Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Frågor och svar om parkering

Här kan få svar på vanliga frågor om parkering.

Vad gör trafikvakten/parkeringsvakten?

En del av trafikvaktens/parkeringsvaktens arbetsuppgifter innebär att:

  • Öka trafiksäkerheten genom att på ett förebyggande sätt förhindra att fordon parkeras trafikfarligt.
  • Öka framkomligheten för oskyddade trafikanter.
  • Förhindra missbruk av parkering på plats avsedd för rörelsehindrade individer.
  • Se till så att väghållningsfordon och uttryckningsfordon kan ta sig fram utan problem.
  • Övervaka och omhänderta långtidsuppställda fordon på ett effektivt sätt.

Vad innebär områdesreglerad parkering?

En områdestavla gäller för ett större område. Alla gator inom området är inte skyltade. Tavlan sitter i början på området och gäller fram till dess att du ser en slutskylt på den. 

Vad innebär 24-timmars regel?

Skylten betyder att parkering är tillåten under högst 24 timmar i följd på vardagar. Ibland kombineras den med en tilläggsskylt som anger annan tidsbegränsning. Saknas tilläggskylt gäller alltid högst 24 timmar.

24-timmarsregeln gäller på vardagar. Under lördag, söndag och helgdag finns inte denna tidsbegränsning.

Vad innebär gatumark och tomtmark när jag parkerar?

Kommunens gator och torg kallas gatumark. När du parkerar på gatumark kallas det ibland kantstensparkering. Med tomtmark menas privat fastighetsmark eller parkeringsanläggning.

Gatumark respektive tomtmark regleras av två lika lagstiftningar – allmän platsmark (eller gatumark) är gata, väg, park, torg eller annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. För allmän plats anges markens ändamål som exempelvis gata/väg och parkering föreskrivs med lokal trafikföreskrift. Kvartersmark (eller tomtmark) definieras enligt plan- och bygglagen som mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats eller vattenområde, exempelvis anges ändamålet parkering. På allmän platsmark (gatumark) får du en felparkeringsavgift om du har parkerat fel och på kvartersmark (tomtmark) kontrollavgift.

Hur överklagar jag en felparkeringsavgift?

Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning kan du ansöka om rättelse. Det gör du genom att besöka Polismyndigheten. Du ska då ta med dig parkeringsanmärkningen. Du kan även skriftligen bestrida betalningsansvaret hos:

Polismyndigheten
205 90 Malmö.

Ange varför du anser att du inte ska betala, ärendenummer, registreringsnummer samt fabrikat på din bil. För att ärendet ska behandlas måste det kommit in inom 6 månader efter det att avgiften betalats eller Kronofogden vidtagit åtgärder för indrivning.

Tänk på att du ska betala felparkeringsavgiften, även om du anser att den är felaktig. Du får tillbaka avgiften om din ansökan godkänns. Bestämmelserna om felparkeringsavgifter finns i Lag (1976:206) om felparkeringsavgift.

När kan kommunen flytta ett fordon?

  • Om fordonet hindrar trafiken eller utgör fara
  • Om fordonet hindrar snöröjning och renhållning
  • Om fordonet stått parkerat länge på samma plats
  • Om fordonet klassas som fordonsvrak

Den som äger fordonet betalar alla flyttningskostnader.

Övergivna fordon, skrotbilar
Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av Trafikverket, Polismyndigheten eller kommunen.

Kommunen kan flytta fordon med stöd av lagen flyttning av fordon (LFF 1982:129), förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:189 och miljöbalken. Hanteringen kan ta olika lång tid beroende på om fordonet står på allmän eller privat mark, och för att kontakter ska kunna tas med till exempel ägare, polis och försäkringbolag.

Kostnader och ersättning
Vid flyttning av fordon gäller grundprincipen att ägaren av det flyttade fordonet är skyldig att ersätta de faktiska kostnaderna för flyttningen och de övriga kostnader som flyttningen medför.

Miljöfara och risker
Det är inte bara fult när fordonsvrak står och skräpar. Det kan också innebära miljörisker och bilvraken, som lockar barn, kan utgöra farliga lekplatser. Det är dessutom ett miljöbrott, straffbart med böter eller fängelse, att överge sin bil eller att förvara den på ett sätt som strider mot lagstiftningen i miljöbalken.

Var finns på- och avstigningsplats för bussar i turisttrafik?

Bromölla har en speciell på- och avstigningsplats för resenärer med turistbussar för att ge ett trafiksäkert sätt att resa. Denna plats ligger i anslutning till befintlig kollektivterminal i Bromölla, Olof Palmes plats, bussterminalen i centrum.

Kontakt

Christer Björk
Gatuingenjör
0456-82 22 79
(SMS 0709-17 12 79)
christer.bjork@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 29 mars 2019