideell förening ska vara demokratiskt uppbyggd. Det betyder att man som medlem har rätt att vara med och diskutera och bestämma om verksamheten. Detta sker vanligast på en förenings årsmöte.

Är du intresserad av att gå med i en förening kan du kontakta föreningen för att få mer information. Vilka föreningar som finns i kommunen kan du se i föreningsregistret

Det är inte alltid helt enkelt att förstå sig på alla ord och termer som används i olika sammanhang. Här hittar du de vanligaste orden som används vid styrelsearbetet i föreningar

Kontakt

Maria Björk
Fritidssamordnare
0456-82 22 57
(SMS 0709-17 13 32 )
maria.bjork@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 20 december 2022